Wydłużone godziny pracy Urzędu Skarbowego – 29 i 30 kwietnia 2015 r.

dzien-otwarty-us-mini

Informujemy, że w dniach 29 i 30 kwietnia 2015 r. Urząd Skarbowy w Mińsku Mazowieckim będzie pracował w wydłużonych godzinach pracy, tj. od 8:00 do 18:00. Podatnicy, którzy z różnych przyczyn nie mogli wcześniej rozliczyć swoich dochodów będą mogli w ostatnich dniach kwietnia przyjść do Urzędu celem złożenia zeznania podatkowego za 2014 rok.

Zapraszamy również do skorzystania z możliwości wysłania swojego zeznania za pośrednictwem Internetu. Przy specjalnie przygotowanych e-Stanowiskach pracownicy Urzędu wyjaśnią Państwu jak poprawnie wypełnić interaktywny formularz PIT i wysłać przy pomocy aplikacji e-Deklaracje.
Jednocześnie przypominamy, że dnia 30 kwietnia 2015 r. upływa ostateczny termin rozliczenia dochodów za 2014 rok, a terminowa wpłata podatku wykluczy ponoszenie kosztów związanych z przymusowym dochodzeniem należności.

Więcej informacji na stronie internetowej www.finanse.mf.gov.pl

Informacja w sprawie spisu wyborców

INFORMACJA
Wójta Gminy DOBRE z dnia 20 kwietnia 2015 roku

Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 roku – Kodeks Wyborczy (Dz.U. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.), informuję że w związku z wyborami Prezydenta RP zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 r. został sporządzony spis wyborców. Spis ten będzie udostępniony wyborcom w pokoju nr 13 Urzędu Gminy Dobre w dniach 20 kwietnia – 04 maj a 2015 r. w godzinach pracy Urzędu.

Udostępnienie spisu następuje na pisemny wniosek zainteresowanego.

Wyborcy przebywający czasowo na obszarze gminy mogą być dopisani do spisu wyborców na swój pisemny wniosek wniesiony do Urzędu Gminy Dobre najpóźniej do dnia 05 maja 2015 r. tj. 5 dni przed terminem wyborów (pokój nr 13)

Jednocześnie informuję, że każdy wyborca może pisemnie zgłosić w Urzędzie Gminy Dobre pok. 20 swój zamiar głosowania korespondencyjnego, zgłoszenia można dokonać do dnia 25 kwietnia 2015 r.

Do dnia 01 maja 2015 roku przyjmowane będą wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.
Zaświadczenia uprawniające do głosowania poza miejscem zameldowania. Wydawane będą w Urzędzie Gminy Dobre pokój nr 13 do dnia 08 maja 2015 r.(piątek) do godz. 14:00.

XXXII KONKURS RECYTATORSKI DLA DZIECI im. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO

Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrem
zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie

XXXII KONKURS RECYTATORSKI DLA DZIECI
im. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO

  Uczestnicy występują w dwóch grupach wiekowych:

 • uczniowie klas I – III szkół podstawowych
 • uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych

Na konkurs należy przygotować jeden wiersz i jeden fragment prozy dowolnego autora. Utwory powinny odpowiadać wiekowi i płci wykonawcy. Łączny czas ich wykonania nie może przekroczyć 5 minut.

ELIMINACJE GMINNE – 22 maja 2015 r. godz. 10:00

Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrem

ELIMINACJE POWIATOWE – 28 maja 2015r.

Lokalny Program Rozwoju Przedsiębiorczości Powiatu Mińskiego

W ramach realizowanego projektu pn. „Przygotowanie modelowego programu rozwoju przedsiębiorczości w Powiecie Mińskim” realizowanego przezStarostwo Powiatowe w Mińsku w partnerstwie z Fundacją Europejskie Centrum Przedsiębiorczości oraz Związkiem Pracodawców Warszawy i Mazowsza powstała  Platforma Konsultacji Społecznych dostępna pod adresem:  http://konsultacje-powiatminski.zpwim.pl/

Zostaną na niej umieszczone dokumenty bezpośrednio związane z tworzącym się Lokalnym Program Rozwoju Przedsiębiorczości Powiatu Mińskiego.

W ramach projektu zostanie także przeprowadzonych 13 spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami każdej z gmin powiatu mińskiego. Terminy zostaną podane na Platformie.

Serdecznie zapraszamy zarówno do uczestniczenia w spotkaniach, jak i udzielania się na platformie konsultacyjnej. 

baner_EUCP_POWIAT_MINSKI

Wirtualne Muzeum Konstantego Laszczki

Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrem w związku z zakończeniem realizacji projektu pt. „Promocja i zachowanie zbiorów światowej sławy rzeźbiarza zgromadzonych w Społecznym Muzeum Konstantego Laszczki w Dobrem” przekazuje albumy celem propagowania twórczości Konstantego Laszczki i przekazywania albumu gościom Społecznego Muzeum Konstantego Laszczki.

Przekazujemy również do prowadzenia stronę internetową „Wirtualne Muzeum Konstantego Laszczkiwww.muzeumlaszczka.pl, oraz prasę do wbijania medalu pamiątkowego wraz zapasem 1000 szt. krążków mosiężnych z których będą wybijane medale.

W/w przekazujemy do nieodpłatnego wykorzystywania przez Społeczne Muzeum Konstantego Laszczki w Dobrem, dla jak najlepszego promowania i zachowania twórczości wybitnego artysty, syna Ziemi Dobrzańskiej dla upamiętnienia 150 rocznicy Jego urodzin.

Odwiedź Wirtualne Muzeum Konstantego Laszczki

Przejdź do strony

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

krusInformacja o turnusach rehabilitacyjnych dla dzieci rolników w 2015 r.

Od 1993 roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje w czasie letnich wakacji turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników – ubezpieczonych w KRUS. Mogą z nich korzystać dzieci w wieku szkolnym, tj. urodzone pomiędzy 2000 a 2008 r., których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie – ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok. Podstawę skierowania stanowi wniosek o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny (druk dostępny w oddziałach regionalnych i placówkach terenowych KRUS), składany w najbliższej miejsca zamieszkania rolnika jednostce KRUS, po uprzednim wypełnieniu przez  lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę wraz z informacją wychowawcy klasy i oświadczeniu rodzica/opiekuna prawnego. Skierowanie dziecka do konkretnego ośrodka następuje po kwalifikacji lekarza inspektora Placówki Terenowej KRUS i zatwierdzeniu przez Dyrektora OR . W pierwszej kolejności na turnusy kierowane są dzieci, na które przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. Centra rehabilitacji rolników KRUS zapewniają dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawują wychowawcy zatrudniani przez Kasę, którzy wraz z pracownikami kulturalno-oświatowymi organizują zajęcia sportowo-rekreacyjne i realizują atrakcyjny program w czasie wolnym od zajęć terapeutycznych.

W 2015 roku z PT KRUS w Siedlcach zorganizowane będą dwa turnusy :

turnus11.Turnus dla dzieci z wadami i chorobami narządów układu ruchu w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju, w terminie od 19.07- 08.08.2015 r.

turnus22.Turnus dla dzieci z chorobami układu oddechowego w Centrum Rehabilitacji Rolników w Iwoniczu Zdroju w terminie od 06.08 – 26.08.2015 r.

Turnusy trwają 21 dni. Rodzice pokrywają 200 zł odpłatności za pobyt dziecka i koszt podróży odpowiadający równowartości ceny biletów PKP II klasy i PKS:

– w przypadku Horyńca Zdroju – 100 zł

– w przypadku Iwonicza Zdroju – 110 zł.

Wypełnione przez lekarza leczącego wnioski należy składać do PT KRUS w terminie do 15 maja 2015r.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 25-644-55-69 wew. 312 lub w najbliższej Placówce Terenowej KRUS a także na stronie www.krus.gov.pl .

Policjant, który mi pomógł

Można zgłaszać policjantów w konkursie „Policjant, który mi pomógł”

Mieszkańcy Powiatu Mińskiego, jeżeli znacie policjanta, szczególnie zaangażowanego w sprawy społeczne, policjanta który ujął was swoją osobą, pomógł w trudnej życiowej sytuacji bądź w rozwiązaniu problemu dotyczącego przemocy w rodzinie, a przede wszystkim policjanta, który swoją postawą wniósł szczególny wkład w budowę lokalnego systemu pomocowego, który jest wrażliwy na ludzką krzywdę i pomaga osobom pokrzywdzonym w wyniku przemocy w rodzinie, to można taką kandydaturę zgłosić do VIII edycji ogólnopolskiego konkursu pod hasłem „Policjant, który mi pomógł”.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia PTP przypomina o przyjmowaniu zgłoszeń do VIII edycji ogólnopolskiego konkursu pod nazwą „Policjant, który mi pomógł” służącego wyróżnieniu policjantów, którzy w szczególny sposób działają na rzecz ochrony ofiar przemocy domowej. Zgłoszenia w ramach obecnej edycji przyjmowane są do 31 maja 2015 roku.

Konkurs odbywa się pod patronatem Komendanta Głównego Policji oraz Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”.

Celem konkursu jest:

 • promowanie postaw i umiejętności dobrze służących ochronie ofiar przemocy w rodzinie;
 • podkreślenie roli policjantów w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 • wsparcie policjantów podejmujących wzorowe działania i osobiście zaangażowanych w pomoc osobom krzywdzonym;
 • zwiększenie motywacji policjantów do podejmowania skutecznych działań w tym obszarze.

Zgłoszenia od osób indywidualnych, przedstawicieli organizacji i instytucji (nie oczekujemy zgłoszeń od jednostek policji) można nadsyłać za pomocą elektronicznego formularza znajdującego się na stronie www.policjant.niebieskalinia.pl/formularz.php, a także tradycyjną pocztą („Niebieska Linia”, ul. Korotyńskiego 13, 02-121 Warszawa) podając: dane kontaktowe zgłaszającego, dane policjanta, którego chcielibyście Państwo wyróżnić oraz uzasadnienie tego wyboru (można skorzystać z załączonego formularza zgłoszeniowego do druku). Kandydatury nadesłane po 31 maja 2015 r. zostaną uwzględnione w następnej edycji konkursu.

Kandydatów do nagrody spośród osób zgłoszonych wyłoni kapituła złożona z pracowników Pogotowia „Niebieska Linia”, patrona konkursu i laureatów konkursu z lat poprzednich. Rozstrzygnięcie VIII edycji konkursu nastąpi z końcem czerwca 2015 roku.

Tradycyjnie Laureaci otrzymują nagrody z rąk Komendanta Głównego Policji oraz organizatora konkursu w lipcu 2015 roku, podczas obchodów Dnia Policji.

Więcej informacji o konkursie na stronie (KLIKNIJ):

www.policjant.niebieskalinia.pl

Załączniki (KLIKNIJ):

formularz zgłoszeniowy – wersja do druku [plik *.doc]

plakat promujący konkurs [plik *.jpg]

Życzenia świąteczne

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół oraz Wesołego Alleluja
życzą Wójt Tadeusz Gałązka i Pracownicy Urzędu Gminy

Rekrutacja do XXI Sejmu Dzieci i Młodzieży

Rekrutacja do XXI Sejmu Dzieci i Młodzieży trwa!

500 zespołów z całej Polski zgłosiło się do tej pory do udziału w XXI Sejmie Dzieci i Młodzieży.

Czy w centrum miasta my i inni młodzi mamy gdzie spędzać czas po szkole? Czy są w naszej okolicy miejsca, w których nikt nie spaceruje? Czy bycie rowerzystą i rowerzystką w naszej miejscowości lub wsi jest przyjemne i bezpieczne? – takie i inne pytania zadadzą sobie tegoroczni uczestnicy i uczestniczki Sejmu Dzieci i Młodzieży.

Już 1 czerwca 2015 r. po raz kolejny w Sali plenarnej Sejmu RP zbierze się Sejm Dzieci i Młodzieży. Rekrutacja młodych posłów i posłanek zakończy się 7 kwietnia.

Aby wziąć udział w rekrutacji do Sejmu Dzieci i Młodzieży dwuosobowe zespoły uczniowskie muszą zarejestrować się na platformie internetowej SDiM i wykonać zadanie rekrutacyjne do 7 kwietnia br.

Zadanie rekrutacyjne zostało opisane w Przewodniku uczestnika i uczestniczki, który znajduje się tutaj.

Temat tegorocznego zadania brzmi: „Miejsca młodych – jakiej przestrzeni publicznej potrzebuje młodzież”.

Kto może się zgłosić? Do projektu mogą zgłosić się dwuosobowe zespoły uczniów i uczennic wszystkich klas gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

Jak wykonać zadanie rekrutacyjne? To nie takie trudne! Specjalnie dla uczestników stworzyliśmy przykład dostępny tutaj.

Organizatorem XXI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży jest Kancelaria Sejmu w porozumieniu z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Informacji udziela: Urszula Cyrynger, (22) 825 05 50 wew. 103, e-mail: sejm.mlodziezy@ceo.org.pl

[pullquote align=”left”]

Przydatne linki:

Platforma SDiM: www.sdim.ceo.org.pl
Facebook SDiM: www.facebook.com/sejmmlodziezy
Strona internetowa SDiM: www.ceo.org.pl/pl/sejmmlodziezy

[/pullquote]

Apel o niewypalanie traw

osp-dobreWypalanie traw jest niebezpieczne dla ludzi, niszczy środowisko, zanieczyszcza powietrze. To nielegalny proceder, za który grozi grzywna nawet do 5 tys. złotych!

Wypalanie traw to jedna z głównych przyczyn wiosennych pożarów. W ostatnim tygodniu nasze jednostki OSP wyjeżdżały do takich interwencji już dwukrotnie. Pożary te stanowią bardzo poważne zagrożenie dla ludzi i mienia. W płomieniach giną też zwierzęta objęte ochroną oraz zagrożone wyginięciem. Pożary spowodowane wypalaniem traw są szczególnie groźne dla ptaków, płazów, drobnych ssaków i różnych gatunków owadów. Niszczone są także siedliska i ostoje tych zwierząt, gniazda nory, mrowiska, legowiska i inne miejsca schronienia.

Mitem jest przekonanie, że wypalanie traw poprawia żyzności gleby. Wręcz przeciwnie – przynosi jedynie szkody. Niszczone są nie tylko suche trawy, ale także ich systemy korzeniowe, kultury bakteryjne, wiele gatunków glebowej fauny bezkręgowej, która przyczynia się do poprawy struktury gleby.
Ten proceder to jedna z istotnych przyczyn zatruwania atmosfery. Pożary to dodatkowa emisja dwutlenku węgla, węglowodorów aromatycznych i dioksyn, które są szczególnie niebezpieczne dla człowieka.

[info_box style=”attention”]Ostrzegamy: za wypalanie traw grozi grzywna nawet do 5 tys. zł.[/info_box]

Więcej informacji na stronie Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe (PFR)

Od 16 marca do 30 kwietnia br. podatnicy nieprowadzący działalności gospodarczej składający PIT-37 będą mogli pobrać wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe, przez Administrację Podatkową.

Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe (PFR) jest przygotowane na podstawie danych zawartych w informacjach o dochodach osób fizycznych, sporządzanych przez płatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podmioty, które nie pełnią funkcji płatnika w tym podatku (PIT-11, PIT-R, PIT-8C). Podatnicy znajdą w nim informacje o swoich dochodach, przychodach, zaliczkach i składkach. Jest to tylko propozycja rozliczenia rocznego, udogodnienie w rozliczeniach, a nie złożenie zeznań podatkowych za podatników przez Administrację Podatkową. PFR pozwala nie tylko uniknąć błędów związanych z przepisywaniem danych z informacji od płatników, ale także sprawia, iż wypełnienie obowiązku podatkowego stanie się wygodniejsze, prostsze i szybsze.

Usługa PFR jest realizowana z wykorzystaniem interaktywnego formularza, umożliwiającego edycję wszystkich pól, a także modyfikację danych (np. kosztów uzyskania przychodów), dopisanie przychodów z innych źródeł, np. z praw autorskich czy organów rentowych, dopisanie ulg i przekazanie 1% podatku na rzecz wybranej Organizacji Pożytku Publicznego, dodanie załączników (PIT/D, PIT/O, PIT-2K).

PFR może złożyć podatnik niezalogowany, wystarczy tylko adres email, na który kierowana będzie korespondencja. PFR dostępne będzie w części ogólnodostępnej Portalu Podatkowego (www.portalpodatkowy.mf.gov.pl).

Skorzystanie z PFR nie jest obowiązkiem dla podatnika. Jest to jedynie jeden
z dodatkowych sposobów na złożenie PIT-37, który nadal można składać na dotychczasowych zasadach przez system e-Deklaracje (od 1 stycznia do 30 kwietnia) oraz papierowo.

Portal Podatkowy, ze względów bezpieczeństwa, blokuje możliwość podejmowania wielokrotnych prób wprowadzenia błędnych danych uwierzytelniających. Pięciokrotne podanie błędnych danych uwierzytelniających zablokuje możliwość skorzystania z PFR PIT-37. Mimo blokady PFR PIT-37 w danym roku podatnik może złożyć dokument przez system e-Deklaracje albo papierowo.

W przypadku pięciokrotnego błędnego podania danych autoryzujących przez podatnika, który rozlicza się wspólnie z małżonkiem nadal istnieje możliwość wygenerowania wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego (PFR) jeśli współmałżonek poda swoje prawidłowe dane w części dotyczącej podatnika.

Do pobrania PFR i wysłania zeznania podatkowego niezbędne są następujące dane:

 • Identyfikator podatkowy – PESEL/NIP.
 • Imię i nazwisko.
 • Data urodzenia.
 • Kwota przychodu za 2014 rok – suma przychodów z posiadanych informacji PIT-11, PIT-8C, PIT-R.
 • Kwota przychodu za 2013 rok – niezbędna do wysyłki zeznania.
 • Adres e-mail.

Przed wysłaniem podatnik powinien sprawdzić wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe (PFR) pod kątem jego poprawności i kompletności danych.

Poprawność złożenia przez podatnika zeznania podatkowego PIT-37 w urzędzie skarbowym z wykorzystaniem tej funkcjonalności potwierdzi Urzędowe Poświadczenie Odbioru tzw. UPO.

Udostępnienie wstępnie wypełnionego zeznania jest możliwe dzięki nowemu obowiązkowi nałożonemu na płatników i inne podmioty niepełniące funkcji płatnika, sporządzania i przekazywania informacji o dochodach osób fizycznych wyłącznie drogą elektroniczną, które weszły w życie 1 stycznia 2015 r.

Wstępnie wypełnione zeznanie (PFR) realizowane jest w ramach Projektu e-Deklaracje2.

Aby skorzystać z PFR należy wykonać kilka kroków:

1. Wejść na stronę www.finanse.mf.gov.pl, następnie na zakładkę PFR oraz kliknąć Pobierz PFR PIT-37

2. Wybrać sposób rozliczenia (indywidualnie lub wspólnie z małżonkiem) i uwierzytelnić zeznanie wprowadzając dane osobowe oraz kwotę przychodu uzyskanego w 2014 r. (sumę wszystkich przychodów wykazanych w PIT-11, PIT-8C, PIT-R). UWAGA! Po przekroczeniu limitu 5 błędnych prób uwierzytelniania następuje automatyczna blokada dostępu do usługi PFR. W tej sytuacji można wysłać zeznanie korzystając z innych dostępnych metod – przez e-Deklaracje lub papierowo.

3. Pobrać wstępnie wypełnione zeznanie PFR PIT-37. Po pobraniu istnieje możliwość edycji wszystkich pól formularza.

4. Sprawdzić poprawność danych i upewnić się, że deklarację uzupełniono o wszystkie niezbędne elementy (ulgi, załączniki, przekazanie 1% podatku na OPP)

5. Podpisać zeznanie: Bezpiecznym Podpisem Elektronicznym lub Danymi autoryzującymi, tj. poprzez wpisanie kwoty

6. System weryfikuje wysłane zeznanie nadając mu określony status. Wyłącznie dla dokumentów ze statusem „200″ możliwe jest pobranie UPO – Urzędowego Poświadczenia Odbioru przychodu uzyskanego w 2013 r.

Turniej Tenisa Stołowego Zrzeszenia LZS Powiatu Mińskiego

W imieniu Zrzeszenia L.Z.S. Powiatu Mińskiego, mamy przyjemność zaprosić Państwa na Turniej Tenisa Stołowego Zrzeszenia LZS Powiatu Mińskiego, który 28 marca 2015 r. (sobota) odbędzie się w hali sportowej przy Zespole Szkół w Dębem Wielkim.

Rywalizacja odbywać się będzie w pięciu kategoriach:

a) S.P. kl. I-III
b) S.P. kl. IV-VI
c) Gimnazjum
d) Dziewczęta S.P. oraz Gimnazjum
e) OPEN

Start zawodów godzina: 9:00.

Zawodnicy, którzy zajmą pierwsze trzy miejsca w każdej z kategorii otrzymują dyplomy i pamiątkowe puchary.

Do udziału w turnieju uprawnieni są mieszkańcy Powiatu Mińskiego, amatorzy i zawodnicy nie zrzeszeni.

Więcej informacji i zapisy: 728-473-959 lub sport@debewielkie.pl. Rejestracja zawodników będzie możliwa także w dniu turnieju.

Zgoda na turniej
Regulamin turnieju 28.03.2015

KOMUNIKAT

lgd-baner

Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrem informuje, że otrzymała dofinansowanie projektu pn. „Promocja i zachowanie zbiorów światowej sławy rzeźbiarza zgromadzonych w Społecznym Muzeum Konstantego Laszczki w Dobrem” ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.