Komisariat Policji w Stanisławowie informuje o prowadzonym Planie Działania Priorytetowego na okres 01.08.22r.-31.01.2023r.

Problematyka spożywania alkoholu w miejscach publicznych takich jak Park Gminny i przystanek PKS w Dobrem przy ul. Rynek.
Zakładany cel do osiągnięcia:
  • Założeniem realizacji podjętych działań jest ograniczenie popełnianych wykroczeń dotyczących spożywania alkoholu w miejscach publicznych zgodnie z art. 43′ Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
  • Oddziaływanie prewencyjne na osoby dopuszczające się naruszeń norm prawnych
  • Poprawa stanu bezpieczeństwa