ZARZĄDZENIE Nr 24/2016

WÓJTA GMINY DOBRE

z dnia 25 marca 2016 roku

w sprawie: ogłoszenia wykazu dotyczącego sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym jako działka nr 406/2,

położona w miejscowości Brzozowica o powierzchni 0,1258 ha

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z. 2015r. poz.1515 ze zm.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015r. poz. 1774 ze zm. ) oraz § 41 ust.3.Uchwały Nr. IV/31/2002 Rady Gminy w Dobrem z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie o uchwalenie Statutu Gminy Dobre ( Dz Urz. Woj. Maz. Nr. 2, poz. 32) zarządzam co następuje:

§ 1

Podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym jako działka nr 406/2, położona w miejscowości Brzozowica o powierzchni 0,1258 ha, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Informację o wykazie, o którym mowa w § 1, stanowiącą załącznik nr 2, podać do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrem, ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Gminy Dobre.

§ 3

Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia czyni się Agnieszkę Roguską – pracownika Urzędu Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Zarządzenie Wójta Gminy Dobre nr 24

Accessibility