zbiornik na nieczystości z pokrywą w murowanej konstrukcji

Burmistrz Miasta i Gminy Dobre informuje, że na podstawie art. 6 ust. 5a i 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 poz. 1469 ze zm.), art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 poz. 2556 ze zm.) oraz zarządzenia Nr 36/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dobre z dnia 19 lutego 2024 ma obowiązek kontroli wszystkich mieszkańców pod kątem realizacji obowiązku wyposażenia nieruchomości w zbiorniki bezodpływowe nieczystości płynnych (szamba) lub przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości.

W związku z powyższym prosimy mieszkańców o zgłaszanie się do UMIG Dobre do pokoju nr 7 i:

1) wypełnienia oświadczenia o posiadanym zbiorniku bezodpływowym do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków — załącznik do niniejszego pisma — jeśli do tej pory nie zostało złożone

2) okazania/przekazania kopii umów na korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych,

3) okazania/przekazania kopii dowodów uiszczania opłat za ww. usługi, lub inny sposób udokumentowania wykonania obowiązków gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków,

w terminie do 15 maja 2024 roku.

Jednocześnie informuję, że w przypadku nie wykonania powyższego we wskazanym terminie przeprowadzona zostanie kontrola zdalna/osobista wykonywania ustawowych obowiązków przez właścicieli nieruchomości. Informacji udziela Renata Miąskiewicz tel. 257571190 wew. 27.

Załączniki

Accessibility