KONSTANTY LASZCZKA- WIELKIEGO FORMATU ARTYSTA RZEŹBIARZ INSPIRACJĄ KULTUROWĄ MAZOWSZA. ADAPTACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA MUZEUM

Dzięki funduszom unijnym już na początku przyszłego roku Muzeum Konstantego Laszczki w Dobrem zyska nową przestrzeń. W nowo powstałym obiekcie organizowane będą lekcje muzealne, warsztaty rzeźbiarskie, zajęcia manualne oraz projekcje filmu o artyście i jego twórczości. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim i Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie.

Przebudowa drogi gminnej nr 220312W w m. Jaczewek – etap I na odcinku 980 mb gmina Dobre, powiat miński, woj. mazowieckie

Gmina Dobre przystąpiła do realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 220312W w m. Jaczewek – etap I na odcinku 980 mb gmina Dobre, powiat miński, woj. mazowieckie” Projekt korzysta z dofinansowania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem w zakresie: Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które skracają dystans lub czas dojazdu do obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej; objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej poprzez głęboką termomodernizację kompleksu oświatowego w miejscowości Dobre wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii

Projekt korzysta z dofinansowania współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.2. „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.