niebieskie kosze na śmieci

Wójt Gminy Dobre zawiadamia, że stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostaje bez zmian i wynosi 24,00zł od osoby zamieszkującej nieruchomość, opłata została ustalona jako iloczyn stawki 24,00zł oraz ilości osób zamieszkujących nieruchomość – jako danych wynikających ze złożonej deklaracji.
Od pierwszego lutego 2022 dla właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym przysługuje zwolnienie w wysokości 4,00 zł od stawki obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego mieszkańca za jeden miesiąc. Osoby korzystające z kompostownika posiadają możliwość skorzystania z ulgi składając odpowiednia deklarację (nie dotyczy mieszkańców, którzy wcześniej zadeklarowali posiadanie kompostownika).

W przypadku stwierdzenia przez firmę odbierającą odpady, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku segregacji odpadów, zawiadamia o tym gminę, która nalicza podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 48,00zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Załącznik:

Stawki za gospdarowanie odpadami w 2022

Accessibility