Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Dobre, położonych przy ulicy Szkolnej, przeznaczonych do oddania w najem (lokal mieszkalny)

Zarządzenie Nr 45/2016
Wójta Gminy Dobre
z dnia 08 lipca 2016 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Dobre,
położonych przy ulicy Szkolnej, przeznaczonych do oddania w najem (lokal mieszkalny) na czas nieokreślony.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z. 2015r. poz.1515 ze zm.) i art. 13 ust. 1 oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r. poz. 1774 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1
Przeznacza się do najmu nieruchomość wymienioną w wykazie, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Informację o wykazie, o którym mowa w § 1, stanowiącą załącznik nr 2, podać do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrem, ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Gminy Dobre.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi Urzędu Gminy – Agnieszce Roguskiej.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Dobre
Nr 45/2016z dnia 08 lipca 2016 roku

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY DOBRE
PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

1

Opis nieruchomości wg kw oraz katastru nieruchomości

KW SI1M/00039815/3

obręb DOBRE ul. Szkolna 3

działka 886/2

2

Powierzchnia nieruchomości

Powierzchnia przewidziana do najmu 66,50m2

3

Opis nieruchomości

Przedmiotowa nieruchomość stanowi lokal mieszkalny, usytuowany na poddaszu Szkoły Podstawowej ulicy Szkolna 3 w Dobrem. W skład lokalu wchodzą kuchnia, dwa pokoje, łazienka , przedpokój).

Lokal wyposażony jest w instalację c.o., elektryczną oraz wodociągowo-kanalizacyjną.

4

Przeznaczenie nieruchomości sposób jej zagospodarowania

Lokal mieszkalny

Dla terenu, na którym położona jest nieruchomość obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami planu nieruchomość znajduje się w terenach usług publicznych – oświata. Dodatkowo teren nieruchomości objęty jest strefą ochrony konserwatorskiej „B”

5

Termin i forma zagospodarowania nieruchomości

Najem na czas nieokreślony

6

Forma objęcia nieruchomości

Umowa najmu

7

Wysokość opłat z tytułu najmu nieruchomości i ich aktualizacja

Wysokość czynszu (łącznie z opłatami dodatkowymi) z tytułu najmu wynosić będzie 558,60zł.

Zmiana czynszu następować będzie wg zapisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014r., poz. 150)

8

Termin wnoszenia opłat

Czynsz płatny w terminie do 10-ego każdego miesiąca.

9

Informacja o przeznaczeniu nieruchomości do najmu

Uchwała Nr VI/35/15 Rady Gminy Dobre z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dobre na lata 2015-2020 oraz Uchwała Nr VII/44/15 Rady Gminy Dobre z dnia 15 lipca 2015 roku .

Uwaga:
Wykaz zostaje wywieszony zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r., poz.1774 ze zm. ) na okres 21 dni tj. od dnia 20 lipca 2016 roku

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 45/2016
Wójta Gminy Dobre
z dnia 08 lipca 2016 roku

INFORMACJA

Zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r., poz.1774) Wójt Gminy Dobre informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobre oraz na stronie internetowej www.gminadobre.pl dostępny jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Dobre, pokój nr 8 lub telefonicznie 25 7571190 w.27, w godzinach pracy Urzędu.

Załączniki:
scan wykazu (390.5kB) 
scan zarządzenia (2) (84.2kB)

Pierwszy publiczny przetarg ustny, nieograniczony, na najem lokalu użytkowego usytuowanego na parterze budynku przy ulicy Rynek 25 w Dobrem o powierzchni 83,70 m 2, stanowiącego własność Gminy Dobre

O G Ł O S Z E N I E

z dnia 08 lipca 2016 roku

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2015 r. poz. 1774 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r. poz. 1490)

WÓJT GMINY DOBRE

ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny, nieograniczony, na najem lokalu użytkowego usytuowanego na parterze budynku przy ulicy Rynek 25 w Dobrem o powierzchni 83,70 m 2, stanowiącego własność Gminy Dobre. Stawka miesięczna czynszu wynosi 1.515,00 złotych brutto miesięcznie, wadium 150,00 złotych.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość ujęta w wykazie ogłoszonym poprzez m. in. wywieszenie go na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dobre, w terminie od 13 maja 2016 roku, oraz w tygodniku „ Nowy Dzwon”, umieszczeniu go na stronach internetowych urzędu pod adresem www.gminadobre.bip.net.pl., a także w sołectwie miejscowości Dobre I.

Stan prawny lokalu uregulowany jest w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Mińsku Mazowieckim KW SI1M/00084865/8.

Lokal użytkowy będący przedmiotem przetargu posiada powierzchnię 83,70 m 2, usytuowany jest na parterze budynku przy ulicy Rynek 25 w Dobrem. Składa się z dwóch pomieszczeń oraz łazienki. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną oraz wodociągowo-kanalizacyjną. Nie jest obciążony żadnymi prawami, zobowiązaniami ani ograniczeniami.

Dla terenu, na którym położony jest lokal obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami planu nieruchomość znajduje się w terenach usług. Podstawowe przeznaczenie terenów pod usługi nauki, oświaty, kultury, zdrowia, opieki społecznej, handlu, gastronomii, turystyki,obiekty administracji publicznej. Dozwolona jest lokalizacja usług komercyjnych i mieszkań jako uzupełnienia przeznaczenia podstawowego. Dozwolona jest lokalizacja urządzeń lokalnej i ponadlokalnej infrastruktury technicznej. Dodatkowo teren nieruchomości objęty jest strefą ochrony konserwatorskiej „A”.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w pieniądzu wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu, na konto Gminy Dobre nr : 07 9226 0005 9700 0853 2000 0010, w takim terminie, aby najpóźniej na trzy dni przed przetargiem wymagana kwota znajdowała się na wskazanym powyżej koncie. Na dowodzie wpłaty proszę o wpisanie: wadium na najem lokalu w Dobrem przy ulicy Rynek 25.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem ofert.

Osoby przystępujące do przetargu winny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku ustanowienia pełnomocnictwa przez osobę fizyczną lub prawną, wymagane jest notarialnie poświadczone pełnomocnictwo. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. Powyższe dokumenty winny być przedłożone komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Termin i miejsce zawarcia umowy najmu zostanie ustalony z nabywcą w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Wadium przepada na rzecz Gminy w razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy najmu. W przypadku zawarcia umowy najmu wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni roboczych od jego zakończenia.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 sierpnia 2016 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Dobre ul. Kościuszki 1, sala konferencyjna – pokój nr 1.

Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Dobre, pokój nr 8, w godzinach pracy urzędu bądź telefonicznie pod numerem 25 7571190 w. 27

Załącznik:

scan ogłoszenia o przetargu

Ogłoszenie o przetargu – sprzedaż działki nr 406/2 w miejscowości Brzozowica

O G Ł O S Z E N I E

z dnia 13 maja 2016 roku

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2015 r. poz. 1774 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r. poz. 1490)

WÓJT GMINY DOBRE

ogłasza I publiczny przetarg ustny, nieograniczony, na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Brzozowica, stanowiącej działkę oznaczoną numerem 406/2 o powierzchni 0,1258 ha, wadium 650,00 zł, cena wywoławcza 6.500,00 zł

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość ujęta w wykazie ogłoszonym poprzez m.in. wywieszenie go na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dobre, w terminie od 29 marca 2016 roku, oraz w tygodniku „ Nowy Dzwon”, umieszczeniu go na stronach internetowych urzędu pod adresem www.gminadobre.bip.net.pl., a także w sołectwie miejscowości Brzozowica.

Stan prawny nieruchomości będącej przedmiotem przetargu uregulowany jest w księdze wieczystej nr SI1M/00080849/2.

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami, zobowiązaniami ani ograniczeniami.

Stanowi drogę gruntową, posiada kształt litery L, położona jest w sąsiedztwie pól, lasów, niedaleko zabudowy zagrodowej kolonijnej.

Dla przedmiotowej działki Gmina Dobre nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dobre działka ta przeznaczona jest pod tereny rolne.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 11 maja 2016 roku

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w pieniądzu wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu, na konto Urzędu Gminy Dobre nr : 07 9226 0005 9700 0853 2000 0010, w takim terminie, aby najpóźniej na trzy dni przed przetargiem wymagana kwota znajdowała się na wskazanym powyżej koncie. Na dowodzie wpłaty proszę o wpisanie: wadium na działkę 406/2 w Brzozowicy.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem ofert.

Osoby przystępujące do przetargu winny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku ustanowienia pełnomocnictwa przez osobę fizyczną lub prawną, wymagane jest notarialnie poświadczone pełnomocnictwo. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. Powyższe dokumenty winny być przedłożone komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium wniesione w pieniądzu, przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłoczne, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

Wadium przepada na rzecz gminy, jeżeli osoba która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy kupna -sprzedaży.

Przetarg odbędzie się w dniu 20 czerwca 2016 roku o godzinie 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Dobre ul. Kościuszki 1, sala konferencyjna – pokój nr 1.

Cena zakupu płatna najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy notarialnej.

Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony z nabywcą w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Koszty sporządzenia aktu notarialnego i opłaty sądowe ponosi Kupujący.

Wskazanie granic nieruchomości na gruncie może nastąpić na koszt Kupującego.

Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Dobre, pokój nr 8, poniedziałek, wtorek, czwartek w godz: 8.00-16.00, środa 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00 bądź telefonicznie pod numerem 25 7571190 w. 27

Załącznik:

Skan ogłoszenia

Ogłoszenie o III przetargu na najem lokalu użytkowego w Dobrem

O G Ł O S Z E N I E

z dnia 09 maja 2016 roku

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2015 r. poz. 1774 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r. poz. 1490)

WÓJT GMINY DOBRE

ogłasza III publiczny przetarg ustny, nieograniczony na najem lokalu użytkowego usytuowanego na parterze budynku przy ulicy Rynek 24 w Dobrem o powierzchni 45,00 m 2, stanowiącego własność gminy Dobre, na czas nieokreślony. Stawka miesięczna (cena wywoławcza) czynszu wynosi 700,00 złotych brutto miesięcznie, wadium 100,00 złotych.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość ujęta w wykazie ogłoszonym poprzez m. in. wywieszenie go na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dobre, w terminie od 13 stycznia 2016 roku, oraz w tygodniku „ Nowy Dzwon”, umieszczeniu go na stronach internetowych Gminy Dobre pod adresem www.gminadobre.pl., a także w sołectwie miejscowości Dobre I.

Pierwszy przetarg na najem przedmiotowego lokalu odbył się 17 marca 2016 roku, drugi przetarg odbył się 28 kwietnia 2016 roku.

Stan prawny lokalu uregulowany jest w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Mińsku Mazowieckim KW SI1M/00084853/1.

Lokal użytkowy będący przedmiotem przetargu posiada powierzchnię 45,00 m 2, usytuowany jest na parterze budynku przy ulicy Rynek 24 w Dobrem. Składa się z dwóch pomieszczeń (część użytkowa i część sanitarna). Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną oraz wodociągowo-kanalizacyjną. Nie jest obciążony żadnymi prawami, zobowiązaniami ani ograniczeniami.

Dla terenu, na którym położony jest lokal obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami planu nieruchomość znajduje się w terenach usług. Podstawowe przeznaczenie terenów pod usługi nauki, oświaty, kultury, zdrowia, opieki społecznej, handlu, gastronomii, turystyki,obiekty administracji publicznej. Dozwolona jest lokalizacja usług komercyjnych i mieszkań jako uzupełnienia przeznaczenia podstawowego. Dozwolona jest lokalizacja urządzeń lokalnej i ponadlokalnej infrastruktury technicznej. Dodatkowo teren nieruchomości objęty jest strefą ochrony konserwatorskiej „A”.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w pieniądzu wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu, na konto Urzędu Gminy Dobre nr : 07 9226 0005 9700 0853 2000 0010, w takim terminie, aby najpóźniej na trzy dni przed przetargiem wymagana kwota znajdowała się na wskazanym powyżej koncie. Na dowodzie wpłaty proszę o wpisanie: wadium na najem lokalu w Dobrem przy ulicy Rynek 24.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osoby przystępujące do przetargu winny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku ustanowienia pełnomocnictwa przez osobę fizyczną lub prawną, wymagane jest notarialnie poświadczone pełnomocnictwo. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. Powyższe dokumenty winny być przedłożone komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Termin i miejsce zawarcia umowy zostanie ustalony z nabywcą w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Wadium przepada na rzecz Gminy w razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy najmu. W przypadku zawarcia umowy najmu wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni roboczych od jego zakończenia.

Przetarg odbędzie się w dniu 14 czerwca 2016 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Dobre ul. Kościuszki 1, sala konferencyjna – pokój nr 1.

Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Dobre, pokój nr 8, poniedziałek, wtorek, czwartek w godz: 8.00-16.00, środa 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00 bądź telefonicznie pod numerem 25 7571190 w. 27

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

ZARZĄDZENIE Nr 24/2016

WÓJTA GMINY DOBRE

z dnia 25 marca 2016 roku

w sprawie: ogłoszenia wykazu dotyczącego sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym jako działka nr 406/2,

położona w miejscowości Brzozowica o powierzchni 0,1258 ha

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z. 2015r. poz.1515 ze zm.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015r. poz. 1774 ze zm. ) oraz § 41 ust.3.Uchwały Nr. IV/31/2002 Rady Gminy w Dobrem z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie o uchwalenie Statutu Gminy Dobre ( Dz Urz. Woj. Maz. Nr. 2, poz. 32) zarządzam co następuje:

§ 1

Podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym jako działka nr 406/2, położona w miejscowości Brzozowica o powierzchni 0,1258 ha, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Informację o wykazie, o którym mowa w § 1, stanowiącą załącznik nr 2, podać do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrem, ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Gminy Dobre.

§ 3

Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia czyni się Agnieszkę Roguską – pracownika Urzędu Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Zarządzenie Wójta Gminy Dobre nr 24

II przetargu na najem lokalu użytkowego w Dobrem przy ulicy Rynek 24

O G Ł O S Z E N I E

z dnia 24 marca 2016 roku

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2015 r. poz. 1774 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r. poz. 1490)

WÓJT GMINY DOBRE

ogłasza II publiczny przetarg ustny, nieograniczony na najem lokalu użytkowego usytuowanego na parterze budynku przy ulicy Rynek 24 w Dobrem o powierzchni 45,00 m 2, stanowiącego własność gminy Dobre, na czas nieokreślony. Stawka miesięczna (cena wywoławcza) czynszu wynosi 700,00 złotych brutto miesięcznie, wadium 100,00 złotych.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość ujęta w wykazie ogłoszonym poprzez m. in. wywieszenie go na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dobre, w terminie od 13 stycznia 2016 roku, oraz w tygodniku „ Nowy Dzwon”, umieszczeniu go na stronach internetowych Gminy Dobre pod adresem www.gminadobre.pl., a także w sołectwie miejscowości Dobre I.

Pierwszy przetarg na najem przedmiotowego lokalu odbył się 17 marca 2016 roku.

Stan prawny lokalu uregulowany jest w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Mińsku Mazowieckim KW SI1M/00084853/1.

Lokal użytkowy będący przedmiotem przetargu posiada powierzchnię 45,00 m 2, usytuowany jest na parterze budynku przy ulicy Rynek 24 w Dobrem. Składa się z dwóch pomieszczeń (część użytkowa i część sanitarna). Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną oraz wodociągowo-kanalizacyjną. Nie jest obciążony żadnymi prawami, zobowiązaniami ani ograniczeniami.

Dla terenu, na którym położony jest lokal obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami planu nieruchomość znajduje się w terenach usług. Podstawowe przeznaczenie terenów pod usługi nauki, oświaty, kultury, zdrowia, opieki społecznej, handlu, gastronomii, turystyki,obiekty administracji publicznej. Dozwolona jest lokalizacja usług komercyjnych i mieszkań jako uzupełnienia przeznaczenia podstawowego. Dozwolona jest lokalizacja urządzeń lokalnej i ponadlokalnej infrastruktury technicznej. Dodatkowo teren nieruchomości objęty jest strefą ochrony konserwatorskiej „A”.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w pieniądzu wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu, na konto Urzędu Gminy Dobre nr : 07 9226 0005 9700 0853 2000 0010, w takim terminie, aby najpóźniej na trzy dni przed przetargiem wymagana kwota znajdowała się na wskazanym powyżej koncie. Na dowodzie wpłaty proszę o wpisanie: wadium na najem lokalu w Dobrem przy ulicy Rynek 24.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osoby przystępujące do przetargu winny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku ustanowienia pełnomocnictwa przez osobę fizyczną lub prawną, wymagane jest notarialnie poświadczone pełnomocnictwo. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. Powyższe dokumenty winny być przedłożone komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Termin i miejsce zawarcia umowy zostanie ustalony z nabywcą w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Wadium przepada na rzecz Gminy w razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy najmu. W przypadku zawarcia umowy najmu wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni roboczych od jego zakończenia.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2016 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Dobre ul. Kościuszki 1, sala konferencyjna – pokój nr 1.

Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Dobre, pokój nr 8, poniedziałek, wtorek, czwartek w godz: 8.00-16.00, środa 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00 bądź telefonicznie pod numerem 25 7571190 w. 27

Publiczny przetarg ustny, nieograniczony na najem lokalu użytkowego usytuowanego na parterze budynku przy ulicy Rynek 24 w Dobrem o powierzchni 45,00 m 2

O G Ł O S Z E N I E

z dnia 09 lutego 2016 roku

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2015 r. poz. 1774 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r. poz. 1490)

WÓJT GMINY DOBRE

ogłasza I publiczny przetarg ustny, nieograniczony na najem lokalu użytkowego usytuowanego na parterze budynku przy ulicy Rynek 24 w Dobrem o powierzchni 45,00 m 2, stanowiącego własność gminy Dobre, na czas nieokreślony. Stawka miesięczna (cena wywoławcza) czynszu wynosi 1.218,50 złotych brutto miesięcznie, wadium 122,00 złotych.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość ujęta w wykazie ogłoszonym poprzez m. in. wywieszenie go na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dobre, w terminie od 13 stycznia 2016 roku, oraz w tygodniku „ Nowy Dzwon”, umieszczeniu go na stronach internetowych Gminy Dobre pod adresem www.gminadobre.pl., a także w sołectwie miejscowości Dobre I.

Stan prawny lokalu uregulowany jest w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Mińsku Mazowieckim KW SI1M/00084853/1.

Lokal użytkowy będący przedmiotem przetargu posiada powierzchnię 45,00 m 2, usytuowany jest na parterze budynku przy ulicy Rynek 24 w Dobrem. Składa się z dwóch pomieszczeń (część użytkowa i część sanitarna). Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną oraz wodociągowo-kanalizacyjną. Nie jest obciążony żadnymi prawami, zobowiązaniami ani ograniczeniami.

Dla terenu, na którym położony jest lokal obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami planu nieruchomość znajduje się w terenach usług. Podstawowe przeznaczenie terenów pod usługi nauki, oświaty, kultury, zdrowia, opieki społecznej, handlu, gastronomii, turystyki,obiekty administracji publicznej. Dozwolona jest lokalizacja usług komercyjnych i mieszkań jako uzupełnienia przeznaczenia podstawowego. Dozwolona jest lokalizacja urządzeń lokalnej i ponadlokalnej infrastruktury technicznej. Dodatkowo teren nieruchomości objęty jest strefą ochrony konserwatorskiej „A”.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w pieniądzu wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu, na konto Urzędu Gminy Dobre nr : 07 9226 0005 9700 0853 2000 0010, w takim terminie, aby najpóźniej na trzy dni przed przetargiem wymagana kwota znajdowała się na wskazanym powyżej koncie. Na dowodzie wpłaty proszę o wpisanie: wadium na najem lokalu w Dobrem przy ulicy Rynek 24.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osoby przystępujące do przetargu winny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku ustanowienia pełnomocnictwa przez osobę fizyczną lub prawną, wymagane jest notarialnie poświadczone pełnomocnictwo. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. Powyższe dokumenty winny być przedłożone komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Termin i miejsce zawarcia umowy zostanie ustalony z nabywcą w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Wadium przepada na rzecz Gminy w razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy najmu. W przypadku zawarcia umowy najmu wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni roboczych od jego zakończenia.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 marca 2016 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Dobre ul. Kościuszki 1, sala konferencyjna – pokój nr 1.

Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Dobre, pokój nr 8, poniedziałek, wtorek, czwartek w godz: 8.00-16.00, środa 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00 bądź telefonicznie pod numerem 25 7571190 w. 27

Załącznik

Skan ogłoszenia

Najem lokalu użytkowego usytuowanego na parterze budynku przy ulicy Rynek 25 w Dobrem o powierzchni 83,70 m2

O G Ł O S Z E N I E

z dnia 02 lutego 2016 roku
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2015 r. poz. 1774 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r. poz. 1490)
WÓJT GMINY DOBRE
ogłasza drugi publiczny przetarg ustny, nieograniczony, na najem lokalu użytkowego usytuowanego na parterze budynku przy ulicy Rynek 25 w Dobrem o powierzchni 83,70 m 2, stanowiącego własność Gminy Dobre. Stawka miesięczna czynszu wynosi 1.500,00 złotych brutto miesięcznie, wadium 150,00 złotych.

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość ujęta w wykazie ogłoszonym poprzez m. in. wywieszenie go na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dobre, w terminie od 16 listopada 2015 roku, oraz w tygodniku „ Nowy Dzwon”, umieszczeniu go na stronach internetowych urzędu pod adresem www.gminadobre.bip.net.pl., a także w sołectwie miejscowości Dobre I.

Pierwszy przetarg na najem przedmiotowego lokalu odbył się 29 stycznia 2016 roku.

Stan prawny lokalu uregulowany jest w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Mińsku Mazowieckim KW SI1M/00084865/8.

Lokal użytkowy będący przedmiotem przetargu posiada powierzchnię 83,70 m 2, usytuowany jest na parterze budynku przy ulicy Rynek 25 w Dobrem. Składa się z dwóch pomieszczeń oraz łazienki. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną oraz wodociągowo-kanalizacyjną. Nie jest obciążony żadnymi prawami, zobowiązaniami ani ograniczeniami.

Dla terenu, na którym położony jest lokal obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami planu nieruchomość znajduje się w terenach usług. Podstawowe przeznaczenie terenów pod usługi nauki, oświaty, kultury, zdrowia, opieki społecznej, handlu, gastronomii, turystyki,obiekty administracji publicznej. Dozwolona jest lokalizacja usług komercyjnych i mieszkań jako uzupełnienia przeznaczenia podstawowego. Dozwolona jest lokalizacja urządzeń lokalnej i ponadlokalnej infrastruktury technicznej. Dodatkowo teren nieruchomości objęty jest strefą ochrony konserwatorskiej „A”.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w pieniądzu wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu, na konto Gminy Dobre nr : 07 9226 0005 9700 0853 2000 0010, w takim terminie, aby najpóźniej na trzy dni przed przetargiem wymagana kwota znajdowała się na wskazanym powyżej koncie. Na dowodzie wpłaty proszę o wpisanie: wadium na najem lokalu w Dobrem przy ulicy Rynek 25.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem ofert.

Osoby przystępujące do przetargu winny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku ustanowienia pełnomocnictwa przez osobę fizyczną lub prawną, wymagane jest notarialnie poświadczone pełnomocnictwo. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. Powyższe dokumenty winny być przedłożone komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Termin i miejsce zawarcia umowy zostanie ustalony z nabywcą w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Wadium przepada na rzecz Gminy w razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy najmu. W przypadku zawarcia umowy najmu wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni roboczych od jego zakończenia.
Przetarg odbędzie się w dniu 04 marca 2016 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Dobre ul. Kościuszki 1, sala konferencyjna – pokój nr 1.
Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Dobre, pokój nr 8, poniedziałek, wtorek, czwartek w godz: 8.00-16.00, środa 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00 bądź telefonicznie pod numerem 25 7571190 w. 27

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Zarządzenie Nr 6 /2016
Wójta Gminy Dobre
z dnia 11 stycznia 2016 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność gminy Dobre, położonej przy ulicy Rynek 24 przeznaczonej do oddania w najem na czas nieokreślony.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 13 ust. 1 oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r., poz. 1774 ze zm.)
zarządzam, co następuje:

§ 1
Podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Informację o wykazie, o którym mowa w § 1, stanowiącą załącznik nr 2, podać do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrem, ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Gminy Dobre.

§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się pracownikowi Urzędu Gminy – Agnieszce Roguskiej.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 6/2016
Wójta Gminy Dobre
z dnia 11 stycznia 2016 roku

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY DOBRE
PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

1
Opis nieruchomości wg kw oraz katastru nieruchomości
KW SI1M/00084853/1
obręb DOBRE ul. Rynek 24
działka 889/1
2
Powierzchnia nieruchomości
Powierzchnia przewidziana do najmu 45,00m2
3
Opis nieruchomości
Przedmiotowa nieruchomość stanowi lokal użytkowy, usytuowany na parterze budynku przy ulicy Rynek 24 w Dobrem. Lokal składa się z dwóch pomieszczeń (część użytkowa i część sanitarna)
Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną oraz wodociągowo-kanalizacyjną
4
Przeznaczenie nieruchomości sposób jej zagospodarowania
Lokal użytkowy
Dla terenu, na którym położona jest nieruchomość obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami planu nieruchomość znajduje się w terenach usług. Podstawowe przeznaczenie terenów pod usługi nauki,oświaty,kultury, zdrowia,opieki społecznej, handlu, gastronomii,turystyki,obiekty administracji publicznej. Dozwolona jest lokalizacja usług komercyjnych i mieszkań jako uzupełnienia przeznaczenia podstawowego. Dozwolona jest lokalizacja urządzeń lokalnej i ponadlokalnej infrastruktury technicznej. Dodatkowo teren nieruchomości objęty jest strefą ochrony konserwatorskiej „A”
5
Termin i forma zagospodarowania nieruchomości
Najem na czas nieokreślony
6
Forma objęcia nieruchomości
Przetarg ustny nieograniczony
7
Wysokość opłat z tytułu najmu nieruchomości i ich aktualizacja
Wysokość czynszu z tytułu najmu zostanie ustalona w drodze przetargu. Cena wywoławcza 1.218,50 zł brutto miesięcznie. Zmiana stawki następowała będzie zgodnie z zapisami zawartymi w umowie najmu. Czynsz waloryzowany corocznie o wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych
8
Termin wnoszenia opłat
Czynsz płatny w terminie do 10-ego każdego miesiąca.
9
Informacja o przeznaczeniu nieruchomości do najmu
Uchwała Nr XII/92/15 Rady Gminy Dobre z dnia 29 grudnia 2015 roku.

Uwaga:
Wykaz zostaje wywieszony zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r., poz.1774 ze zm.) na okres 21 dni tj. od dnia 13 stycznia 2016 roku

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 6/2016
Wójta Gminy Dobre
z dnia 11 stycznia 2016 roku

INFORMACJA

Zgodnie z art.35 ustawy z dnia21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r., poz.1774 ze zm.) Wójt Gminy Dobre informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobre oraz na stronie internetowej www.gminadobre.pl dostępny jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Dobre, pokój nr 8 lub telefonicznie 25 7571190 w.27, w godzinach pracy Urzędu.

Załącznik

Skan zarządzenia

Accessibility