Kolonie letnie 2016

Gmina Dobre, we współpracy ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras w Lublinie, organizuje letni wypoczynek dzieci i młodzieży w wieku do 16 roku życia.

Wypoczynek będzie miał miejsce w Bieszczadach w miejscowości Lesko, woj. podkarpackie w terminie 19.07.2016 r. do 01.08.2016 r.

Koszt kolonii letniej dla jednej osoby wynosi 1100,00,-zł. brutto, z czego dofinansowanie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wynosi 750,00,-zł. brutto. Różnica tj. kwota w wysokości 350.00.-zl. winna być pokryta przez rodziców/ prawnych opiekunów dziecka.

Wypoczynek organizowany jest dla osób w wieku do 16 roku życia (urodzonych po 1 stycznia 2000 roku, których co najmniej jedno z rodziców prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS).

Liczba miejsc ograniczona.

Zapisy prowadzone są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrem

Bliższe informacje na temat wyjazdu można w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem pok. Nr 6, Tel. 25 757 11 23

ZAPRASZAMY.

Załączniki:
kolonie 2016 program
kolonie 2016 karta kwalifikacyjna
kolonie 2016 informacja dla rodziców

 

Nabór kandydatów na opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrem ogłasza nabór kandydatów na opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej

Zakres podstawowych zadań:
sprawowanie opieki nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego oraz reprezentowanie w dokonywaniu czynności prawnych i składaniu oświadczeń woli.

Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:
– posiadanie obywatelstwa polskiego,
– pełna zdolność do czynności prawnych,
– korzystanie z pełni praw publicznych,
– nieposzlakowana opinia,
– niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
– stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji określonej w ogłoszeniu,
– wyrażanie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Wymagane dokumenty:
– oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie wybranej funkcji,
– oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
– oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw obywatelskich,
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Zgodnie z art. 53a Ustawy o pomocy społecznej(j. t. Dz. U. z 2015 r. poz.163 z późn. zm.) wynagrodzenie za sprawowanie opieki wypłaca sie w wysokości ustalonej przez sąd. Wynagrodzenie to obliczone w stosunku miesięcznym nie może przekraczać 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w kopercie opatrzonej dopiskiem” Kandydat na opiekuna prawnego” w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem przy ulicy T. Kościuszki 1.

Załącznik:
Opiekun prawny

Spotkanie informacyjne o programie Rodzina 500+

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW GMINY DOBRE, KTÓRZY CHCĄ

ZASIĘGNĄĆ INFORMACJI O PROGRAMIE RODZINA 500+

W dniu 06.04.2016 r. w godzinach od 1100 do 12.00 w ramach kampanii informacyjno-

promocyjnej rządowego programu Rodzina 500+ do Gminy Dobre przybędzie BUS

z pracownikami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Spotkanie odbędzie się przed Urzędem Gminy.

WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI WYJAŚNIĄ PRACOWNICY BUS 500 +

 ZAPRASZAMY

Program „Rodzina 500 plus”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrem informuje, że z dniem 1.04.2016 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci ( DZ. U. z 2016 r. poz. 195), która wprowadza systemowe wsparcie polskich rodzin.

Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie będzie przysługiwało po złożeniu wniosku, na każde drugie i kolejne dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia. Pomoc na pierwsze dziecko będzie przysługiwała po spełnieniu  kryterium dochodowego na osobę w rodzinie: 800 zł netto lub 1200 zł netto w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne. Rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego jest rok 2014.

Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.

Pierwsze świadczenia wychowawcze zostaną przyznane na okres od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 30 września 2017 r. Jeśli osoba złoży wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r., – świadczenia wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 r.

Natomiast w przypadku złożenia wniosku po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. po 1 lipca 2016 r.), prawo do świadczenia zostanie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął prawidłowo wypełniony wniosek wraz z dokumentami.

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem, ul. T. Kościuszki 1, 05-307 Dobre od dnia 1 kwietnia 2016 r.

Trwają prace nad możliwością składania wniosków za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Załączniki
Informator RODZINA 500+
zał. 1 – WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO
zał. 2 – OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODACH OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM
zał. 3 – OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJĄCEGO SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄ
zał. 4 – OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Dobre na lata 2016-2022

Dobre, dnia 18.01.2016 r.

I N F O R M A C J A

W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dobre na lata 2016-2022 zapraszam mieszkańców Gminy Dobre do zapoznania się z treścią projektu Strategii oraz przekazanie ewentualnych uwag i spostrzeżeń do dnia 31.01.2016 r. w wersji pisemnej na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrem
ul. Kościuszki 1, 05-307 Dobre
lub elektronicznie na adres e-mail: gops@gminadobre.pl

Projekt Strategii dostępny jest w formie papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrem w godzinach pracy Urzędu lub w formie elektronicznej dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy Dobre.

Wójt Gminy Dobre
Tadeusz Gałązka

Załącznik

STRATEGIA – WERSJA OSTATECZNA

ZIMOWISKO DLA DZIECI ROLNIKÓW UBEZPIECZONYCH W KRUS

Gmina Dobre we współpracy ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras otrzymało z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników dofinansowanie na zorganizowanie zimowego wypoczynku dla dzieci rolników w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

Wypoczynek organizowany jest dla osób w wieku do 16 roku życia /urodzonych po 1 stycznia 2000 roku/, których co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów/
jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Wypoczynek będzie miał miejsce, w miejscowości Poronin, woj. małopolskie
w terminie: 01.02 – 10.02.2016r.

Koszt zimowiska dla jednej osoby wynosi 900,00 zł brutto, z czego dofinansowanie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wynosi 700,00 zł brutto.

Dopłata rodziców/opiekunów wynosi 200,00 zł

W załączeniu dostępny jest program zimowiska. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się
z atrakcjami przygotowanymi dla dzieci i młodzieży.

Organizator zapewnia transport autokarowy z miejsca zbiórki do miejsca wypoczynku
oraz z powrotem. Dokładne miejsce zbiórki oraz godzinę wyjazdu Organizator określi
w porozumieniu z Państwem w terminie najpóźniej do 10 dni przed rozpoczęciem wypoczynku.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dobrem ul. T. Kościuszki 1, 05-307 Dobre tel. 25 757 11 23

PLAN ZIMOWISKA

ANKIETA DOTYCZĄCA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA TERENIE GMINY DOBRE

W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Dobre Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem  zaprasza wszystkich mieszkańców do wypełnienia anonimowej ankiety znajdującej się w poniższym linku.

https://www.interankiety.pl/interankieta/c479cf79293b4e68e4d6a74b38c8f602

Ankieta skierowana jest do mieszkańców Gminy Dobre  i ma na celu właściwe zdiagnozowanie problemów społecznych występujących na jej obszarze. Wyniki ankiety posłużą do opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

 

 

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Dołącz online do Karty Dużej Rodziny!

Firmy i instytucje, które chcą dołączyć do programu Karta Dużej Rodziny mogą zrobić to szybciej. Wystarczy, że wypełnią i wyślą deklarację online.

Nowy Moduł Obsługi Partnera w ramach programu Karta Dużej Rodziny dostępny na stronach rodzina.gov.pl oraz empatia.mpips.gov.pl ułatwia przystąpienie do programu. Jak się zgłosić? To proste: wystarczy wypełnić e-deklarację, poprzez wskazanie m.in. jakie zniżki chce się zaoferować. Po uzgodnieniu warunków współpracy Minister Pracy i Polityki Społecznej lub Wojewoda (w przypadku podmiotów działających lokalnie) podpisze z firmą lub instytucją umowę.

Nowy moduł ułatwi potencjalnym partnerom dołączenie do programu, przyspieszy cały proces, a także usprawni pracę jednostek odpowiedzialnych za zawieranie umów z nowymi partnerami.

Status partnera programu to szereg korzyści, takich jak  wzrost rozpoznawalności czy też pozyskanie grupy lojalnych klientów. Swoją Kartę odebrało już ponad 1,3 mln osób, a prawie 1,5 mln złożyło wnioski o jej wydanie. W sumie w Polsce jest 3,4 osób w rodzinach wielodzietnych. Dodatkowo partnerzy mogą posługiwać się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny” w materiałach informacyjnych i promocyjnych.

Liczba partnerów Karty Dużej Rodziny systematycznie rośnie. W programie uczestniczy już ponad 1000 firm i instytucji, które oferują zniżki dla rodzin w ok. 10,5 tys. miejsc w całej Polsce.

Do programu dołączyli już m.in. sieć PLAY, T-Mobile, księgarnie Świat Książki i Bonito, Centrum Nauki Kopernik, PKP Intercity, Stadion Narodowy i Kopalnia Soli w Wieliczce. Członkowie rodzin wielodzietnych mogą także skorzystać ze zniżek w sklepach sieci Carrefour, Simply Market, Alma oraz Piotr i Paweł, a także na stacjach paliw LOTOS i ORLEN.

Nie trzeba być dużą firmą by do nas dołączyć – do partnerów Karty Dużej Rodziny należą także m.in. PKS Piła, Muzeum Dobranocek, Apostrof Sp. z o. o.,  SuperDrob Zakłady Drobiarsko-Mięsne S.A., „Oleńka Hurtownia Bielizny i Rajstop Iwona i Stanisław Pietruk, Zaczarowany Ołówek Sklep Papierniczy Agnieszka Soluch, Cukier Puder Magdalena Zalewska i Przedszkole Niepubliczne „Wiola” w Przasnyszu, Składnica Harcerska Skaut oraz Składnica Harcerska 4 Żywioły.

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest każdemu członkowi rodziny, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki. Karta przyznawana jest bezpłatnie i bez względu na dochód.

Deklarację można złożyć tutaj: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu//formularz-zgloszenia-kdr

Załączniki:

folder_kdr_2_12.11.2015

 

Świadczenia rodzinne – nowy okres zasiłkowy

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy będą przyjmowane od dnia 1 września 2015 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży prawidłowo wypełniony wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września 2015 r, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za m-c listopad nastąpi do dnia 30 listopada 2015 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży prawidłowo wypełniony wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 października do 30 listopada 2015 r, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za m-c listopad nastąpi do 31 grudnia 2015 r.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające dochód osiągnięty w 2014 roku.

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJĄCEGO SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZE 6

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH, OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY 7

Wnioski do pobrania

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJĄCEGO SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH, OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY

OŚWIADCZENIE DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Nabór kandydatów na opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrem ogłasza nabór kandydatów na opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej

Zakres podstawowych zadań:
sprawowanie opieki nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego oraz reprezentowanie w dokonywaniu czynności prawnych i składaniu oświadczeń woli.

Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:
– posiadanie obywatelstwa polskiego,
– pełna zdolność do czynności prawnych,
– korzystanie z pełni praw publicznych,
– nieposzlakowana opinia,
– niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
– stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji określonej w ogłoszeniu,
– wyrażanie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Wymagane dokumenty:
– oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie wybranej funkcji,
– oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
– oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw obywatelskich,
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Zgodnie z art. 53a Ustawy o pomocy społecznej(j. t. Dz. U. z 2015 r. poz.163 z późn. zm.) wynagrodzenie za sprawowanie opieki wypłaca sie w wysokości ustalonej przez sąd. Wynagrodzenie to obliczone w stosunku miesięcznym nie może przekraczać 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w kopercie opatrzonej dopiskiem” Kandydat na opiekuna prawnego” w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem przy ulicy T. Kościuszki 1, do dnia 11.03.2015 r. do godziny 17:00.

Załączniki:

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o niekaralności
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Zgoda na pełnienie funkcji opiekuna prawnego
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

.c-alert-message.ogloszenie-biale.m-success { background-color: #fff; }