Dokumentacja projektowa dobudowy oraz rozbudowy istniejacego oświetlenia ulicznego w miejscowościach na terenie gminy Dobre

Dobre, 17.03.2017r.

GKI. 7021. . 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie cen za wykonanie dokumentacji projektowej dobudowy oraz rozbudowy istniejącego oświetlenia ulicznego w miejscowościach na terenie gminy Dobre.

Niniejsze zamówienie realizowane będzie bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Dz.U. Nr 113, poz. 759 z późń. zm. ) na podstawie art. 4 pkt 8 w/w ustawy.

 1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Dobre
Ul. Kościuszki 1

05-307 Dobre

tel. (25) 7571190 w. 27

fax. (25) 7571190 w. 40, REGON 711582658, NIP 822-21-46-613, e-mail: urzad@gminadobre.pl

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE:

2.1. Wykonanie dokumentacji projektowych wymagających zgłoszenia bądź pozwolenia

na budowę:

– miejscowość Kąty Borucza, budowa nowej linii na odcinku ok. mb

załącznik graficzny nr 1 a

– miejscowość Kąty Borucza, budowa nowej linii na odcinku ok. 750 mb

załącznik graficzny nr 1 b

– miejscowość Kąty Borucza, budowa nowej linii na odcinku ok. 750 mb

załącznik graficzny nr 1 c

– miejscowość Kobylanka, budowa nowej linii na odcinku ok. 300 mb oraz

podwieszenie przewodu oświetleniowego na istniejących słupach na odcinku ok. 200

mb załącznik graficzny nr 2

– miejscowość Sołki, budowa nowej linii na odcinku ok. 300 mb

załącznik graficzny nr 3

– miejscowość Świdrów, budowa nowej linii na odcinku ok. 300 mb

załącznik graficzny nr 4

Na załącznonych do zapytania ofertowego załącznikach graficznych, przedstawiono orientacyjny zakres poszczególnych odcinków oświetelnia ulicznego.

Do wykonawcy należy zaprojektowanie lokalizacji słupów (tam gdzie okaże się to konieczne)

i lamp oświetlenia zgodnie z wymaganymi normami i przepisami oraz uzyskanie wymaganych uzgodnień i oświadczeń o dysponowaniu terenem na cele budowlane.

Przed złożeniem oferty i rozpoczęciem prac zaleca się dokonanie wizji lokalnej terenu objętego udzieleniem zamówienia.

2.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, bez podaniaprzyczyn.

3. ZAKRES ZAMÓWIENIA:

3.1. Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowych niezbędnych do

uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót nie wymagających

pozwolenia na budowę.

3.2. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień,

zezwoleń, podkładów mapowych, warunków technicznych, zwiększenia mocy, itp.

dokumentów koniecznych do uzyskania zgłoszeń lub pozwolenia na budowę.

3.3 Wykonanwca jest zobowiązany do uzyskania w imieniu Zamawiającego dla

wykonanych projektów wymaganych prawem odpowiednio: stosownych uzgodnień z

właściwym terytorialnie Rejonem Energetycznym, prawomocnych zgłoszeń robót nie

wymagających pozwolenia na budowę oraz pozwoleń na budowę.

3.4. Obowiązkiem Wykonawcy będzie również opracowanie przedmiarów robót,

kosztorysów inwestorskich oraz opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robót, jak również uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do sieci

energetycznej.

 1. TERMIN REALIZACJI:

31 sierpnia 2017 rok

 1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Zgodnie z formularzem ofertowym.

 1. KRYTERIUM WYBORU OFERTY:

cena całości zamówienia 100%

 1. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności , z dopiskiem ” OŚWIETLENIE ULICZNE – DOKUMENATCJA PROJEKTOWA”, w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy Dobre, ul. Kościuszki 1, 05-307 Dobre, pokój nr 2

do dnia 14.04.2017 do godz. 11.00

 1. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

14 kwietnia 2017 rok , godzina 11.00

 1. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:

Agnieszka Roguska – pracownik UG Dobre,

w godzinach pracy urzedu, tel. 25 7571190 w. 27, e-mail: aroguska@gminadobre.pl

Załączniki :

Dokumentacja-projektowa-dobudowy-oraz-rozbudowy-istniejącego-oświetlenia-ulicznego-na-terenie-Gminy-Dobre-1

formularz-oferty

mapy-poszczególnych-odcinków-zał-1a1b1c234

zapytanie-dokumentacja-Kąty-Borucza-Kobylanka-Sołki

Geodezyjny podział działek oznaczonych nr ew. 309 oraz 38 połozonych w miejscowości Makówiec Duży, gm. Dobre

Dobre, dn. 05.04.2017r.

GKI. 6831.14.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny za realizację zadania polegającego na geodezyjnym podziale działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 309 oraz 38 położonych w miejscowości Makówiec Duży gm. Dobre, według uzgodnień z Zamawiającym oraz zgodnie ze stanem faktycznym na gruncie wraz z dokonaniem aktualizacji ewidencji gruntów (zmianą użytków na działce zajętej pod drogę).

Niniejsze zamówienie realizowane będzie bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm. ) na podstawie art. 4 pkt 8 w/w ustawy.

 1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Dobre
ul. Kościuszki 1

05-307 Dobre

tel. (25) 7571190 w. 27

fax. (25) 7571190 w. 40, REGON 711582658, NIP 822-21-46-613, e-mail: urzad@gminadobre.pl

 1. PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMÓWIENIA :

2.1. Realizacja zadania polegająca na geodezyjnym podziale działek w celu:

– uregulowania stanu prawnego działki i wydzielenie z niej części zajętej pod drogę

(dot. działki nr 38) .

Tryb dokonania podziału działki nr 38 – art. 93 ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997

roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015, poz. 1774 ze zm.) –

powiększenie nieruchomości sąsiedniej składającej się z działek o nr ewidencyjnych

37, 310, 331, 302, 45 położonych w miejscowości Makówiec Duży. Nieruchomości te

stanowią własność Gminy Dobre.

Tryb dokonania podziału działki nr 309 – art. 97 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia

1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015, poz. 1774 ze zm.)

Zakres zamówienia obejmuje m.in. zlokalizowanie w terenie punktów granicznych i

granic nieruchomości będącej przedmiotem niniejszego postępowania, sporządzenie

wstępnych projektów podziału (o ile okażą się konieczne) wraz ze

skompletowaniem niezbędnych dokumentów do ewentualnego uzyskania

postanowienia o wstępnym podziale oraz decyzji zatwierdzającej podział, wykonanie

map i dokumentacji podziału działek, wyznaczenie w terenie nowych punktów

granicznych (granic nowych działek) a także dokonanie aktualizacji ewidencji

gruntów (zmianą użytków na działce zajętej pod drogę).

Przybliżony zakres podziału zaznaczony jest na załączniku graficznym

do niniejszego zapytania. Ma on jednak charakter poglądowy.

Ostateczny przebieg linii podziałowych zostanie ustalony na gruncie zgodnie

ze stanem faktycznym oraz ustaleniami z Zamawiającym.

2.2. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i

doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia.

2.3. Zamawiający żąda załączenia do oferty kserokopii poświadczonej za zgodność z

oryginałem uprawnień geodezyjnych.

2.4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany trybu podziału nieruchomości.

2.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, bez podania

przyczyn.

3. TERMIN REALIZACJI:

30 czerwca 2017 roku

 1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Zgodnie z formularzem ofertowym.

 1. KRYTERIUM WYBORU OFERTY:

Cena – 100%

 1. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności, z dopiskiem „Podział działek w miejscowości Makówiec Duży”, w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy Dobre, ul. Kościuszki 1, 05-307 Dobre, pokój nr 2

do dnia 14 kwietnia 2017 do godz. 10.00

 1. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

14 kwietnia 2017 rok, godzina 10.00

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.gminadobre.pl

 1. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:

Agnieszka Roguska – pracownik UG Dobre,

w godz: poniedziałek , wtorek, czwartek 8.00-16.00, środa 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00, tel. 25 7571190 w. 27, e-mail: aroguska@gminadobre.pl

Załączniki :

1/ Nr 1 Formularz ofertowy
2/ Nr 2 Załącznik graficzny z orientacyjną propozycją podziału

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie promującym zdrowy styl życia wolny od uzależnień w 2017 roku w Gminie Dobre

Dobre, dnia 28 marzec 2017 r.

Nr OS.526.1.2017

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE PROMUJĄCYM ZDROWY STYL ŻYCIA WOLNY OD UZALEŻNIEŃ W 2017 ROKU W GMINIE DOBRE

Wójt Gminy Dobre ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie promującym zdrowy styl życia wolny od uzależnień w 2017 roku w gminie Dobre.

Na podstawie art. 11 ust.1 i 2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 roku poz.239.) Wójt Gminy Dobre ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie promującym zdrowy styl życia w gminie Dobre w 2017 roku.

Cel konkursu

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ww. ustawy realizację zadań publicznych gminy Dobre w zakresie promującym zdrowy styl życia , upowszechnianie zdrowego stylu życia, rozwijanie umiejętności sportowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, podnoszenie stanu zdrowotności młodego pokolenia, zagospodarowanie młodym ludziom wolnego czasu, propagowanie zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień.

I. Rodzaje zadań

Zadania promujące zdrowy styl życia wolny od uzależnień .

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań

Na realizację zadań promujących zdrowy styl życia wolny od uzależnień są przeznaczone środki, które określił budżet gminy na rok 2017. Budżet przeznacza na ten cel 20.000 zł .


III. Zasady przyznawania dotacji

Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadań określają przepisy:
– ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r poz.239 .),
– ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r poz. 885 z późn. zm.)

1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające w dziedzinie kultury fizycznej i sportu organizacje pozarządowe, którymi są: osoby prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie ustaw, w tym stowarzyszenia i fundacje, w rozumieniu art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 1. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Z 2011 roku

– 2 –

Nr 6, poz. 25).

 1. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.

 2. W postępowaniu konkursowym może być wyłonionych kilka ofert .

5. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

6. Podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym zostanie powiadomiony o zleceniu zadania publicznego.

7. Wysokość dotacji będzie określona w umowie.


IV. Termin i warunki realizacji zadania

Od 8 maja 2017 roku do 15 grudnia 2017 r. Szczegółowe warunki będą określone w umowie.

V. Termin składania ofert.

Oferty należy składać osobiście do 18 kwietnia 2017 roku do godz. 14:00, w sekretariacie Urzędu Gminy Dobre ul. T. Kościuszki 1. Wnioski nie będą przyjmowane drogą elektroniczną.

VI. Termin, kryteria i tryb wyboru oferty.

Wybór oferty nastąpi w przeciągu siedmiu dni roboczych po upływie terminu składania ofert.
Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne, lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
Przy wyborze oferty brana będzie pod uwagę: wiarygodność organizacji, wykazana efektywność i skuteczność realizowania założonych celów, nowatorstwo metod działania, kwalifikacje kadry prowadzącej zajęcia.

Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym, oceniane i kwalifikowane przez komisję powołaną przez Wójta . Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Wójt Gminy Dobre w formie zarządzenia. W przypadku wyboru kilku ofert , każdy z wybranych podmiotów w terminie wyznaczonym przez Wójta Gminy , złoży korektę kosztorysu

zgodnie z proponowaną kwotą dotacji .Zadania wymienione w korekcie muszą być wybrane

z oferty. Nie złożenie korekty w wyznaczonym terminie powoduje rezygnację z udziału w konkursie .

Od zarządzenia Wójta w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.


VII. Ogólne warunki realizacji zadania publicznego

Warunkiem zlecenia przez gminę organizacjom pozarządowym lub podmiotom zadania oraz przekazania środków z budżetu na jego realizację jest zawarcie pisemnej umowy z wnioskodawcą zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 Nr 6, poz. 25).

– 3 –

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w umowie dotyczących przyznania środków finansowych na realizację określonych zadań.
Zleceniobiorca zobowiązany jest do:
– korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana,
– sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ((Dz. U. z 2011 Nr 6, poz. 25).
Informacji udziela Anna Kalinowska – Urząd Gminy Dobre tel: 25 75 7 15 23 w.35

VIII. Zrealizowane oferty przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami , ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art.3 ust.3 .

Gmina Dobre w 2011 roku nie przyznała żadnych środków na realizację zadań publicznych w zakresie promującym zdrowy styl życia wolny od uzależnień .

Gmina Dobre w 2011 roku przyznała kwotę 10.000 złotych na realizację zadania w zakresie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych .

Gmina Dobre w 2012 roku przyznała kwotę 8.000 złotych na realizację zadania w zakresie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych .

Gmina Dobre w 2012 roku przyznała kwotę 20 000 złotych na realizację zadania w zakresie promującym zdrowy styl życia wolny od uzależnień.

Gmina Dobre w 2013 roku przyznała kwotę 20 000 złotych na realizację zadania w zakresie promującym zdrowy styl życia .

Gmina Dobre w 2014 roku przyznała kwotę 20 000 złotych na realizacje zadania w zakresie promującym zdrowy styl życia.

Gmina Dobre w 2015 roku przyznała kwotę 20 000 złotych na realizacje zadania w zakresie promującym zdrowy styl życia.

Gmina Dobre w 2016 roku przyznała kwotę 20 000 złotych na realizacje zadania w zakresie promującym zdrowy styl życia.

Załącznik: 

oferta-wzór-2017-rok
umowa

II przetarg ustny na najem lokalu użytkowego w Dobrem ul. Rynek 24

O G Ł O S Z E N I E

z dnia 23 grudnia 2016 roku

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2015 r. poz. 1774 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r. poz. 1490)

WÓJT GMINY DOBRE

ogłasza drugi publiczny przetarg ustny, nieograniczony, na najem lokalu użytkowego, na czas określony do lat 3, usytuowanego na parterze budynku przy ulicy Rynek 24 w Dobrem o powierzchni 17,38 m 2, stanowiącego własność Gminy Dobre. Stawka miesięczna czynszu wynosi 500,00 złotych netto, wadium 50,00 złotych.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość ujęta w wykazie ogłoszonym poprzez m. in. wywieszenie go na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dobre, w terminie od 14 października 2016 roku, oraz w tygodniku „ Nowy Dzwon”, umieszczeniu go na stronach internetowych urzędu oraz BIP pod adresem www.gminadobre.bip.net.pl., a także w sołectwie miejscowości Dobre I.

Pierwszy przetarg na najem przedmiotowego lokalu odbył się 14 grudnia 2016 roku.

Stan prawny lokalu uregulowany jest w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Mińsku Mazowieckim KW SI1M/00084853/1.

Lokal użytkowy będący przedmiotem przetargu posiada powierzchnię 17,38 m 2, usytuowany jest na parterze budynku przy ulicy Rynek 24 w Dobrem. Składa się z dwóch pomieszczeń (sali sprzedażowej oraz łazienki wraz z pomieszczeniem socjalnym. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną oraz wodociągowo-kanalizacyjną. Nie jest obciążony żadnymi prawami, zobowiązaniami ani ograniczeniami.

Dla terenu, na którym położony jest lokal obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami planu nieruchomość znajduje się w terenach usług. Podstawowe przeznaczenie terenów pod usługi nauki, oświaty, kultury, zdrowia, opieki społecznej, handlu, gastronomii, turystyki,obiekty administracji publicznej. Dozwolona jest lokalizacja usług komercyjnych i mieszkań jako uzupełnienia przeznaczenia podstawowego. Dozwolona jest lokalizacja urządzeń lokalnej i ponadlokalnej infrastruktury technicznej. Dodatkowo teren nieruchomości objęty jest strefą ochrony konserwatorskiej „A”.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w pieniądzu wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu, na konto Gminy Dobre nr : 07 9226 0005 9700 0853 2000 0010, w takim terminie, aby najpóźniej na trzy dni przed przetargiem wymagana kwota znajdowała się na wskazanym powyżej koncie. Na dowodzie wpłaty proszę o wpisanie: wadium na najem lokalu w Dobrem przy ulicy Rynek 24.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem ofert.

Osoby przystępujące do przetargu winny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku ustanowienia pełnomocnictwa przez osobę fizyczną lub prawną, wymagane jest notarialnie poświadczone pełnomocnictwo. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. Powyższe dokumenty winny być przedłożone komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Termin i miejsce zawarcia umowy najmu zostanie ustalony z nabywcą w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Wadium przepada na rzecz Gminy w razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy najmu. W przypadku zawarcia umowy najmu wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni roboczych od jego zakończenia.

Przetarg odbędzie się w dniu 31 stycznia 2017 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Dobre ul. Kościuszki 1, sala konferencyjna – pokój nr 1.

Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Dobre, pokój nr 8, w godzinach pracy urzędu bądź telefonicznie pod numerem 25 7571190 w. 27