Dobre, 17.03.2017r.

GKI. 7021. . 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie cen za wykonanie dokumentacji projektowej dobudowy oraz rozbudowy istniejącego oświetlenia ulicznego w miejscowościach na terenie gminy Dobre.

Niniejsze zamówienie realizowane będzie bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Dz.U. Nr 113, poz. 759 z późń. zm. ) na podstawie art. 4 pkt 8 w/w ustawy.

  1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Dobre
Ul. Kościuszki 1

05-307 Dobre

tel. (25) 7571190 w. 27

fax. (25) 7571190 w. 40, REGON 711582658, NIP 822-21-46-613, e-mail: urzad@gminadobre.pl

  1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE:

2.1. Wykonanie dokumentacji projektowych wymagających zgłoszenia bądź pozwolenia

na budowę:

– miejscowość Kąty Borucza, budowa nowej linii na odcinku ok. mb

załącznik graficzny nr 1 a

– miejscowość Kąty Borucza, budowa nowej linii na odcinku ok. 750 mb

załącznik graficzny nr 1 b

– miejscowość Kąty Borucza, budowa nowej linii na odcinku ok. 750 mb

załącznik graficzny nr 1 c

– miejscowość Kobylanka, budowa nowej linii na odcinku ok. 300 mb oraz

podwieszenie przewodu oświetleniowego na istniejących słupach na odcinku ok. 200

mb załącznik graficzny nr 2

– miejscowość Sołki, budowa nowej linii na odcinku ok. 300 mb

załącznik graficzny nr 3

– miejscowość Świdrów, budowa nowej linii na odcinku ok. 300 mb

załącznik graficzny nr 4

Na załącznonych do zapytania ofertowego załącznikach graficznych, przedstawiono orientacyjny zakres poszczególnych odcinków oświetelnia ulicznego.

Do wykonawcy należy zaprojektowanie lokalizacji słupów (tam gdzie okaże się to konieczne)

i lamp oświetlenia zgodnie z wymaganymi normami i przepisami oraz uzyskanie wymaganych uzgodnień i oświadczeń o dysponowaniu terenem na cele budowlane.

Przed złożeniem oferty i rozpoczęciem prac zaleca się dokonanie wizji lokalnej terenu objętego udzieleniem zamówienia.

2.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, bez podaniaprzyczyn.

3. ZAKRES ZAMÓWIENIA:

3.1. Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowych niezbędnych do

uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót nie wymagających

pozwolenia na budowę.

3.2. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień,

zezwoleń, podkładów mapowych, warunków technicznych, zwiększenia mocy, itp.

dokumentów koniecznych do uzyskania zgłoszeń lub pozwolenia na budowę.

3.3 Wykonanwca jest zobowiązany do uzyskania w imieniu Zamawiającego dla

wykonanych projektów wymaganych prawem odpowiednio: stosownych uzgodnień z

właściwym terytorialnie Rejonem Energetycznym, prawomocnych zgłoszeń robót nie

wymagających pozwolenia na budowę oraz pozwoleń na budowę.

3.4. Obowiązkiem Wykonawcy będzie również opracowanie przedmiarów robót,

kosztorysów inwestorskich oraz opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robót, jak również uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do sieci

energetycznej.

  1. TERMIN REALIZACJI:

31 sierpnia 2017 rok

  1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Zgodnie z formularzem ofertowym.

  1. KRYTERIUM WYBORU OFERTY:

cena całości zamówienia 100%

  1. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności , z dopiskiem ” OŚWIETLENIE ULICZNE – DOKUMENATCJA PROJEKTOWA”, w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy Dobre, ul. Kościuszki 1, 05-307 Dobre, pokój nr 2

do dnia 14.04.2017 do godz. 11.00

  1. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

14 kwietnia 2017 rok , godzina 11.00

  1. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:

Agnieszka Roguska – pracownik UG Dobre,

w godzinach pracy urzedu, tel. 25 7571190 w. 27, e-mail: aroguska@gminadobre.pl

Załączniki :

Dokumentacja-projektowa-dobudowy-oraz-rozbudowy-istniejącego-oświetlenia-ulicznego-na-terenie-Gminy-Dobre-1

formularz-oferty

mapy-poszczególnych-odcinków-zał-1a1b1c234

zapytanie-dokumentacja-Kąty-Borucza-Kobylanka-Sołki

Accessibility