Budynek przy chodniku.

Szanowni Państwo!

Rozpoczyna się rekrutacja do Gminnego Żłobka w Dobrem „Małe Zuchy”, nabór prowadzony jest  na okres od  1 września 2024r.  do 31 sierpnia 2025r.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w formie papierowej do Dyrektora Gminnego Żłobka w Dobrem „Małe Zuchy” ul. Rynek 3, 05-307 Dobre w terminie 2 – 30 kwietnia 2024r., w godz. 10.00 – 14.00.

Kartę zgłoszenia dziecka – Zał. nr 1 do Regulaminu organizacyjnego Żłobka można uzyskać w placówce lub pobrać formularz ze strony internetowej Żłobka:  www.zlobekdobre.pl .

Do karty zgłoszenia dziecka należy dołączyć następujące dokumenty/oświadczenia:

  1. Oświadczenie o niepełnosprawności dziecka (jeśli dotyczy) wg załączonego wzoru.
  2. Pisemne oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o samotnym wychowywaniu dziecka w rodzinie (jeśli dotyczy) – wg załączonego wzoru.
  1. Klauzulę informacyjną podpisaną przez rodziców/opiekunów prawnych (w załączeniu).

UWAGA: Rodzice dzieci uczęszczających obecnie do Gminnego Żłobka w Dobrem „Małe Zuchy” składają do Dyrektora Żłobka „Deklarację o kontynuacji pobytu dziecka” (Zał. nr 2 do Regulaminu organizacyjnego Żłobka) w terminie od 25 marca 2024r. od godz. 8.00 do 29 marca 2024r. do godz. 14.00.

Przebieg działań rekrutacyjnych do Gminnego Żłobka w Dobrem „Małe Zuchy” :

2 – 30 kwietnia 2024r. – składanie przez rodziców/opiekunów prawnych – Karty zgłoszenia dziecka do Gminnego Żłobka  w Dobrem „Małe Zuchy” wraz z wymaganymi załącznikami/oświadczeniami

do 8 kwietnia 2024r. – powołanie przez Dyrektora Żłobka Komisji Rekrutacyjnej

do 8 maja 2024r. – ogłoszenie wyników rekrutacji (Lista dzieci przyjętych i oczekujących na przyjęcie dostępna na tablicy ogłoszeń w placówce) – możliwość złożenia przez Rodziców/opiekunów prawnych wniosku o wydanie przez Komisję Rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Żłobka

9 – 29 maja 2024r.  – podpisywanie przez Rodziców/opiekunów prawnych – Umowy w sprawie korzystania z usług opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnych przez Gminny Żłobek w Dobrem „Małe Zuchy”.

WAŻNE: Po przyjęciu dziecka do placówki i podpisaniu umowy, najpóźniej w dniu przyjścia  do Żłobka rodzice/opiekunowie prawni wszystkich dzieci składają do Dyrektora Żłobka:

  1. Upoważnienie do przyprowadzania i odbioru dziecka ze Żłobka (Zał. nr 4 do Regulaminu organizacyjnego Żłobka).
  2. Kartę Informacyjną o dziecku (Zał. nr 5 do Regulaminu organizacyjnego Żłobka).
  3. Obowiązek informacyjny podpisany przez rodziców/opiekunów prawnych (w załączeniu).

W przypadku pytań lub wątpliwości możliwy jest  kontakt telefoniczny pod numerem: 507 144 274 .

Dyrektor Gminnego Żłobka w Dobrem „Małe Zuchy”

Agnieszka Kunka

Załączniki

Accessibility