Dobre, dnia 02.11.2017r.

GKI.7021.4.18 .2017

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 1. Sprzedający

 

Gmina Dobre, 05-307 Dobre. ul. T. Kościuszki 1

tel. / fax 0-25 7571190; Regon 711582658; NIP 822-21 – 46 – 613,

zwany dalej Sprzedającym.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia
 2. Przedmiotem zapytania jest sprzedaż używanych opraw oświetleniowych sodowych SITECO, ELGO,  PHILIPS ( 20 szt), pochodzących z demontażu,   w ilości łącznej 950 szt o następujących parametrach:

– rok produkcji: 2002 – 2009

– moc opraw: 70W, 100W

– typ opraw :OUS/OUSc oraz ST

 

 1. Kupujący w formularzu ofertowym winien zadeklarować ilość, rodzaj oraz cenę jednostkową opraw, które zamierza nabyć w rezultacie niniejszego zapytania.
 2. Oprawy typu ST posiadają korpus wykonany na bazie tworzywa sztucznego, natomiast oprawy OUSc posiadają obudowę wykonaną z blachy aluminiowej.
 3. Kupujący własnym nakładem sił i środków zobowiązany jest odebrać przedmiot sprzedaży w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Z czynności odbioru sporządzony zostanie protokół zdawczo-odbiorczy, który będzie podstawą do wystawienia faktury VAT z 7 dniowym terminem płatności.
 4. Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie oględzin przedmiotu sprzedaży po wcześniejszym ustaleniu daty z pracownikiem UG Dobre – Agnieszką Roguską tel. 25 7571190 w. 27
 5. Złożenie oferty oznacza, że kupujący zapoznał się dokładnie ze stanem technicznym opraw.
 6. Cena wywoławcza opraw:

– oprawy ELGO ( tworzywo sztuczne)  – 40zł netto/ sztukę

– oprawa PHILIPS  – 100 zł netto/sztukę

– oprawa SITECO  (aluminium)  – 50 zł netto/sztukę

 1. Zaproponowana cena zakupu nie może być mniejsza od ceny minimalnej podanej powyżej.

 

III. Warunki i zakres realizacji zamówienia

 1. Ofertę pisemną w zamkniętej kopercie opatrzonej hasłem „Zapytanie – oprawy” należy przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Dobre ul. Kościuszki 1, 05-307 Dobre lub złożyć osobiście w sekretariacie urzędu – pokój nr 2
 2. Zamawiający wybierze Sprzedającego, który zaoferuje najwyższą cenę ofertową;

Uwaga: nie decyduje data stempla pocztowego ani kolejność ofert.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 listopada 2017 roku o godz. 14.00 .

 

IV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

 1. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Dobre pok. nr 2, Dobre ul. T. Kościuszki 1, do dnia

16.11.2017 r., do godz. 11.00.

 1. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania.

 

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.gminadobre.pl w zakładce BIP.
 2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

 

VII. Informacje dodatkowe.

Dodatkowych informacji udziela  Agnieszka Roguska- pracownik UG Dobre tel. 25 7571190 wew. 27

 

Załączniki:

Zapytanie-ofertowe-na-sprzedaż-opraw-sodowych
scan-zapytania-i-załączników-1

Accessibility