Monitoring w Dobrem

Od tygodnia mieszkańcy Gminy Dobre mogą obserwować prace związane z budową w Dobrem systemu monitoringu wizyjnego.

5 kamer zostało umieszczonych w centrum parku, jednak docelowo inwestycja obejmuje 8 kamer, które będą monitorować obszar całego rynku 24 godziny na dobę. Wszystkie nagrania będą przechowywane na dysku twardym w Urzędzie Gminy.

Dzięki nim będzie można zidentyfikować sprawców wandalizmu lub innych wykroczeń w centrum Dobrego.

Koszty całej inwestycji zostały pokryte z Funduszu Sołeckiego Dobre I.

Podpisanie porozumienia w sprawie budowy sieci gazociągu

W dniu 28 lipca 2015 r w Urzędzie Gminy Dobre zostało podpisane porozumienie pomiędzy Sime Polska spółką z o.o. reprezentowaną przez Dyrektora Jerzego Trzcińskiego, a czterema Gminami:
Gminą Dobre reprezentowaną przez Wójta Tadeusza Gałązkę,
Gminą Łochów reprezentowaną przez Burmistrza Mariana Dzięcioła,
Gminą Strachówka reprezentowaną przez Wójta Piotra Orzechowskiego
Gminą Jadów reprezentowaną przez Wójta Stanisława Kokoszkę,
w sprawie budowy sieci gazociągu przechodzącego przez w/w Gminy.

Wójt Gminy Dobre – Tadeusz Gałązka podpisując porozumienie miał na uwadze dobro mieszkańców Gminy zapewniając im dostęp do podstawowych mediów, oraz żeby mogli korzystać z szeroko rozumianej infrastruktury technicznej i z dobrodziejstwa natury jakim jest gaz ziemny.

Celem porozumienia jest ciągłe dążenie  Gminy Dobre do zapewnienia mieszkańcom i przedsiębiorcom prowadzącym działalność na ich na terenie podstawowych potrzeb, do których  zalicza się również  zaopatrzenie  w gaz ziemny.

Przez wybudowanie  infrastruktury technicznej związanej z przesyłem i dystrybucją gazu ziemnego, teren Gminy Dobre zyska na atrakcyjności, będzie można przyciągnąć więcej inwestorów, a dla mieszkańców poprawi się jakość życia. Mieszkańcy będą mogli podłączyć się do gazociągu ogrzewać swoje domy, podgrzewać wodę

W/w inwestycja poprawi również stan środowiska naturalnego poprzez zmianę opału z węgla na gaz ziemny.

Siłownia zewnętrzna

Wójt Gminy Dobre informuje, że zakończono realizację Projektu „GMINA DOBRE W DOBREJ FORMIE”, w ramach którego została wybudowana ogólnodostępna siłownia zewnętrzna na terenie Szkoły Podstawowej w Dobrem.