Zarządzenie Nr 60/2017

Wójta Gminy Dobre

z dnia 17 listopada 2017 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Dobre,

położonych przy ulicy Szkolnej przeznaczonych do oddania w najem (lokal mieszkalny) .

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z. 2016r. poz. 446 ze zm.) i art. 13 ust. 1 oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r, poz. 2147 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do najmu nieruchomości wymienione w wykazie, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Informację o wykazie, o którym mowa w § 1, stanowiącą załącznik nr 2 , podać do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrem, ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Gminy Dobre.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi Urzędu Gminy – Agnieszce Roguskiej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Wójta Gminy Dobre

Nr 60/2017z dnia 17 listopada 2017 roku

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY DOBRE

PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

1

Opis nieruchomości wg kw oraz katastru nieruchomości

KW SI1M/00039815/3

obręb DOBRE ul. Szkolna 3

działka 886/2

2

Powierzchnia nieruchomości

Powierzchnia przewidziana do najmu 39,00m2

3

Opis nieruchomości

Przedmiotowa nieruchomość stanowi lokal mieszkalny, usytuowany na poddaszu Szkoły Podstawowej ulicy Szkolna 3 w Dobrem. W skład lokalu wchodzą kuchnia, dwa pokoje,

Lokal wyposażony jest w instalację c.o., elektryczną oraz wodociągowo-kanalizacyjną.

4

Przeznaczenie nieruchomości sposób jej zagospodarowania

Lokal mieszkalny

Dla terenu, na którym położona jest nieruchomość obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami planu nieruchomość znajduje się w terenach usług publicznych – oświata. Dodatkowo teren nieruchomości objęty jest strefą ochrony konserwatorskiej „B”

5

Termin i forma zagospodarowania nieruchomości

Najem na czas nieokreślony

6

Forma objęcia nieruchomości

Umowa najmu

7

Wysokość opłat z tytułu najmu nieruchomości i ich aktualizacja

Wysokość czynszu (łącznie z opłatami dodatkowymi) z tytułu najmu wynosić będzie 292,50zł.

Zmiana czynszu następować będzie wg zapisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014r., poz. 150)

8

Termin wnoszenia opłat

Czynsz płatny w terminie do 10-ego każdego miesiąca.

9

Informacja o przeznaczeniu nieruchomości do najmu

Uchwała Nr VI/35/15 Rady Gminy Dobre z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dobre na lata 2015-2020 oraz Uchwała Nr VII/44/15 Rady Gminy Dobre z dnia 15 lipca 2015 roku .

Uwaga:

Wykaz zostaje wywieszony zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2017 r, poz. 1509 ze zm.) na okres 21 dni tj. od dnia 17 listopada 2017 roku

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 60/2017

Wójta Gminy Dobre

z dnia 17 listopada 2017 roku

INFORMACJA

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r, poz. 2147 ze zm.) Wójt Gminy Dobre informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobre oraz na stronie internetowej www.gminadobre.pl dostępny jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Dobre, pokój nr 8 lub telefonicznie 25 7571190 w.27, w godzinach pracy Urzędu.

Załącznik:

scan-zarządzenia-3

Accessibility