Szczegółowe informacje o zasadach wyborów do Mazowieckiej Izby Rolniczej można uzyskać w Oddziałach Biura MIR.

Zasady wyborów: 1. Członkami samorządu rolniczego są osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku rolnego, podatku dochodowego z działów spec jalnych produkcji rolnej oraz członkowie RSP posiadający w nich wkłady gruntowe. Przysługuje im prawo kandyd owania do Rad Powiatow ych Mazowieckiej Izby R olniczej i uczestniczenia w ich wybieraniu. 2. W gminie, w której powierzchnia użytków rolnych nie przekra cza 4 tys. ha (okręg jednomand atowy) do Rady Powiatowej MIR wybiera się jednego członka, a gdy przekracza 4 tys. ha (okręg dwumandatowy) wybiera się dwóch członków. W okręgu wyborczym stanowiącym obszar miasta na prawach powiatu, wybiera się tylko – jedneg o przedstawiciela. 3. W każdym powiec ie ziemskim zostanie wybrana Rada P owiatowa Mazowieckiej Izby Rolniczej . W jej skład wejdą rolnicy, którzy w wyborach do tego organu, otrzymają największą iloś ć ważnie oddanych głosów. Rada P owiatowa MIR wybiera, ze sweg o składu Przewodniczącego Rady Powiatowej i delegata do Walnego Zgromadzenia Mazowieckiej Izby Rolniczej. 4. Rolnik, ubiegający się o mandat członka Rady Powiatowej MIR musi wypełnić i złożyć następujące dokumenty: zgłoszenie kandydata, oświadczenie o zgodzie na kandydowanie oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne pod rygorem odpowiedzialności z art.233 § 1 Kodeksu karnego oraz listę członków zawierającą co najmniej 50 podpisów poparcia. Druki te można otrzymać w Oddziałach B iura Maz owieckiej Izby Rolniczej lub pobrać ze strony internetowej www.mir.pl . Czytelnie wypełnione dokumenty należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 0 1 .0 9 .20 23 roku (decyduje data wpływu) na adres właściwego Oddziału Biura MIR (adresy poniżej) lub złoż yć w dniu 0 4 .0 9 .20 23 r., do godz. 15 :00 do Okręgowej Komisji Wyborczej w siedzibie Gminy. 5. Spis członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania, zostanie udostępniony do w glądu w siedzibie urzędu gminy/ miasta najpóźniej w 25.08. 2023 r . Każdy rolnik , może sprawdzić czy został w nim ujęty i wnieść w tej sprawie zażalenie. Szczegółowe informacje o zasadach wyborów do Mazowieckiej Izby Rolniczej można uzyskać w Oddziałach B iura MIR .
Accessibility