Zarządzenie Nr 58 /2015

Wójta Gminy Dobre

z dnia 12 listopada 2015 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność gminy Dobre, położonej przy ulicy Rynek 25 przeznaczonej do oddania w najem na czas nieokreślony.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 13 ust. 1 oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r., poz.782)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Informację o wykazie, o którym mowa w § 1, stanowiącą załącznik nr 2, podać do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrem, ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Gminy Dobre.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się pracownikowi Urzędu Gminy – Agnieszce Roguskiej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do pobrania
Skan wykazu
Skan informacji

Accessibility