Szanowni Państwo
Z wielką przyjemnością informujemy, że Gmina Dobre znalazła się na liście projektów rekomendowanych do przyznania dotacji celowej w ramach II edycji konkursu dotacji dla gmin województwa mazowieckiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji finansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.
Tytuł wniosku naszej Gminy brzmi „ PROGRAM REWITALIZACJI GMINY DOBRE” Koszt całkowity zadania 121.500,00 zł. W tym dotacja 109.350,00 zł.

W tej zakładce przedstawimy Państwu informacje związane z rewitalizacją w Gminie Dobre.

Podpisanie umowy i przystąpienie do programu

W dniu 13 marca 2017 r. Gmina Dobre reprezentowana przez Wójta Gminy Tadeusza Gałązkę, podpisała z Województwem Mazowieckim, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, umowę na dotację celową w ramach pomocy technicznej na realizację projektu pn. Program Rewitalizacji Gminy Dobre”

Programie rewitalizacji to dokument w którym zostaną zapisane działania  zmierzające do poprawy sytuacji Gminy, zarówno w aspekcie społecznym,  gospodarczym, przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym czy środowiskowym.

Program Rewitalizacji może objąć maksymalnie 20% terenu gminy, zamieszkiwanego przez maksymalnie 30% mieszkańców gminy. Będzie on skierowany na tereny zagrożone wykluczeniem społecznym, które charakteryzują się zwiększonym poziomem bezrobocia, czy niezadowalającym poziomem bezpieczeństwa.

Proces przygotowania dokumentu Programu Rewitalizacji będzie obejmował współpracę z szeroko rozumianym „otoczeniem zewnętrznym” Gminy z mieszkańcami, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi. Planowane jest przeprowadzenie w tym celu szeregu warsztatów i spotkań otwartych, które umożliwią skonsultowanie wszystkich założeń programu. Spotkania i konsultacje będą również służyły wymianie poglądów i poznaniu potrzeb mieszkańców.  Mieszkańcy na bieżąco będą informowani o etapach tworzenia dokumentu i jego projektach. Zainteresowanym stworzymy możliwość zgłaszania uwag oraz pomysłów i innego spojrzenia na własne miejscowości, co w nich należy poprawić i wykonać żeby ożywić przestrzeń społeczną. Innym branym pod uwagę działaniem partycypacyjnym będzie również m.in.: ankietyzacja mieszkańców, która pozwoli zestawić potrzeby i pomysły mieszkańców w miarodajnej, statystycznej formie. Na terenie Gminy Dobre powołany został Komitet Rewitalizacji, stanowiący forum współpracy i dialogu z organami Gminy w sprawach dotyczących prowadzenia i oceny procesu rewitalizacji.

Proces tworzenia programu rewitalizacji :

No posts
Accessibility