Jednostka OSP w Dobrem została ujęta w wykazie planowanych zakupów samochodów ratowniczo – gaśniczych na rok 2021. Na zakup dla OSP Dobre średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego zostało zaplanowane dofinansowanie z następujących źródeł:

– środki finansowe NFOŚiGW/WFOŚiGW: 415 000 zł.
– dotacja budżetowa ze środków ksrg: 75 000 zł.
– pozostałe źródła deklarowane przez jednostkę: 10 000 zł.