flaga i godło polski

Gmina Dobre przystąpiła do realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

W dniu 22.02.2022 roku Wójt Gminy Dobre Pan Tadeusz Gałązka podpisał umowę z Wojewodą Mazowieckim Panem Konstantym Radziwiłłem w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2022 roku środków z Funduszu Solidarnościowego –  Państwowego Funduszu Celowego na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 w Gminie Dobre.

Na podstawie podpisanej umowy Gmina Dobre otrzymała środki w wysokości 29 376,00 zł, które w całości pokrywają koszty realizacji zadania.

Celem Programu „Opieka wytchnieniowa” jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności bądź osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności przez czasowe odciążenie ich od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnieniem im czasu na odpoczynek i regenerację.

W ramach programu 3 opiekunów osób z niepełnosprawnościami z terenu Gminy Dobre otrzyma usługę opieki wytchnieniowej świadczonej w formie dziennej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Usługa świadczona będzie przez okres trwania programu tj. do 31.12.2022 r. w ilości do 240 h dla każdego opiekuna.

Realizatorem Programu „Opieka wytchnieniowa” w Gminie Dobre jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrem.

Accessibility