Dotyczy trzeciego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego ogłoszonego w dniu 09 listopada 2016 roku na najem lokalu użytkowego usytuowanego na parterze budynku przy ulicy Rynek 25 w Dobrem o powierzchni 83,70 m 2, stanowiącego własność Gminy Dobre.

Dotyczy trzeciego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego ogłoszonego w dniu 09 listopada 2016 roku na najem lokalu użytkowego usytuowanego na parterze budynku przy ulicy Rynek 25 w Dobrem o powierzchni 83,70 m 2, stanowiącego własność Gminy Dobre.

Wójt Gminy Dobre informuje na podstawie §6, ust. 5a, pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490) o zmianie terminu Przetargu z dnia 09 grudnia 2016 roku na dzień 16 grudnia 2016 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Dobre ul. Kościuszki 1, sala konferencyjna – pokój nr 1.
Pozostałe warunki udziału w przetargu pozostają bez zmian.

Załącznik

Informacja o zmianie terminu

Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pt. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Dobre do roku 2020” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dobre, dn. 02.12.2016

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), informuję o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pt. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Dobre do roku 2020” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, która jest do wglądu w Urzędzie Gminy Dobre oraz na stronie internetowej: www.gminadobre.bip.net.pl.
Każdy ma prawo składania uwag i wniosków do ww. projektu.

Wnioski i uwagi można składać pisemnie na adres Urzędu Gminy w Dobrem, ul. T. Kościuszki 1, 05– 307 Dobre, ustnie do protokołu w siedzibie Gminy oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: urzad@gminadobre.pl, w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Dobre.

Obwieszczenie umieszczono na:
1. tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobre
2. stronie internetowej: www.gminadobre.bip.net.pl.
3. a/a

Załączniki:
Obwieszczenie POŚ
Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dobre do roku 2020
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Dobre do roku 2020

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w GOPS

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem ogłasza nabór na stanowisko pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrem

I. Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrem
Ul. T. Kościuszki 1, 05-307 Dobre.

II. Określenie stanowiska pracy:

Pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrem w wymiarze 1 etatu. Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na okres próbny z możliwością dalszego przedłużenia.

III. Wymagania niezbędne:

1. Obywatelstwo polskie.
2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw Publicznych.
3. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy.
5. Wykształcenie zgodne z art. 116 ust. 1 i ust 1a Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (j. t. Dz. U z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych (Dz.U. z 2008r. Nr 27, poz. 158) kandydat posiada:
– dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub
– dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub
– dyplom ukończenia do dnia 31 grudnia 2013 roku studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.
6. Znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o świadczeniach rodzinnych, Kodeks Postępowania Administracyjnego.
– Prawo jazdy kat. B.

IV. Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office i wykorzystania Internetu.
2. Umiejętność analizy dokumentów.
3. Bardzo dobra organizacja czasu pracy.
4. Systematyczność i terminowość.
5. Łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi.
6. Wysoka kultura osobista.
7. Odporność na stres.
8. Doświadczenie zawodowe będzie dodatkowym atutem.

V. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Praca socjalna.
2. Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń.?
3. Udzielanie informacji, wskazówek, poradnictwa i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań.
4. Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin.
5. Współpraca i współdziałanie z innymi instytucjami i specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa.
6. Inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową
7. Współuczestniczenie w inspirowaniu opracowaniu i wdrożeniu lokalnych programów pomocy społecznej.
8. Przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania osób ubiegających się o pomoc.
9. Kompletowanie dokumentów osób ubiegających się o umieszczenie w domu pomocy społecznej.
10. Organizowanie i zabezpieczanie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób wymagających usług opiekuńczych.
11. Sporządzenie decyzji administracyjnych w sprawach pomocy społecznej.
12. Realizacja ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.
13. Realizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z dnia 17 czerwca 1966 roku w zakresie dotyczącym świadczeń rodzinnych.
14. Przyjmowanie, ewidencjonowanie i rozpatrywanie wniosków dotyczących świadczeń rodzinnych.
15. Przygotowywanie decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych.
16. Sporządzanie comiesięcznych list wypłat i przelewów zasiłkowych.
17. Sporządzanie zapotrzebowania na środki finansowe.
18. Sporządzanie sprawozdań z zakresu świadczeń rodzinnych.
19. Prowadzenie obsługi administracyjnej związanej m. in. ze sporządzaniem zaświadczeń, prowadzeniem korespondencji z innymi instytucjami.
20. Informowanie przełożonego o stanie prowadzonych spraw i zaistniałych problemach.
21. Wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika GOPS.

VI. Wymagane dokumenty:
1. Życiorys/CV.
2. List motywacyjny.
3. Kwestionariusz osobowy kandydata.
4. Dokument potwierdzający wykształcenie.
5. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach.
6. Oświadczenie o niekaralności.
7. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku,.
8. Oświadczenie o wrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

W m-cu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w GOPS w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi „0”.

Miejsce i termin składania dokumentów:
Wymagane dokumenty rekrutacyjne należy składać w zamkniętych kopertach osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrem lub drogą pocztową na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrem, ul. T. Kościuszki 1, 05-307 Dobre do dnia 15.12.2016 r. do godz. 14.00 (liczy się data wpływu do ośrodka) Oferty, które wpłyną do GOPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy w Dobrem oraz na tablicy ogłoszeń urzędu.

Kandydat wyłoniony w drodze naboru będzie zobowiązany do dostarczenia oryginałów dokumentów przedstawionych w ofercie oraz zaświadczenia lekarza medycyny pracy i zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności. Dokumenty pozostałych kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone.

Zastrzega się prawo odwołania postępowania kwalifikacyjnego bez podania przyczyny.

Kierownik GOPS Dobre
Kowalczyk Magdalena

Zarządzenie Wójta Gminy Dobre Nr 28/2016 z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrem

ZARZĄDZENIE Nr 78/2016

WÓJTA GMINY DOBRE

z dnia 25 listopada 2016 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego

Ośrodka Kultury w Dobrem.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/j.t.Dz.U. z 2016r poz.446/ , art.16 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /j.t.Dz.U. z 2012r poz.406 z późń.zm./ oraz rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004r w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury/Dz.U.z 2004r Nr 154 poz. 1629/, zarządzam, co następuje :

§ 1.

Ogłaszam konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrem 05-307 Dobre ul.J.Kilińskiego 1.

§ 2.

Treść ogłoszenia o konkursie określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia .

§ 3.

1.Kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrem wyłoni komisja konkursowa powołana odrębnym zarządzeniem .

2.Regulamin pracy komisji konkursowej określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Ogłoszenie o ko kursie na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrem zostanie umieszczone :

1/w Biuletynie informacji Publicznej Gminy Dobre

2/na tablicy ogłoszeń przy Urzędzie Gminy Dobre oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrem

3/w dwóch tygodnikach prasy regionalnej.

§ 5.

Warunki przystąpienia do konkursu oraz wymagania , jakie muszą spełnić kandydaci na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrem określa ogłoszenie o konkursie stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 6.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy Dobre.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Tadeusz Gałązka

Załącznik:

ogl-dyr_-gok_

Przetarg na najem lokalu użytkowego na czas określony, usytuowanego w Dobrem przy ulicy Rynek 24

O G Ł O S Z E N I E

z dnia 10 listopada 2016 roku

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2015 r. poz. 1774 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r. poz. 1490)

WÓJT GMINY DOBRE

ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny, nieograniczony, na najem lokalu użytkowego, na czas określony do lat 3, usytuowanego na parterze budynku przy ulicy Rynek 24 w Dobrem o powierzchni 17,38 m 2, stanowiącego własność Gminy Dobre. Stawka miesięczna czynszu wynosi 510,00 złotych netto, wadium 50,00 złotych.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość ujęta w wykazie ogłoszonym poprzez m. in. wywieszenie go na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dobre, w terminie od 14 października 2016 roku, oraz w tygodniku „ Nowy Dzwon”, umieszczeniu go na stronach internetowych urzędu oraz BIP pod adresem www.gminadobre.bip.net.pl., a także w sołectwie miejscowości Dobre I.

Stan prawny lokalu uregulowany jest w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Mińsku Mazowieckim KW SI1M/00084853/1.

Lokal użytkowy będący przedmiotem przetargu posiada powierzchnię 17,38 m 2, usytuowany jest na parterze budynku przy ulicy Rynek 24 w Dobrem. Składa się z dwóch pomieszczeń (sali sprzedażowej oraz łazienki wraz z pomieszczeniem socjalnym. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną oraz wodociągowo-kanalizacyjną. Nie jest obciążony żadnymi prawami, zobowiązaniami ani ograniczeniami.

Dla terenu, na którym położony jest lokal obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami planu nieruchomość znajduje się w terenach usług. Podstawowe przeznaczenie terenów pod usługi nauki, oświaty, kultury, zdrowia, opieki społecznej, handlu, gastronomii, turystyki,obiekty administracji publicznej. Dozwolona jest lokalizacja usług komercyjnych i mieszkań jako uzupełnienia przeznaczenia podstawowego. Dozwolona jest lokalizacja urządzeń lokalnej i ponadlokalnej infrastruktury technicznej. Dodatkowo teren nieruchomości objęty jest strefą ochrony konserwatorskiej „A”.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w pieniądzu wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu, na konto Gminy Dobre nr : 07 9226 0005 9700 0853 2000 0010, w takim terminie, aby najpóźniej na trzy dni przed przetargiem wymagana kwota znajdowała się na wskazanym powyżej koncie. Na dowodzie wpłaty proszę o wpisanie: wadium na najem lokalu w Dobrem przy ulicy Rynek 25.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem ofert.

Osoby przystępujące do przetargu winny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku ustanowienia pełnomocnictwa przez osobę fizyczną lub prawną, wymagane jest notarialnie poświadczone pełnomocnictwo. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. Powyższe dokumenty winny być przedłożone komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Termin i miejsce zawarcia umowy najmu zostanie ustalony z nabywcą w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Wadium przepada na rzecz Gminy w razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy najmu. W przypadku zawarcia umowy najmu wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni roboczych od jego zakończenia.

Przetarg odbędzie się w dniu 14 grudnia 2016 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Dobre ul. Kościuszki 1, sala konferencyjna – pokój nr 1.

Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Dobre, pokój nr 8, w godzinach pracy urzędu bądź telefonicznie pod numerem 25 7571190 w. 27

Sprzedaż drzew rosnących na działkach gminnych przy szkole w Dobrem

Dobre, 09.11.2016r.

GKI.6131.122.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Zamawiający

Gmina Dobre, 05-307 Dobre. ul. T. Kościuszki 1

tel. / fax 0-25 7571190 Regon 711582658 NIP 822-21 – 46 – 613,

zwany dalej Zamawiającym.

II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zapytania jest sprzedaż drzew rosnących na działkach nr 886/2, 885 i 884 w miejscowości Dobre, będącej własnością gminy Dobre w ilości około 35 m3, gatunku: jesion, olcha, topola, osika, lipa, świerk, dąb. Wykonawca jest zobowiązany do samodzielnej wycinki drzew, ich załadunku i transportu, a także uprzątnięcia terenu (gałęzie, liście, bez wyrywania karp). Gmina Dobre posiada zezwolenie Starosty Mińskiego na ich usunięcie. Przed złożeniem oferty należy samodzielnie oszacować ilość i jakość drewna, celem prawidłowej wyceny.

III. Warunki i zakres realizacji zamówienia

  1. Cenę za drewno należy podać w „Formularzu ofertowym”. Wykonawca określi cenę brutto za kompleksową usługę (wycinka drzew, ich załadunek i transport, uprzątnięcie terenu, bez wyrywania karp);

  2. Zamawiający wybierze wykonawcę, który zaoferuje najwyższą cenę ofertową;

  3. Wystawione na sprzedaż drzewa można obejrzeć, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. W tej sprawie należy dzwonić pod nr tel. 25 757 11 90 wew. 27;

  4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 listopada 2016 roku o godz. 10.00 w pokoju nr 1 Urzędu Gminy Dobre;

  5. Termin realizacji: 14 dni od podpisania umowy.

IV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Dobre pok. nr 2, Dobre ul. T. Kościuszki 1, do dnia 18.11.2016 r., do godz. 09.30.

2. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania.

3. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresemwww.gminadobre.pl w zakładce BIP.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

VII. Informacje dodatkowe.

Dodatkowych informacji udziela p. Renata Miąskiewicz tel. 25 7571190 wew. 27

Załącznik

Zapytanie-ofertowe

Przetarg ustny na najem lokalu użytkowego w Dobrem przy ulicy Rynek 25

O G Ł O S Z E N I E

z dnia 07 listopada 2016 roku

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2015 r. poz. 1774 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r. poz. 1490)

WÓJT GMINY DOBRE

ogłasza trzeci publiczny przetarg ustny, nieograniczony, na najem lokalu użytkowego usytuowanego na parterze budynku przy ulicy Rynek 25 w Dobrem o powierzchni 83,70 m 2, stanowiącego własność Gminy Dobre. Stawka miesięczna czynszu wynosi 900,00 złotych brutto miesięcznie, wadium 100,00 złotych.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość ujęta w wykazie ogłoszonym poprzez m. in. wywieszenie go na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dobre, w terminie od 13 maja 2016 roku, oraz w tygodniku „ Nowy Dzwon”, umieszczeniu go na stronach internetowych urzędu pod adresem www.gminadobre.bip.net.pl., a także w sołectwie miejscowości Dobre I.

Pierwszy przetarg na najem przedmiotowego lokalu odbył się 16 sierpnia 2016 roku, drugi – 14 października 2016 roku.

Stan prawny lokalu uregulowany jest w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Mińsku Mazowieckim KW SI1M/00084865/8.

Lokal użytkowy będący przedmiotem przetargu posiada powierzchnię 83,70 m 2, usytuowany jest na parterze budynku przy ulicy Rynek 25 w Dobrem. Składa się z dwóch pomieszczeń oraz łazienki. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną oraz wodociągowo-kanalizacyjną. Nie jest obciążony żadnymi prawami, zobowiązaniami ani ograniczeniami.

Dla terenu, na którym położony jest lokal obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami planu nieruchomość znajduje się w terenach usług. Podstawowe przeznaczenie terenów pod usługi nauki, oświaty, kultury, zdrowia, opieki społecznej, handlu, gastronomii, turystyki,obiekty administracji publicznej. Dozwolona jest lokalizacja usług komercyjnych i mieszkań jako uzupełnienia przeznaczenia podstawowego. Dozwolona jest lokalizacja urządzeń lokalnej i ponadlokalnej infrastruktury technicznej. Dodatkowo teren nieruchomości objęty jest strefą ochrony konserwatorskiej „A”.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w pieniądzu wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu, na konto Gminy Dobre nr : 07 9226 0005 9700 0853 2000 0010, w takim terminie, aby najpóźniej na trzy dni przed przetargiem wymagana kwota znajdowała się na wskazanym powyżej koncie. Na dowodzie wpłaty proszę o wpisanie: wadium na najem lokalu w Dobrem przy ulicy Rynek 25.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem ofert.

Osoby przystępujące do przetargu winny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku ustanowienia pełnomocnictwa przez osobę fizyczną lub prawną, wymagane jest notarialnie poświadczone pełnomocnictwo. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. Powyższe dokumenty winny być przedłożone komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Termin i miejsce zawarcia umowy zostanie ustalony z najemcą w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Wadium przepada na rzecz Gminy w razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy najmu. W przypadku zawarcia umowy najmu wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni roboczych od jego zakończenia.

Przetarg odbędzie się w dniu 09 grudnia 2016 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Dobre ul. Kościuszki 1, sala konferencyjna – pokój nr 1.

Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Dobre, pokój nr 8, poniedziałek, wtorek, czwartek w godz: 8.00-16.00, środa 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00 bądź telefonicznie pod numerem 25 7571190 w. 27

Drugi publiczny przetarg ustny, nieograniczony, na najem lokalu użytkowego usytuowanego na parterze budynku przy ulicy Rynek 25 w Dobrem o powierzchni 83,70 m 2, stanowiącego własność Gminy Dobre

O G Ł O S Z E N I E
z dnia 07 września 2016 roku

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2015 r.  poz. 1774 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r. poz. 1490)

WÓJT  GMINY  DOBRE

ogłasza  drugi publiczny przetarg ustny, nieograniczony, na najem lokalu użytkowego usytuowanego  na parterze budynku przy ulicy Rynek 25 w Dobrem o powierzchni 83,70 m 2, stanowiącego  własność Gminy Dobre. Stawka miesięczna czynszu wynosi 1.000,00 złotych brutto miesięcznie, wadium 100,00 złotych.

Przedmiotem przetargu jest  nieruchomość ujęta w  wykazie ogłoszonym poprzez m. in. wywieszenie go na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dobre, w terminie od  13 maja 2016 roku, oraz w tygodniku „ Nowy Dzwon”, umieszczeniu go na stronach internetowych urzędu pod adresem www.gminadobre.bip.net.pl.,  a także w sołectwie miejscowości Dobre I.
Pierwszy przetarg na najem przedmiotowego lokalu odbył się 16 sierpnia 2016 roku.
Stan prawny lokalu uregulowany jest w księdze wieczystej prowadzonej przez  Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Mińsku Mazowieckim KW SI1M/00084865/8.
Lokal użytkowy będący przedmiotem przetargu posiada powierzchnię 83,70 m 2, usytuowany jest  na parterze budynku przy ulicy Rynek 25 w Dobrem. Składa się z dwóch pomieszczeń oraz łazienki. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną oraz wodociągowo-kanalizacyjną. Nie jest obciążony żadnymi prawami, zobowiązaniami ani ograniczeniami.
Dla terenu, na którym położony jest lokal obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami planu nieruchomość znajduje się w terenach usług. Podstawowe przeznaczenie terenów pod usługi nauki, oświaty, kultury, zdrowia, opieki społecznej, handlu, gastronomii, turystyki,obiekty administracji publicznej. Dozwolona jest lokalizacja usług komercyjnych i mieszkań jako uzupełnienia przeznaczenia podstawowego. Dozwolona jest lokalizacja urządzeń lokalnej i ponadlokalnej infrastruktury technicznej. Dodatkowo teren nieruchomości objęty jest  strefą ochrony konserwatorskiej „A”.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik  zaoferuje co najmniej jedno postąpienie  powyżej ceny wywoławczej.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w pieniądzu wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu, na konto Gminy Dobre nr : 07 9226 0005 9700 0853 2000 0010, w takim terminie, aby najpóźniej na trzy dni przed przetargiem wymagana kwota znajdowała się na wskazanym powyżej koncie. Na dowodzie wpłaty proszę o wpisanie: wadium na najem lokalu w Dobrem przy ulicy Rynek 25.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem ofert.
Osoby przystępujące do przetargu winny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku ustanowienia pełnomocnictwa przez osobę fizyczną lub prawną, wymagane jest notarialnie poświadczone pełnomocnictwo. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. Powyższe dokumenty winny być przedłożone komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Termin i miejsce zawarcia umowy zostanie ustalony z najemcą w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Wadium przepada na rzecz Gminy w razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy najmu. W przypadku zawarcia umowy najmu wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni roboczych od jego zakończenia.

Przetarg odbędzie się w dniu 14 października 2016 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Dobre ul. Kościuszki 1, sala konferencyjna – pokój nr 1.

Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Dobre, pokój nr 8, poniedziałek, wtorek, czwartek w godz: 8.00-16.00, środa 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00  bądź telefonicznie pod numerem 25 7571190 w. 27