Na widocznym widoku lotniczym na małe miasteczko z widocznym ceglanym kościołem. Miasteczko otoczone jest domami, drogami i zielonymi polami.

                                                                                                     Dobre, dnia 06.05.2024 r.

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Dobre!

 Dobiega końca moja praca na stanowisku Burmistrza Miasta i Gminy Dobre. Czas się pożegnać i podziękować.

 Rozpocząłem pracę w Urzędzie Gminy 14 grudnia 2014 r. z woli wyborców Gminy Dobre. Podsumowując dwie kadencje pracy na stanowisku Wójta Gminy Dobre mogę powiedzieć, że były to lata bardzo pracowite, w których udało się zrealizować wiele projektów z różnych dziedzin, tj. wodociągi, kanalizacja, infrastruktura drogowa, kubaturowa (szkoły, instytucje kultury, budynki adm., świetlice wiejskie, domy strażaka), odnawialne źródła energii, edukacja, pomoc społeczna.

 Gmina Dobre jest gminą wiejską (od 2024 r. miejsko – wiejską) o niskich dochodach własnych, żeby zrealizować zadania inwestycyjne trzeba było sięgać po środki zewnętrzne. Korzystaliśmy z pożyczek częściowo umarzalnych. Aplikowaliśmy o środki UE, RPO, PROW, LGD oraz środki krajowe z budżetu Państwa i budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego. Był to dobry czas, aby wspólnie z Mieszkańcami, Sołtysami, Radą Gminy odnieść sukces oraz stworzyć nowy wizerunek Miasta i Gminy Dobre. Za te wspólne działania i poświęcony czas, pragnę wszystkim podziękować.

 Mam powody do dumy.

Obejmując Urząd w 2014 r. zadłużenie wynosiło prawie 7 mln zł. Na koniec kadencji 2024 r. wynosi 9,9 mln zł (2,9 mln – to brakujące kwoty do wkładu własnego zadań inwestycyjnych). Wolne środki za 2023 r. wynoszą na podstawie bilansu – 5 191 058,69 zł. Pozostawiam Miasto i Gminę w dobrej kondycji finansowej, w trakcie szeregu inwestycji i z projektami do realizacji.

 Dziękuję Państwu za to, że udało się wspólnie wykonać tak dużo, w zakresie poprawy życia Mieszkańców naszego Miasta i Gminy. Dziękuję, bez wyjątku: Pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Dobre, jednostek organizacyjnych, instytucji kultury, Radnym, Sołtysom wszystkich kadencji, Druhom OSP, Członkiniom KGW, Przedstawicielom Państwa, Samorządu Województwa Mazowieckiego. Wszystkim, bez wyjątku serdecznie dziękuję. Dziękuję również tym, których nie wymieniłem, a którzy za wspieranie moich działań na rzecz rozwoju Miasta i Gminy Dobre, na słowa uznania zasługują. Współpraca z Państwem była dla mnie najwyższą przyjemnością i honorem.

 Nowemu Burmistrzowi i nowej Radzie Miasta i Gminy Dobre życzę wielu sukcesów w działaniach dotyczących naszej Małej Ojczyzny – Miasta i Gminy Dobre.

    

 

   Z wyrazami najwyższego szacunku,

Tadeusz Gałązka

Burmistrz Miasta i Gminy Dobre

Accessibility