Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Dobre zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy Dobre.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Urzędu Gminy Dobre jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Zamieszczone na stronie informacje w postaci artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości, zostały opublikowane przed obowiązywaniem stosownych przepisów.
 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych. Napisy są dodawane sukcesywnie do starszych filmów.
 • Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż były skanowane.
 • Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny.
 • Nie wszelkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp., posiadają szczegółowy opis.

Ułatwienia na stronie

Strona internetowa Urzędu Gminy Dobre posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast;
 • wersja czarno-biała;
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie;
 • mapa strony;
 • odsłuchanie treści strony;
 • formularz kontaktowy;

Data sporządzenia deklaracji

 • Deklarację sporządzono dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez zespół pracowników Urzędu Gminy Dobre.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Krzysztof Ratuski, adres poczty elektronicznej admin@gminadobre.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 257571190. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot w publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich element w, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepis w ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Osoby niepełnosprawne ruchowo, przybywające do Urzędu Gminy Dobre, otrzymają niezbędną pomoc.
Wejście główne do budynku znajduje się na innym poziomie niż teren zewnętrzny. Przed wejściem znajdują się dwu stopniowe schody, które utrudniają swobodne przemieszczanie się. Na schodach zamontowany jest podjazd dla niepełnosprawnych umożliwiający pokonanie barier. Przed wejściem głównym, na ścianie, po prawej stronie, na zewnątrz budynku, zlokalizowany jest przycisk, za pomocą którego osoba niepełnosprawna może wezwać pracownika Biura Obsługi Interesanta, który udzieli niezbędnej pomocy, np.: wskaże miejsce i sposób załatwienia spraw w urzędzie, pomoże wjechać do budynku, poprosi pracownika merytorycznego w celu obsłużenia osoby niepełnosprawnej w miejscu do tego wyznaczonym na parterze budynku. Wejście główne przystosowane jest szerokością dla osób niepełnosprawnych ruchowo np. dla osób na wózkach inwalidzkich.
Dostęp na półpiętro i pierwsze piętro budynku zapewniają schody wyposażone w poręcze. W indywidualnych przypadkach możliwy jest dostęp alternatywny. Polegał on będzie na tym, że pracownik Urzędu Gminy zejdzie z półpiętra lub pierwszego piętra budynku i obsłuży osobę z niepełnosprawnościami na poziomie parteru.
W obiekcie nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma także informacji głosowych, pętli indukcyjnej. Na parterze budynku znajduje się Biuro Obsługi Interesanta (sekretariat).
Funkcjonalne ustawienie miejsc do siedzenia na korytarzach budynku sprawia, że korytarze przystosowane są dla osób z niepełnosprawnościami. Na parterze i pierwszym piętrze budynku zlokalizowane są toalety, które nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Na ścianie każdej kondygnacji, przy wejściu z klatki schodowej, znajduje się plan ewakuacji zawierający rozkład pomieszczeń.
W bliskim otoczeniu budynku Urzędu Gminy Dobre znajdują się 2 miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, w tym jedno miejsce bezpośrednio przed wejściem głównym do budynku.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), Urząd Gminy Dobre udostępnia osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się następujące formy kontaktu z urzędem.

Aplikacje mobilne

Brak

Accessibility