Apel Powiatowego Lekarza Weterynarii

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Mazowieckim informuje, co następuje.

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację epizootyczną związaną z wystąpieniem licznych przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie województwa podlaskiego istnieje realne zagrożenie rozpowszechnienia się wirusa na teren całego kraju. W celu zapobieżenia takiej sytuacji konieczne jest wzmożenie czujności i uwagi przy niezdiagnozowanych przypadkach padnięć świń oraz dzików.

W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Mazowieckim apeluje o bezzwłoczne zgłaszanie do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Mińsku Mazowieckim (tel. 25 758 50 59) lub najbliższego lekarza weterynarii przypadków padnięcia świń z przyczyn nieznanych oraz znalezienia padłych dzików bądź zwłok świń poza terenem gospodarstwa.

Jednocześnie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Mazowieckim zwraca się z prośbą o rozpowszechnienie niniejszego apelu na terenie Państwa właściwości.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobre

Powstaje Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobre

Jest to strategiczny dokument, warunkujący ubieganie się o środki z Unii Europejskiej w latach 2014-2020 na inwestycje związane z efektywnością energetyczną i ochroną środowiska.

Plan obejmie takie obszary jak: budownictwo publiczne, produkcja i zaopatrzenie w energię i ciepło, przemysł oraz oświetlenie uliczne. Jego zapisy będą dotyczyć obiektów oraz infrastruktury publicznej, mieszkańców i przedsiębiorstw działających na terenie gminy. Dokument wyznaczy konkretne cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, efektywności energetycznej, a także wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Od 17. do 19. sierpnia będą prowadzone na terenie gminy badania ankietowe. Do opracowania planu niezbędne jest zebranie danych dotyczących stanu obecnego, dlatego ankieterzy odwiedzą losowo wybranych mieszkańców domów jednorodzinnych i poproszą o odpowiedzi na pytania dotyczące m.in. sposobu ogrzewania, zużycia energii elektrycznej oraz zrealizowanych lub planowanych termomodernizacji: wymiany okien czy dociepleń ścian. Ankieterzy będą mieli przy sobie specjalne identyfikatory, a ich tożsamość będzie można potwierdzić dzwoniąc do pracowników Urzędu Gminy Dobre.

Wykonawcą Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Dobre jest firma PHIN Inwestycje Sp. z o.o. z Łodzi, ul. Częstochowska 63, tel. +48 42 66 11 199.

Ankiety można też wypełnić przez stronę internetową. Poniżej linki do ankiet:
Przedsiębiorcy – http://goo.gl/jdrfEP
Mieszkańcy – http://goo.gl/XNCw74

Załączniki do pobrania

Plakat – PGN Gmina Dobre

Ulotka – Dobre

Informacja dotycząca poboru wody z wodociągu gminnego

Dobre, 10.08.2015r

Informacja dotycząca poboru wody z wodociągu gminnego

Wójt Gminy Dobre informuje:

  • bezwzględnie zabrania się poboru wody z hydrantów ppoż. w celach innych niż przeciwpożarowe przez osoby nieuprawnione.
  • zabrania się samodzielnego dokonywania jakichkolwiek prac przy wodociągu gminnym bez wcześniejszego powiadomienia i uzgodnienia z Urzędem Gminy Dobre.
  • w przypadku długotrwałych upałów, wodę z wodociągu gminnego używamy do celów bytowych, apeluje się o nie podlewanie oraz nie uzupełnianie basenów i oczek wodnych.

Wójt Gminy Dobre
Tadeusz Gałązka

Tymczasowa zmiana godzin pracy Urzędu Gminy

INFORMACJA dla mieszkańców

Wójt Gminy Dobre, informuje ,że z powodu wydłużającej się fali upałów od dnia 11 sierpnia do dnia 31 sierpnia 2015 roku Urząd Gminy w Dobrem zmienia godziny urzędowania . Urząd Gminy będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

Wójt Gminy Dobre
Tadeusz Gałązka

Przetarg Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda”

Dobre, dnia 07. 08. 2015r.

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zgoda” ogłasza przetarg na zakup i sukcesywną dostawę opału – węgla typ 31 lub 32,1 polskiego pochodzenia dla potrzeb kotłowni osiedlowej SM do spalania w piecach z podajnikiem tłokowym typu KTM.

Do dostarczenia około 500 ton miału węglowego w okresie wrzesień 2015r. – czerwiec 2016r. o następujących parametrach w stanie roboczym:
– wartość opałowa 22 MJ/kg, – 25MJ/kg
– popiół max 15%,
– siarka max 1,0%
– wilgoć max 16%
– uziarnienie 0-31,5 mm
– spiekalność max 20 (preferowana do 10)

Do każdej dostawy należy dostarczyć certyfikat jakości wystawiony przez producenta oraz każdorazowo będą pobierane próby jakości dostarczanego opału.

Specyfikacja ilościowa została wykazana w formularzu ofertowym.

Oferenci zobowiązani są do złożenia oświadczenia zgodnie z art. 22 ustawy o zamówieniach publicznych.

Ofertę cenową należy złożyć na formularzu podanym przez Spółdzielnię.
Formularz ofertowy dostępny w biurze Spółdzielni.

Oferty można składać w siedzibie – biurze spółdzielni: 05-307 Dobre, ul. Kilińskiego 10 B do dnia 20.08.2015r. (czwartek) do godziny 10.00 .
Otwarcie ofert nastąpi w biurze zamawiającego w Dobrem ul. Kilińskiego 10 B w dniu 20.08.2015r. (czwartek) o godzinie 10.30.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zgoda” zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu oraz swobodnego wyboru oferty.
Przy wyborze kierować się będzie ceną wykonania usługi.

Informacji dotyczących przetargu udziela Dorota Pazio.
Nr tel. (0 25) 757 11 96.

Dożynki Gminno-Parafialne 2015

Wójt Gminy Dobre oraz Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Dobrem zapraszają na:
DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE,
które odbędą się 23 sierpnia 2015 roku
na terenie targowiska gminnego przy ulicy Poniatowskiego w Dobrem.

PROGRAM
12.30 Msza święta
13.30 Korowód dożynkowy
13.50 Rozpoczęcie obrzędów dożynkowych
14:15 Powitanie i przemówienia zaproszonych gości
14:35 Występ Gminnej Orkiestry Dętej przy OSP Dobre
15:00 Występ Chóru Parafialnego
15:25 Występ Koła Emerytów i Rencistów w Dobrem
15.50 Program dla dzieci „Biedroneczki są w kropeczki”
16.50 Rozstrzygnięcie konkursu „Piękna zagroda wiejska”
17.10 Program wokalno-kabaretowy „Kobiety w PRL-u”
18.10 Rozstrzygnięcie konkursu „Wieńców Dożynkowych”
18.30 Koncert MARIO BISCHIN
19.30 Program wokalno-artystyczny „ Biesiada Szlachecka”
20:30 Koncert Magdy i Damiana Bereda
21.30 – 24.00 Zabawa pod chmurką gra zespół „Diament”

DODATKOWE ATRAKCJE:
wesołe miasteczko, wystawy okolicznościowe, pokaz posłuszeństwa sportowego psów, mała gastronomia i wiele innych.

Konkurs na „Najładniejszy Wieniec dożynkowy”

Gminny Ośrodek Kultury w Dobrem ogłasza konkurs na „Najładniejszy Wieniec dożynkowy”.
Zgłoszenia przyjmuje Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrem, gdzie można zapoznać się z regulaminem konkursu.
Termin zgłoszeń upływa 16 sierpnia 2015 roku
Konkurs zostanie rozstrzygnięty w Dniu Dożynek 23 sierpnia 2015 r.

Regulamin Konkursu na wieńce dożynkowe
1. Termin składania zgłoszeń mija 16.08.2015 r.
2. W konkursie mogą wziąć udział tylko mieszkańcy Gminy Dobre
3. Wieńce muszą być uwite z darów natury – przyrody
4. Ozdoby wieńca nie mogą być wykonane z innych materiałów niż naturalne (oprócz wstążek)
5. Do wieńców mogą być wykorzystane elementy kultu religijnego (obrazki, figury), ale nie mogą być głównym jego elementem
6. Dopuszcza się prace zbiorowe
7. Jury przy ocenie bierze pod uwagę pomysłowość, oryginalność oraz estetykę wykonania.
8. Wieńce konkursowe należy dostarczyć do kościoła
w Dobrem

Do pobrania

Regulamin Konkursu na wieńce dożynkowe

Dyżur Radcy Prawnego

W dniu 13 sierpnia 2015 r. (czwartek) w godzinach 8:00 – 10:00
w Urzędzie Gminy Dobre , będzie przyjmował interesantów w sprawach administracyjnych Radca Prawny.
Usługa jest nieodpłatna.

Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobre

Dobre, 31 lipca 2015 r.

GKI.6140.4.2015

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Dobre ogłasza przeprowadzenie konsultacji co do „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobre” zwanego dalej Programem.

Konsultacje odbędą się w okresie od 03 sierpnia 2015 roku do 25 sierpnia 2015 roku w formie zgłaszania uwag i propozycji na piśmie, na formularzu konsultacji, który jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy Dobre pod adresem www.gminadobre.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy Dobre ul. Kościuszki 1, 05-307 Dobre, pokój nr 8.

Wypełniony formularz w nieprzekraczalnym terminie (liczy sie data wpływu do Urzędu) można przekazać :

– drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Dobre,05-307 Dobre. ul. Kościuszki 1,

– faxem nr 25 7571190 w. 40

– drogą elektroniczną na adres: urzad@gminadobre.pl

– osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Dobre przu ulicy Kościuszki 1, 05-307 Dobre

W przypadku pytań można kontaktować się osobiście z pracownikiem Urzędu Gminy Dobre -Agnieszką Roguską, pokój nr 8, poniedziałek, wtorek, piątek w godz. 8.00-16.00, środy 8.00-18.00, czwartki 8.00-14.00 , bądź telefonicznie 25 7571190 w. 27

Uwagi i propozycje zgłoszone do programu po 25 sierpnia 2015 roku nie będą rozpatrywane.

Wójt
Tadeusz Gałązka

Załączniki do pobrania

formularz konsutlacji

załącznik nr 1

scan zarządzenia

Nabór wniosków na zakup i montaż kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Drodzy mieszkańcy Gminy
w związku ze zbliżającym się naborem wniosków w nowym okresie programowania UE na lata 2014-2020, oraz nowymi perspektywami pozyskiwania środków na zakup i montaż kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców, proszę osoby zainteresowane budową poszczególnych urządzeń w swoich gospodarstwach do wypełniana ankiet . Wypełnione ankiety będą potrzebne do wniosku o pozyskanie środków na ten cel.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie prosimy o dostarczanie ankiet do Urzędu Gminy Dobre do pokoju nr 8 lub do sołtysa w terminie do 13 września 2015 r. Bliższych informacji udziela Pani Renata Miąskiewicz i Pani Agnieszka Roguska pod nr tel. 25 / 757-11-90 w 27.

Wójt Gminy Dobre
Tadeusz Gałązka

Wnioski do pobrania

Ankieta informacyjna – kolektory

Ankieta informacyjna – fotowoltaika

Ankieta informacyjna – przydomowa oczyszczalnia ścieków