WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiącej własność Gminy Dobre:

Adres nieruchomości  Dobre  gmina Dobre
Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów KW SI1M/ 00101520/4

Obręb: 141206_4.0001 Dobre

Działka nr ew. 203/9

Powierzchnia nieruchomości Działka 203/9   – 0,1517 ha
Cena nieruchomości 75.850,00 złotych
Opis nieruchomości Działka nr 203/9 o powierzchni 0,1517ha we ewidencji gruntów stanowi drogę gruntową. Położona między ulicą Laszczki za pasem zabudowy a ulicą Skrzyneckiego o nawierzchni asfaltowej, w sąsiedztwie zabudowy zagrodowej i terenów niezabudowanych.

Teren przyległy uzbrojony  w sieć elektryczną i sieć wodociągową.

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego i sposób jej zagospodarowania Dla przedmiotowej działki gmina nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Rada Gminy nie podjęła uchwały
w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Dobre obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji oraz uchwały w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonego Uchwała nr XXXV/268/23 Rady Gminy Dobre z dnia
22 czerwca 2023 roku działka nr 203/9 przeznaczona jest pod tereny rolne. Ponadto patrząc od ul. Laszczki ok. 100  położona w strefie 150 ochrony sanitarnej cmentarza. Działka znajduje się w obszarze wpisanym do gminnej ewidencji zabytków.
Zapłata ceny nieruchomości Opłata jednorazowa, nie później niż 2 dni przed terminem  zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.
Forma sprzedaży Przetarg ustny nieograniczony
Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży Uchwała Rady Miasta i Gminy Dobre Nr III/17/2024 z dnia 19 czerwca 2024 roku.

 

Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Dobre, ul. Kościuszki 1, 05-307 Dobre oraz w miejscowości w której położona jest w/w nieruchomość, jak również na stronie internetowej pod adresem: www.gminadobre.pl na okres 21 dni, od dnia 28 czerwca 2024 roku.

Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U. z 2023 r.  poz. 344 ze zm.) termin złożenia wniosków przez osoby którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabywaniu nieruchomości na podstawie art. 34 cytowanej powyżej ustawy, nie może być krótszy niż 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu i upływa w dniu 10 sierpnia 2024 roku.

Po tym terminie zostanie ogłoszony przetarg na zbycie nieruchomości.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Dobre, pokój nr 7 lub pod nr 25 7571190 wew. 27

 

 

Accessibility