Zmiana godzin pracy Urzędu Gminy

INFORMACJA
WÓJTA GMINY DOBRE

Urząd Gminy w Dobrem jest czynny
– w poniedziałki, wtorki i czwartki w godzinach od 8:00 do 16:00
– w środy w godzinach od 8:00 do 18:00
-w piątki w godzinach od 8:00 do 14:00

Wójt Gminy
Tadeusz Gałązka

Świadczenia rodzinne – nowy okres zasiłkowy

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy będą przyjmowane od dnia 1 września 2015 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży prawidłowo wypełniony wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września 2015 r, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za m-c listopad nastąpi do dnia 30 listopada 2015 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży prawidłowo wypełniony wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 października do 30 listopada 2015 r, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za m-c listopad nastąpi do 31 grudnia 2015 r.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające dochód osiągnięty w 2014 roku.

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJĄCEGO SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZE 6

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH, OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY 7

Wnioski do pobrania

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJĄCEGO SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH, OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY

OŚWIADCZENIE DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Świadoma energia – oszczędzamy i zmieniamy źródła konkurs dla uczniów z terenu województwa mazowieckiego

Samorząd Województwa Mazowieckiego organizuje XIII edycję konkursu o tematyce ekologicznej pn.: Świadoma energia – oszczędzamy i zmieniamy źródła dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu województwa mazowieckiego oraz VII edycję konkursu o tematyce ekologicznej pn.: Kalendarz
z energią
dla przedszkoli z terenu województwa mazowieckiego
.

Konkursy są organizowane w ramach realizacji priorytetów i celów Programu ochrony środowiska województwa mazowieckiego na lata 2011-2014 z uwzględnieniem perspektywy do 2018 r., jakim jest m.in. podnoszenie poziomu wiedzy ekologicznej, poprzez kształtowanie świadomości uczniów w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska naturalnego.

Wszelkie informacje na temat konkursów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: www.mazovia.pl w zakładce konkursy/szkolenia.

Dla laureatów konkursów przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Szczegółowych informacji na temat Konkursu udzielają pracownicy Wydziału Polityki Ekologicznej
i Ochrony Przyrody: Pani Magda Szefer: (22) 59-79-057, oraz Pani Małgorzata Gawkowska  (22) 59 79 473.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:

  • konkurs dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów:

http://www.mazovia.pl/konkursy–szkolenia/ekokonkursy/art,14,swiadoma-energia-oszczedzamy-i-zmieniamy-zrodla-dla-uczniow-szkol-podstawowych-i-gimnazjow-z-terenu-wojewodztwa-mazowieckiego-.html

  • konkurs dla przedszkoli:

http://www.mazovia.pl/konkursy–szkolenia/ekokonkursy/art,13,vii-edycja-konkursu-o-tematyce-ekologicznej-dla-przedszkoli-z-terenu-wojewodztwa-mazowieckiego-pn-kalendarz-z-energia.html

INNOWATOR MAZOWSZA – VII edycja konkursu dla młodych naukowców i firm

PEŁNE INNOWACJI MAZOWSZE – KOLEJNI MOGĄ SIĘGAĆ PO TYTUŁ INNOWATORA

Przedsiębiorcy i młodzi naukowcy znów mają możliwość pochwalenia się swoją pomysłowością. Ruszyła VII edycja konkursu Innowator Mazowsza. Poza nagrodami pieniężnymi laureaci mogą liczyć na nagrody ufundowane przez partnerów konkursu. Dotychczasowe edycje pozwoliły wyłonić w sumie 32 wybitnych naukowców i 21 firm odważnie inwestujących w innowacyjne rozwiązania. Termin składania wniosków w tym roku upływa 30 września.

Według ostatnich danych GUS* w 2013 r. mazowieckie przedsiębiorstwa chętniej niż w poprzednich latach wdrażały innowacje organizacyjne i marketingowe. O 2 proc. wzrosło stosowanie takich nowych rozwiązań w przedsiębiorstwach przemysłowych, a o 3,4 proc. – w usługowych. Wciąż jednak na tego typu działania decyduje się mniej niż 10 proc. firm. Unia Europejska chętnie dofinansowuje zarówno badania, które pozwalają rozwijać gospodarkę, jak i projekty, dzięki którym firmy stają się jeszcze bardziej konkurencyjne. Również samorząd Mazowsza od siedmiu lat propaguje ideę przełamywania sztampowego myślenia. Stworzony przez samorząd województwa mazowieckiego w 2008 r. konkurs to inicjatywa, dzięki której prezentowane są i nagradzane badania oraz innowacyjne sposoby na podniesienie jakości firm.

W ubiegłym roku docenione zostały m.in. nowatorski, ekonomiczny i ekologiczny system bezspoinowej konstrukcji budynków opracowany przez firmę HCH Sp. z o.o. (system oparty jest na unikalnym, ekonomicznym w produkcji zestawie prefabrykatów budowlanych z perlitu, które łączy się ze sobą w sposób precyzyjny bez użycia żadnych dodatkowych spoiw); nowoczesny program komputerowy służący do usprawniania funkcji ruchowych i poznawczych – Neuroforma stworzona przez Titanis Sp. z o.o. oraz innowacyjny, modułowy system piecy piekarskich FORNEXT firmy ESMG Sp. z o.o. .

Naukowcy otrzymali nagrody za swoje prace naukowe – np. dotyczące systemów sensorycznych i metod przetwarzania sygnałów w wykrywaniu uszkodzeń (Szymon Gontarz), dotyczące procesu zgazowania i spalania otrzymanego gazu (Kamil Kwiatkowski) czy na temat oceny ukrwienia mózgu z wykorzystaniem czasowo-rozdzielczego pomiaru fluorescencji podczas napływu i klirensu optycznego środka kontrastującego.

– Dobry przykład jest zawsze inspiracją, a nagrodzony dobry przykład to dodatkowa motywacja do sięgania po innowacyjne rozwiązania – mówi o idei konkursu marszałek Adam Struzik. – Od początku konkursu mamy dwie kategorie – przedsiębiorców i naukowców, ale tak naprawdę te dwa obszary muszą się przenikać, żeby proponowana innowacyjność miała sens. Nagradzamy takie prace doktorskie, które nie są jedynie ideami, a zawierają pomysły i wyniki badań, które mogą być wdrażane, które da się zastosować, unowocześniając to, co dotychczas. Również nagradzane firmy to takie, które do codziennej działalności nie podchodzą z rutyną, które szukają nowych rozwiązań, a przez to rozwijają się i inspirują innych.

W konkursie mogą brać udział młodzi naukowcy i przedsiębiorcy z województwa mazowieckiego. W kategorii Młoda Innowacyjna Firma mogą startować przedsiębiorcy, którzy prowadzą na Mazowszu firmę z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, ale ich firma istnieje nie dłużej niż 10 lat. Prezentowane innowacje mogą być nowymi produktami lub usługami, nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, organizacyjnymi i marketingowymi usprawniającymi bieżącą działalność biznesową. Co ważne – oceniane będą tylko takie, które stosowane są nie dłużej niż 5 lat. W tej kategorii przewidziane nagrody to: za I miejsce – 25 tys. zł, za II miejsce – 15 tys. zł, za III miejsce – 10 tys. zł (wszystkie kwoty to kwoty brutto).

Kategoria Innowacyjny Młody Naukowiec przeznaczona jest dla młodych, kreatywnych naukowców z Mazowsza w wieku do 39 lat, którzy zakończyli przewód doktorski lub mają stopień doktora (uzyskany w ciągu ostatnich 3 lat). Oceniane będą prace zawierające innowacyjne, a jednocześnie praktyczne rozwiązania. W tej kategorii nagrody główne to 15 tys. zł za I miejsce, 12,5 tys. zł za II miejsce, 10 tys. zł za III miejsce (również wszystkie kwoty to kwoty brutto).

Poza tym laureaci obu kategorii będą mogli liczyć na nagrody dodatkowe od partnerów konkursu, którymi są Agencja Promocyjna INVENTOR Sp. z o.o., Atfin Sp. z o.o., Business Centre Club, 4 CF Sp. z o.o., Instytut Kreowania Przedsiębiorczości Sp. z o.o., Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Mazowiecki Inkubator Technologiczny Sp. z o.o., Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji oraz Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP.

Termin składania wniosków upływa 30 września. Wzorce formularzy odpowiednich dla poszczególnych kategorii dostępne są na stronie konkursu:
http://www.innowacyjni.mazovia.pl/innowator-mazowsza/vii-edycja-konkursu

Wypełnione i podpisane wnioski aplikacyjne z dopiskiem „Innowator Mazowsza” – kategoria Młoda Innowacyjna Firma lub Innowacyjny Młody Naukowiec można składać osobiście lub wysyłając pocztą na adres:

Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Al. Solidarności 61
03-402 Warszawa

W sprawach informacyjnych proszę o kontakt z pracownikami Wydziału Innowacyjności Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie odpowiedzialnymi za realizację projektu, w szczególności z Panią Edytą Dul-Pałaszewską (tel.: (22) 59-79-950, edyta.dul@mazovia.pl) oraz z Panią Kamilą Milewską (tel.: (22) 59-79-793, kamila.milewska@mazovia.pl).

Honorowy patronat nad konkursem objął: Marszałek Województwa Mazowieckiego i Ministerstwo Gospodarki.

* Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2011-2013, GUS, Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa 2014.

Marta Milewska
Rzeczniczka Prasowa
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974
e-mail rzecznik@mazovia.pl

Międzygminny Rajd Rowerowy

Wójtowie Gmin Jakubów, Dobre i Stanisławów zapraszają na

Międzygminny Rajd Rowerowy

, który odbędzie się 13 września 2015 roku.
Wszyscy startują ze swoich gmin o godzinie 15:00 i spotykają się w Mlęcinie.

Atrakcje:
Na mecie zapraszamy na grochówkę, kiełbaskę z grilla, ciasto, napoje zimne i gorące oraz inne atrakcje np. przeciąganie liny, wspólne śpiewanie piosenek z wójtami, ich zastępcami oraz sekretarzami, a przede wszystkim miła zabawa.

Zapisy do dnia 09.09.2015 r.:

  • Jakubów – Ewa Klepacka – w UG Jakubów pokój nr 13 lub tel. 25-758-20-41
  • Dobre – Mariola Chojecka w Bibliotece lub tel. 25-757-15-20
  • Stanisławów – Sebastian Zdanowicz dyr. GOK – tel. 25-757-50-07

LGD Ziemi Mińskiej – harmonogram spotkań z mieszkańcami

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej zaprasza wszystkich mieszkańców gmin członkowskich do udziału w spotkaniach konsultacyjnych i aktywnego włączenia się w budowanie nowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR). Oczekujemy na propozycje projektów, jakie chcielibyście Państwo realizować w ramach działania Leader w perspektywie finansowej PROW 2014-2020. Zapraszamy również do zgłaszania propozycji i wypełniania ankiet umieszczonych na naszej stronie internetowej www.lgdziemiminskiej.pl , oraz kontaktów z pracownikami naszego biura przy ul. Warszawskiej 68 w Mińsku Mazowieckim od poniedziałku do piątku w godzinach 900 – 1500 .

PROGRAM SPOTKAŃ
1. Realizacja programu Leader PROW 2007-2013.

2. Przykłady zrealizowanych projektów w ramach Leader PROW 2007-2013.

3. Kierunki wsparcia ze środków Leader w perspektywie finansowej PROW 2014-2020.

4. Analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, celów LSR.

5. Dyskusja, zebranie uwag, opinii, propozycji projektów do realizacji w okresie 2014-2020.

6. Podsumowanie i zakończenie spotkania.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ

Gmina Miejsce spotkania Data Godzina
Cegłów Urząd Gminy Cegłów; ul. Kościuszki 4 16 wrzesień 1500 – 1700
Dębe Wielkie Urząd Gminy w Dębem Wielkim; ul. Strażacka 3 3 wrzesień 1600 – 1800
Dobre Urząd Gminy w Dobrem; ul. Kościuszki 1 11 wrzesień 900 – 1100
Halinów Urząd Miejski w Halinowie; ul. Spółdzielcza 1 15 wrzesień 1500 – 1700
Jakubów Urząd Gminy Jakubów; ul. Mińska 15 7 wrzesień 1600 – 1800
Kałuszyn Dom Kultury w Kałuszynie; ul. Warszawska 45 23 wrzesień 1400 – 1600
Latowicz Urząd Gminy Latowicz; ul. Rynek 6 8 wrzesień 900 – 1100
Mińsk Mazowiecki Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki; ul. Chełmońskiego 14 27 sierpień 900 – 1100
Mrozy Urząd Miasta i Gminy Mrozy; ul. A. Mickiewicza 35 9 wrzesień 1700 – 1900
Siennica Urząd Gminy Siennica; ul. Kołbielska 1 10 wrzesień 1430 – 1630
Stanisławów Gminny Ośrodek Kultury; ul. Rynek 1 7 wrzesień 1200 – 1400
Sulejówek OSP Sulejówek; ul. Świętochowskiego 15/17 24 wrzesień 1800 – 2000

Skład Obwodowych Komisji Wyborczych ds. Referendum w Gminie Dobre

INFORMACJA

WÓJTA GMINY DOBRE

z dnia 21 sierpnia 2015 roku

w sprawie ukonstytuowania się w gminie Dobre Obwodowych Komisji do

spraw Referendum Ogólnopolskiego zarządzonego na dzień

6 września 2015 roku.

OBWODOWA KOMISJA ds REFERENDUM Nr 1 w DOBREM:

Lp.

Imię i nazwisko, podmiot zgłaszający

Miejsce zamieszkania

Funkcja w komisji

1.

Emilia Gałązka

Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej

Poręby Nowe

Przewodniczący

2.

Hanna Wadas

Stowarzyszenie Wspólnota

Mlęcin

Z-ca Przewodn.

3.

Natalia Piotrowska

Fundacja Wolność i Nadzieja

Walentów

Członek komisji

4.

Sylwia Gadomska

Stowarzyszenie Instytutu Wolności Obywatelskiej i Gospodarczej

Wólka Kokosia

Członek komisji

5.

Grażyna Barbara Zych

Prawo i Sprawiedliwość

Dobre

Członek komisji

6.

Karolina Kowalczyk

Fundacja Reduta Dobrego Imienia-Polska Przeciw Zniesławieniom

Antonina

Członek komisji

7.

Agnieszka Goźlińska

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Rudno

Członek komisji

8.

Alicja Boguszewska

Stowarzyszenie Solidarni 2010

Dobre

Członek komisji

9.

Katarzyna Bąkowska

Wójt Gminy

Poręby Nowe

Członek komisji

OBWODOWA KOMISJA ds REFERENDUM Nr 2 w DOBREM:

Lp.

Imię i nazwisko, podmiot zgłaszający

Miejsce zamieszkania

Funkcja w komisji

1.

Krzysztof Kozłowski

Stowarzyszenie Instytut Wolności Obywatelskiej i Gospodarczej

Dobre

Przewodniczący

2.

Marek Szczurowski

Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej

Dobre

Z-ca Przewodn.

3.

Anna Maria Mrozińska

Fundacja Wolność i Nadzieja

Dobre

Członek komisji

4.

Ewa Anna Klukiewicz

Stowarzyszenie Wspólnota

Rynia

Członek komisji

5.

Halina Krystyna Wilk

Prawo i Sprawiedliwość

Osęczyzna

Członek komisji

6.

Beata Maria Pytkowska

Fundacja Reduta Dobrego Imienia-Polska Liga Przeciw Zniesławieniom

Głęboczyca

Członek komisji

7.

Grażyna Dorota Laskowska

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Dobre

Członek komisji

8.

Monika Sitnicka

Stowarzyszenie Solidarni 2010

Radoszyna

Członek komisji

9.

Renata Miąskiewicz

Wójt Gminy

Grabniak

Członek komisji

OBWODOWA KOMISJA ds REFERENDUM Nr 3 w DOBREM:

Lp.

Imię i nazwisko, podmiot zgłaszający

Miejsce zamieszkania

Funkcja w komisji

1.

Agnieszka Chrościcka

Stowarzyszenie Instytut Wolności Obywatelskiej i Gospodarczej

Czarnogłów

Przewodniczący

2.

Marzena Lidia Szczurowska

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Dobre

Z-ca Przewodn.

3.

Wiesława Gadomska

Fundacja Wolność i Nadzieja

Wólka Kokosia

Członek komisji

4.

Jolanta Pawińska

Stowarzyszenie Wspólnota

Rąbierz Kolonia

Członek komisji

5.

Witold Bodecki

Prawo i Sprawiedliwość

Dobre

Członek komisji

6.

Zdzisław Pytkowski

Fundacja Reduta Dobrego Imienia-Polska Liga Przeciw Zniesławieniom

Głęboczyca

Członek komisji

7.

Adam Laskowski

Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej

Dobre

Członek komisji

8.

Malgorzata Borucka

Stowarzyszenie Solidarni 2010

Dobre

Członek komisji

9.

Ewa Klukowska

Wójt Gminy

Dobre

Członek komisji

OBWODOWA KOMISJA ds REFERENDUM Nr 4 w DROPIU :

Lp.

Imię i nazwisko, podmiot zgłaszający

Miejsce zamieszkania

Funkcja w komisji

1.

Marcin Sitnicki

Wójt Gminy

Radoszyna

Przewodniczący

2.

Dariusz Maciej Ratyński

Prawo i Sprawiedliwość

Czarnocin

Z-ca Przewodn.

3.

Magdalena Piotrowska

Fundacja Wolność i Nadzieja

Czarnocin

Członek komisji

4.

Sławomir Wierzba

Stowarzyszenie Wspólnota

Jaczewek

Członek komisji

5.

Stanisława Struś

Stowarzyszenie Mazowiecka

Wspólnota Samorządowa

Sołki

Członek komisji

6.

Agnieszka Roguska

Fundacja Reduta Dobrego Imienia-Polska Liga Przeciw Zniesławieniom

Modecin

Członek komisji

7.

Zdzisława Barbara Michalska

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Dobre

Członek komisji

8.

Agnieszka Orzechowska

Stowarzyszenie Solidarni 2010

Sołki

Członek komisji

9.

Joanna Niewiatowska

Stowarzyszenie Instytut Wolności Obywatelskiej i Gospodarczej

Wólka Czarnogłowska

Członek komisji

OBWODOWA KOMISJA ds REFERENDUM Nr 5 w RUDZIENKU :

Lp.

Imię i nazwisko, podmiot zgłaszający

Miejsce zamieszkania

Funkcja w komisji

1.

Aneta Czapska

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Dobre

Przewodniczący

2.

Elżbieta Hanna Czapska

Fundacja Wolność i Nadzieja

Dobre

Z-ca Przewodn.

3.

Agnieszka Gadomska

Wójt Gminy

Dobre

Członek komisji

4.

Wioleta Czyżewska

Stowarzyszenie Wspólnota

Mlęcin

Członek komisji

5.

Józef Jerzy Wilk

Prawo i Sprawiedliwość

Osęczyzna

Członek komisji

6.

Kamil Wichrowski

Fundacja Reduta Dobrego Imienia-Polska Liga Przeciw Zniesławieniom

Dobre

Członek komisji

7.

Barbara Elżbieta Pleszczyńska -Sobiepanek

Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej

Głęboczyca

Członek komisji

8.

Krzysztof Zych

Stowarzyszenie Solidarni 2010

Dobre

Członek komisji

9.

Tomasz Stanisław Sadoch

Stowarzyszenie Instytut Wolności Obywatelskiej i Gospodarczej

Mlęcin

Członek komisji

Pomoc dla rolników poszkodowanych przez suszę

W związku ze zjawiskiem suszy potwierdzonym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy Wójt Gminy Dobre wystąpił do Wojewody Mazowieckiego z wnioskiem o powołanie komisji do spraw szacowania szkód.

Rolnicy zainteresowani oszacowaniem szkód spowodowanych tym niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym mogą składać wnioski o oszacowanie. Termin składania wniosków – do dnia 7 września 2015 r., w Urzędzie Gminy Dobre w pokoju nr 8 . Do wniosku należy dołączyć kopię wniosku złożonego o przyznanie płatności bezpośrednich składanego do ARiMR. Zgodnie z Regulaminem Wojewody Mazowieckiego w sprawie działania terenowych komisji w sprawie oszacowania szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, przekazywane do wojewody są wyłącznie protokoły z gospodarstw, w których poziom szkód był wyższy niż 30℅ średniej rocznej produkcji rolnej. Ponadto przy szacowaniu szkód należy uwzględnić całość produkcji rolniczej, zarówno roślinnej jak i zwierzęcej w gospodarstwie rolnym prowadzonej w roku szacowania, niezależnie od stopnia zniszczenia. Minimalna powierzchnia jednolitej uprawy na działce, na której zostały uszkodzone uprawy, nie może być mniejsza niż 0,1 ha.

Załączniki do pobrania

Wniosek o szacowanie szkód w rolnictwie

Link do strony Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

Informacja o spisie wyborców

INFORMACJA
Wójta Gminy DOBRE z dnia 17 sierpnia 2015 roku
Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 roku – Kodeks Wyborczy (Dz.U. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.), informuję że w związku z referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 06 września 2015 r. został sporządzony spis wyborców w wersji elektronicznej. Spis ten będzie udostępniony wyborcom w pokoju nr 13 Urzędu Gminy Dobre w dniach 17 sierpnia – 29 sierpnia 2015 r. w godzinach pracy Urzędu.

Udostępnienie spisu następuje na pisemny wniosek zainteresowanego.

Wyborcy przebywający czasowo na obszarze gminy mogą być dopisani do spisu wyborców na swój pisemny wniosek wniesiony do Urzędu Gminy Dobre najpóźniej do dnia 01 września 2015 r. tj. 5 dni przed terminem wyborów, (pokój nr 13),

Jednocześnie informuję, że każdy wyborca może pisemnie zgłosić w Urzędzie Gminy Dobre pok. 20 swój zamiar głosowania korespondencyjnego, zgłoszenia można dokonać do dnia 22 sierpnia 2015 r.
Do dnia 28 sierpnia 2015 roku przyjmowane będą wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
Zaświadczenia uprawniające do głosowania poza miejscem zameldowania wydawane będą w Urzędzie Gminy Dobre pokój nr 13 do dnia 04 września 2015 r.( piątek) do godz. 14:00.

Asystent Podatnika w Urzędzie Skarbowym w Mińsku Mazowieckim

Urząd Skarbowy w Mińsku Mazowieckim ma przyjemność poinformować, że znalazł się w gronie urzędów skarbowych województwa mazowieckiego, w których w pierwszej kolejności wdrożony zostanie pilotażowy projekt Systemu Obsługi i Wsparcia Podatnika i od dnia 1 września 2015 r. utworzone zostaną Centra Obsługi Podatnika.

Od lat działania Administracji Podatkowej sukcesywnie zmierzają w kierunku zmiany podejścia i nastawienia do podatnika jako klienta. Jednym z najważniejszych przedsięwzięć w tym zakresie jest projekt System Obsługi i Wsparcia Podatnika (SOiWP). Jego celem jest udoskonalenie Administracji Podatkowej tak, aby stała się bardziej pomocna, przyjazna i transparentna dla podatników, którzy potrzebują wsparcia przy realizacji obowiązków podatkowych w konkretnych sprawach. Indywidualne podejście do spraw podatników skutkować będzie zwiększeniem poziomu zadowolenia oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku administracji podatkowej wśród całego społeczeństwa.

W ramach Systemu Obsługi i Wsparcia Podatnika utworzone zostaną wyspecjalizowane stanowiska ds. wsparcia podatnika tzw. Asystent Podatnika, działające w oparciu o jednolite w całej administracji podatkowej standardy i procedury tak, aby dostosować usługę do zidentyfikowanych potrzeb każdego przedsiębiorcy.

W tutejszym Urzędzie od dnia 1 września 2015 r. utworzono dwa stanowiska Asystenta Podatnika. Pracownicy realizujący tę usługę to:

1) Anna Zajda, Komisarz Skarbowy, tel. 25 759 51 07, e-mail: anna.zajda@mz.mofnet.gov.pl

2) Przemysław Kąca, Komisarz Skarbowy, tel. 25 759 51 84, e-mail: przemyslaw.kaca@mz.mofnet.gov.pl

Załączniki do pobrania

Asystent podatnika – ulotka

ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ ASYSTENTA PODATNIKA