logo domu i serca i napis SENIOR+

Na wniosek jednostek samorządu terytorialnego, które w grudniu zawierają umowy o partnerstwie z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zmianie ulegają zapisy ogłoszenia o otwartym konkursie ofert z dnia
31 października 2023 r., dotyczące terminów składania, oceny i wyboru ofert.

 

 1. Treść rozdziału II pkt 2 ogłoszenia otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Zasady i terminy dotyczące składania ofert  

 1. Termin składania ofert – od dnia 31 października 2023 r. do dnia 5 stycznia 2024 r.
 2. Składanie ofert w generatorze ofert:

W konkursie ogłoszonym w ramach programu należy złożyć ofertę w wersji elektronicznej wypełnioną w Generatorze Obsługi Dotacji. Generator Obsługi Dotacji jest dostępny na stronie internetowej das.mrips.gov.pl.

Ofertę należy wypełnić, zapisać i złożyć (za pomocą przycisku „złóż ofertę”) w Generatorze Obsługi Dotacji (GOD) do dnia 5 stycznia 2024 r. do godz. 16.00.

Oferent zakłada swoje konto – jedno konto dla jednej jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z Instrukcją złożenia wniosku w Generatorze Obsługi Dotacji – dostępną na wyżej wskazanej stronie internetowej. Oferent ma możliwość w dowolnym momencie zapisania wprowadzonych danych i powrotu do edycji w innym czasie.

Oferent ma możliwość wydruku oferty zapisanej w wersji roboczej.

Po uzupełnieniu formularza oferty oraz dodaniu wszystkich wymaganych załączników, jej weryfikacji oraz wysłaniu przez oferenta (za pomocą przycisku „złóż ofertę”) system zapisuje ofertę w bazie danych, a użytkownik otrzymuje możliwość jej zapisania w formacie PDF i wydrukowania. Złożona oferta automatycznie otrzymuje unikalny numer, którym należy się posługiwać w kontaktach z urzędem wojewódzkim.

Proces składania oferty składa się z następujących kroków:

 • wypełnienia wszystkich pól oferty oraz dodania wymaganych załączników;
 • złożenia oferty w Generatorze Obsługi Dotacji – za pomocą przycisku „złóż ofertę”;
 • zapisania złożonej oferty w formacie PDF wraz z załącznikami;
 • podpisania oferty kwalifikowalnym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentowania jednostki samorządu terytorialnego i – kontrasygnowania przez skarbnika, wraz z wymaganymi załącznikami;
 • złożenia oferty w wersji elektronicznej do właściwego urzędu wojewódzkiego.

Oferta musi być opatrzona podpisem zaufanym i wysłana za pośrednictwem platformy ePUAP, do właściwego urzędu wojewódzkiego w terminie od dnia 31 października 2023 r. do dnia 5 stycznia 2024 r. do godz. 16.00.”

 

 1. Treść rozdziału II pkt 3 ppkt 3 ogłoszenia otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Kryteria wyboru ofert

 1. Wojewodowie, po dokonaniu oceny ofert, przekażą do Departamentu Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej:
 • w przypadku modułu 1 – zestawienia ofert zakwalifikowanych do programu wg wzoru ustalonego w Generatorze Obsługi Dotacji,
 • w przypadku modułu 2 – listy ofert zakwalifikowanych do programu wg wzoru ustalonego w Generatorze Obsługi Dotacji

– nie później niż do dnia 23 lutego 2024 r.

 

 1. Treść rozdziału II pkt 4 ppkt 5 ogłoszenia otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Tryb stosowany przy wyborze oferty i termin wyboru oferty

 1. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości:
 • na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej poświęconej seniorom: http://www.senior.gov.pl/,
 • na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

nie później niż do dnia 22 marca 2024 r.”

 

 1. Treść rozdziału II pkt 7 ogłoszenia otrzymuje następujące brzmienie:

„7. Postanowienia końcowe

 1. Załączniki do ogłoszenia stanowiące ramowe wzory: oświadczenie o kwalifikowalności VAT (załącznik nr 5 do ogłoszenia), umowy o realizację zadania publicznego (załącznik nr 6 do ogłoszenia), umowy o partnerstwo (załącznik nr 7 do ogłoszenia), sprawozdania z wykonania zadania publicznego (załączniki nr 10 i 11 do ogłoszenia) oraz formularz programu inwestycji dla modułu 1 (załącznik nr 4 do ogłoszenia) mają charakter pomocniczy i mogą podlegać modyfikacji przez wojewodów, którzy zobowiązani są do zamieszczenia ostatecznych wzorów na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej urzędów wojewódzkich, nie później niż do dnia 22 marca 2024 r. Modyfikacje nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa, postanowień programu i ogłoszenia.”

 

 

 

Accessibility