Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrem informuje, że od 4 stycznia 2021 rozpoczyna wydawanie skierowań uprawniających do otrzymania bezpłatnych artykułów żywnościowych przeznaczonych dla osób najbardziej potrzebujących zamieszkujących na terenie Gminy Dobre w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) – Podprogram 2020.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria wskazane w art. 7 ustawy  o pomocy społecznej, (tj. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy (…), trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej) których dochód na osobę nie przekracza kwoty:
– 1542,20 zł (netto) w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
– 1161,60 zł (netto) na osobę w rodzinie.

W związku z trwającym stanem epidemii istnieje możliwość zdalnego kwalifikowania odbiorców pomocy żywnościowej.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (25) 757 11 23.

Accessibility