KONKURS FOTOGRAFICZNY

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO PROMUJĄCEGO WALORY POWIATU MIŃSKIEGO
ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu jest Powiat Miński z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 3.

CEL KONKURSU

Promowanie zabytków oraz atrakcji turystycznych powiatu mińskiego.
Podkreślanie charakteru powiatu mińskiego jako miejsca przyjaznego mieszkańcom oraz turystom.
Zachęcanie fotografików, mieszkańców oraz turystów do odkrywania na nowo powszechnie znanych miejsc w powiecie mińskim.

PRZEDMIOT KONKURSU

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie fotografii, ukazujących krajobrazy, zabytki oraz inne cenne przyrodniczo, kulturowo lub turystycznie miejsca na terenie powiatu mińskiego.

UCZESTNICY

W konkursie może wziąć udział każdy, kto zajmuje się fotografowaniem, zarówno zawodowo, jak i amatorsko.

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

Każdy uczestnik może nadesłać do 20 fotografii w formacie JPG o minimalnej rozdzielczości 300 dpi. Prace wraz z dokumentacją w pliku tekstowym (daty i miejsca wykonania zdjęć, nazwa obiektu na zdjęciu) należy złożyć na nośniku elektronicznym (płyta CD).
Fotografie oznaczone jakimikolwiek znakami (logo, data itp.) zostaną zdyskwalifikowane.
Fotografie można nadsyłać od 15 kwietnia do 15 września 2015 r. na adres: Wydział Oświaty i Promocji Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim, 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 3.
Uczestnik może przesłać fotografie wykonane przed 15 kwietnia 2015 r.
Uczestnik nie może przesłać fotografii wydanych drukiem w którejkolwiek z publikacji lokalnych lub ponadlokalnych ani fotografii nagrodzonych wcześniej w innych konkursach.
Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie wraz z pracami oświadczenia o posiadaniu praw autorskich osobistych i majątkowych do przekazywanych zdjęć, w którym uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie fotografii w publikacjach, w tym elektronicznych, wydawanych przez Powiat Miński oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu. Oświadczenie osób niepełnoletnich musi być podpisane przez opiekuna prawnego. Tekst oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
Wzięcie udziału w Konkursie oznacza akceptację zapisów niniejszego Regulaminu.

NAGRODY

Zdobywca I miejsca – nagroda rzeczowa o wartości 500 zł
Zdobywca II miejsca – nagroda rzeczowa o wartości 300 zł
Zdobywca III miejsca – nagroda rzeczowa o wartości 200 zł
3 wyróżnienia – nagrody rzeczowe o wartości 100 zł każda.

INFORMACJE DODATKOWE

Oceny prac dokona komisja konkursowa złożona z 1 członka Zarządu Powiatu Mińskiego, 2 pracowników Wydziału Oświaty i Promocji Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim oraz 2 nauczycieli przedmiotów artystycznych w Liceum Plastycznym w Mińsku Mazowieckim.
Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród dla zwycięzców konkursu odbędzie się podczas V Powiatowego Forum Kultury w Mińsku Mazowieckim w IV kwartale 2015 r.
Fotografie biorące udział w postępowaniu konkursowym mogą zostać opublikowane (wraz z imieniem i  nazwiskiem autora) w albumie krajobrazowo – architektonicznym promującym Powiat Miński.

REGULAMIN – WIELKI KONKURS FOTOGRAFICZNY

OSWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU

Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2016-2019

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2015 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim i w Sądzie Okręgowym w Siedlcach, Prezes Sądu Okręgowego w Siedlcach zwrócił się do Rady Gminy Dobre z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników :
– do Sądu Okręgowego w Siedlcach- jednego ławnika ,
– do Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim- jednego ławnika .

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1/posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2/jest nieskazitelnego charakteru;
3/ukończył 30 lat;
4/jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5/nie przekroczył 70 lat;
6/jest zdolny , ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7/posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.
Ławnikami nie mogą być :
1/osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sadach oraz w prokuraturze;
2/osoby wchodzące w skład organów ,od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3/funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4/adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5/radcy prawni i adwokaci radcowscy;
6/duchowni;
7/żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8/funkcjonariusze Służby Więziennej;
9/radni gminy,powiatu,województwa.

Ponadto nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia,inne organizacje społeczne i zawodowe,zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na danym terenie.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2015 r. o godz.16.00.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły po upływie tego terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu.

Przywrócenie terminu zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty, które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

1/informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2/oświadczenie kandydata , że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3/oświadczenie kandydata , że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także , że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4/zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,wystawione przez lekarza, o którym mowa w art.55 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych/Dz.U.z 2008r Nr 164 poz.1027, z późn.zm./, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5/dwa zdjęcia z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego /wg nowych obowiązujących w tym zakresie przepisów/

Koszty opłat związanych z dołączeniem właściwych zaświadczeń ponosi kandydat na ławnika.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłosznie przez stowarzyszenie , inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sadowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Wybory ławników odbędą się najpóźniej w października 2015 roku.

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników można odbierać , po czym wypełnione składać w Urzędzie Gminy Dobre , pokój nr 20 w godzinach pracy Urzędu.

Karty dostępne są również na stronie internetowej Urzędu Gminy Dobre www.gminadobre.pl oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości – www.ms.gov.pl.

Informacji związanych z wyborem ławników udziela – Anna Walewska tel.25/757 15 23 wew.35

Pouczenie:
Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika ,podmiot zgłaszający kandydata na ławnika lub kandydat, który nie został wybrany na ławnika, powinien w nieprzekraczalnym terminie 60 dni od dnia przeprowadzenia wyborów odebrać złożone dokumenty.

W przypadku nieodebrania dokumentów w wymienionym wyżej terminie, dokumentacja zostanie komisyjnie zniszczona .

Przewodniczący Rady Gminy
Waldemar Szymański

Inf.o naborze ławników – zał 1 – karta

Inf.o naborze ławników – zał 2 – lista

Urząd Gminy Dobre nieczynny 5 czerwca 2015

ZARZĄDZENIE Nr 25/2015
WÓJTA GMINY DOBRE z dnia 01 czerwca 2015 roku

w sprawie ustalenia dnia 5 czerwca 2015 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Dobre.
Na podstawie art.130 § 2 Kodeksu Pracy /jednolity tekst Dz.U.z 1998 roku Nr 21 poz.94 z późn.zm.oraz art.3 zał Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dobre , przyjętego Zarządzeniem Wójta Gminy Dobre Nr 4/2013 z dnia 2 stycznia 2013 roku / z późn.zm./, zarządzam , co następuje:

§1

Ustalam dzień 5 czerwca 2015 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Dobre w zamian za dzień 15 sierpnia 2015 roku .

§2

Odpowiedzialnym za realizację Zarządzenia czynię Sekretarza Gminy Dobre.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej gminy oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dobre.

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 91

OBWIESZCZENIE

Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 91
w Dobrem
z dnia 29.05.2015 roku

Na podstawie art. 27 ust. 5 ustawy o izbach rolniczych i § 15 Uchwały nr 8/2010 Krajowej Rady Izb Rolniczych, Okręgowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości osób uprawnionych, że w wyborach do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej Powiatu Mińskiego, zarządzonych na dzień 31 maja 2015 roku, zarejestrowani zostali następujący kandydaci na członka Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej:

1. Błażejczyk Sławomir, lat 48, wykształcenie wyższe, zam. Antonina, 05-307 Dobre.

2. Rączko Dariusz Kazimierz, lat 52, wykształcenie wyższe, zam. Czamogłów, 05-307 Dobre.

3. Sadoch Jacek, lat 45, wykształcenie wyższe, zam. Mlęcin, 05-307 Dobre. Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej

Dyżur Radcy Prawnego

W dniu 18 czerwca 2015 r. (czwartek) w godzinach 8:00 – 10:00
w Urzędzie Gminy Dobre , będzie przyjmował interesantów w sprawach administracyjnych Radca Prawny.
Usługa jest nieodpłatna.

Wyniki II tury Wyborów Prezydenckich w gminie Dobre

Przedstawiamy wyniki Wyborów Prezydenckich z dnia 10.05.2015 roku w gminie Dobre.

Okręgi Wyborcze I II III IV V Suma
Gimnazjum w Dobrem Gimnazjum w Dobrem Gimnazjum w Dobrem Szkoła Podstawowa w Dropiu OSP w Rudzienku
Imię i nazwisko kandydata Ilość oddanych głosów Razem
Andrzej Sebastian Duda 426 315 416 330 373 1860
Bronisław Maria Komorowski 281 171 121 76 184 833
             
Frekwencja 61,55% 57,11% 49,72% 53,19% 58,62% 56,19%

Frekwencja w naszym regionie wyniosła 56,19%.

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 91

OBWIESZCZENIE

Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 91 w Dobrem
z dnia 15.05.2015 roku

Okręgowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości osób uprawnionych, że w wyborach do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej Powiatu Mińskiego, zarządzonych na dzień 31 maja 2015 r, uprawnieni do głosowania mieszkańcy z terenu całej Gminy Dobre głosować będą

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dobre, ul. Kościuszki 1.

Głosowanie przeprowadzone zostanie w godzinach:

8:00-18:00
Spis osób uprawnionych do udziału w głosowaniu będzie wyłożony do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy od 17 maja 2015 roku w godzinach pracy urzędu.

Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej

BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE

NZOZ GENEVA TRUST
CENTRUM DIAGNOSTYKI I USŁUG MEDYCZNYCH
ZAPRASZA NA BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE

W DNIU 29.05.2015 ROKU
OD 14:00 DO 17:00
MAMMOBUS BĘDZIE USTAWIONY
PRZY OŚRODKU ZDROWIA W DOBREM
UL. KILIŃSKIEGO 1

REJESTRACJA TELEFONICZNA
POD NR 58 767 34 77, 58 767 34 55.

Bezpłatnymi badaniami mammograficznymi objęte są Panie od 50 do 69 roku życia, które nie miały wykonywanych badań w ciągu ostatnich 2 lat.

PRZYJDŹ
ZRÓB TO DLA SIEBIE !

Dzień Truskawki w Gminie Dobre

7 czerwca 2015r.

Organizator:
Wójt Gminy Dobre

Program:
13:00 – Występ zespołu Dance Day
14:00 – Oficjalne otwarcie imprezy
14:15 – Występ Koła Emerytów z Dobrego
15:00 – Występ zespołu Dance Day
16:00 – Program Koła wokalnego i teatralnego działającego przy GOK-u
17:00 – Konkursy dla wszystkich
18:00 – Występ zespołu Reaven
20:00 – Występ zespołu Diament (z uczestniczką III edycji programu DISCO STAR – Mariolą Książek)

Atrakcje dodatkowe:
Animacje dla dzieci
Wesołe miasteczko
Mała gastronomia i inne stoiska

Miejsce imprezy:
Dobre ul. Poniatowskiego (TARGOWISKO GMINNE)

ZAPRASZAMY!

IX FESTYN RODZINNY

DYREKCJA, NAUCZYCIELE, RODZICE, UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DOBREM
ZAPRASZAJĄ NA

IX FESTYN RODZINNY

31 maja 2015 r. początek godz. 13:00
W PROGRAMIE FESTYNU:
  • WYSTĘPY ARTYSTYCZNE DZIECI
  • KONKURSY DLA DZIECI I RODZICÓW
  • WSPÓLNE ZABAWY
  • POPISY GRUP TANECZNYCH FREE DANCE I MAŁE SMYKI
  • WYSTĘP ORKIESTRY DETEJ
  • MECZ PIŁKI NOŻNEJ

Piknik EOG w Cegłowie

Wójt Gminy Cegłów serdecznie zaprasza
na

Piknik EOG,

który odbędzie się 22 maja 2015 r. o godz. 12.00 w Zespole Szkolnym w Cegłowie.

Program:

12:00 – przemowa wójta

12:30 – prezentacja dotycząca projektu

13:00 – wystąpienia zaproszonych gości

13:30 – wręczenie nagród konkursowych

Wydarzeniem towarzyszącym będzie konferencja poświęcona Funduszom norweskim i EOG w obszarze ochrony środowiska, a także rozpoczętych inwestycji termomodernizacji budynków Zespołu Szkolnego w Cegłowie i Piasecznie oraz Urzędu Gminy.

Równolegle odbędzie się konferencja prasowa.

W programie również stoiska Państw Darczyńców i wiele innych atrakcji.