Napis Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

POMOC ŻYWNOŚCIOWA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrem informuje, że został przedłużony termin wydawania skierowań uprawniających do otrzymania bezpłatnych artykułów żywnościowych przeznaczonych dla osób najbardziej potrzebujących zamieszkujących na terenie Gminy Dobre w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) – Podprogram 2021 Plus.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria wskazane w art. 7 ustawy  o pomocy społecznej, (tj. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy (…), trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej), których dochód na osobę nie przekracza kwoty:
-1707,20 zł (netto) w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

-1320,00 zł (netto) na osobę w rodzinie.

W ramach programu wydawane będą następujące artykuły:

– powidła śliwkowe,

– makaron jajeczny świderki,

– mleko UHT,

– szynka wieprzowa mielona,

– cukier biały,

– olej rzepakowy.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem do 14 kwietnia 2023 r. wraz z dokumentami poświadczającymi dochody za miesiąc poprzedni (np. odcinek z emerytury/renty, wpływ na konto bankowe z ZUS, KRUS, decyzja ZUS, KRUS, zaświadczenie o dochodach,  nakazy podatkowe itd.) celem przeliczenia kryterium dochodowego rodziny.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (25) 757 11 23.

Załączniki

Accessibility