„Adaptacja II cz. Budynku z przeznaczeniem na powiększenie Muzeum Konstantego Laszczki i zakup wyposażenia”

Gmina Dobre przystąpiła do realizacji projektu „Adaptacja II cz. Budynku z przeznaczeniem na powiększenie Muzeum Konstantego Laszczki i zakup wyposażenia”

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury W imieniu Gminy Dobre Wójt oraz Skarbnik podpisali z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie umowę nr 08760/18/FPK/DEK o dofinansowanie w/w projektu.

Całe zadanie składa się z części:
1.Roboty budowlane : stolarka okienna i drzwiowa, tynki wewnętrzne, izolacje cieplne i izolacje przeciwwilgociowe, podłoża i posadzki, malowanie wewnętrzne, elewacja, utwardzenia i zagospodarowanie terenu
2. Instalacje elektryczne i teletechniczne : instalacje elektryczne, wypusty instalacje sieci strukturalnej, instalacje SSWiN, instalacja SAP, instalacja monitoringu,
3. Roboty sanitarne: c.o.podłogowe, wentylacja,
4. Zakup i montaż wyposażenia: kiosk interaktywny

Planowana inwestycja ma na celu zaadaptowanie obiektu na powiększenie Muzeum Konstantego Laszczki – artysty rzeźbiarza mocno związanego z naszą gminą, gdzie się urodził, spędził dzieciństwo i często wracał. Twórczość Konstantego Laszczki jest znana i doceniana na całym świecie. Zajmował się rzeźbiarstwem, malarstwem, grafiką i rysunkiem satyrycznym. W 1971 r. w Dobrem zostało otwarte Społeczne Muzeum Konstantego Laszczki.
Wyremontowana w 2017r. pierwsza część budynku jest za mała do pomieszczenia wszystkich posiadanych przez nas eksponatów jak również do przeprowadzania prelekcji, warsztatów, projekcji filmów. Dlatego też konieczny jest remont drugiej części budynku na powiększenie muzeum.

Inwestycja stworzy przyjazną i nowoczesną bazę kulturalną, przyczyni się do zwiększenia efektywności działalności instytucji kultury oraz wzrostu uczestnictwa w kulturze. Budynek będzie pełnił funkcję muzealną i ekspozycyjną ( stała ekspozycja i wystawy czasowe), edukacyjną, rekreacyjną i turystyczną. Nastąpi poprawa stanu infrastruktury kultury poprzez zwiększenie dostępu i podniesienie atrakcyjności oferty kulturalnej.

Planowana całkowita wartość projektu to kwota 251.260,40 zł

Wysokość dofinansowania – 200.000,00 zł

KONSTANTY LASZCZKA- WIELKIEGO FORMATU ARTYSTA RZEŹBIARZ INSPIRACJĄ KULTUROWĄ MAZOWSZA. ADAPTACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA MUZEUM

Dzięki funduszom unijnym już na początku przyszłego roku Muzeum Konstantego Laszczki w Dobrem zyska nową przestrzeń. W nowo powstałym obiekcie organizowane będą lekcje muzealne, warsztaty rzeźbiarskie, zajęcia manualne oraz projekcje filmu o artyście i jego twórczości. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim i Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie.

Przebudowa drogi gminnej nr 220312W w m. Jaczewek – etap I na odcinku 980 mb gmina Dobre, powiat miński, woj. mazowieckie

Gmina Dobre przystąpiła do realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 220312W w m. Jaczewek – etap I na odcinku 980 mb gmina Dobre, powiat miński, woj. mazowieckie” Projekt korzysta z dofinansowania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem w zakresie: Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które skracają dystans lub czas dojazdu do obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej; objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej poprzez głęboką termomodernizację kompleksu oświatowego w miejscowości Dobre wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii

Projekt korzysta z dofinansowania współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.2. „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

.c-alert-message.ogloszenie-biale.m-success { background-color: #fff; }