Jadący drogą asfaltową biały samochód ciężarowy z naczepą

Interesanci w sprawach dotyczących podatku od środków transportowych załatwiani są w pokoju nr 0 (KASA), telefon 25-757-15-23 wew. 34.

Wymagane dokumenty

Podatnicy są zobowiązani składać, w terminie do dnia 15 lutego każdego roku podatkowego , właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych , sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru DT-1 wraz z załącznikiem DT-1/A , jak również w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zmiany miejsca zamieszkania albo siedziby.

Miejsce złożenia dokumentów

Pokój rr 0 (KASA) (tel. 25-757-15-23 wew.34) lub
sekretariat pok. nr 2 (tel. 25-757-11-90 wew.22).

Termin i sposób załatwienia

Podatnicy są zobowiązani wpłacać obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych bez wezwania w kasie Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim Oddział Dobre wpłata gotówkowa lub przelewem na konto :
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim Oddział Dobre nr
07 9226 0005 9700 0853 2000 0010 w ustawowo określonych terminach za pośrednictwem indywidualnych rachunków bankowych, lub w kasie Urzędu Gminy Dobre kartą płatniczą .

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( j. t Dz. U. z 2022 r., poz. 1452 z późn. zm.)
  3. Uchwała Nr XXXI/327/22 RADY GMINY DOBRE z dnia 25 listopada 2022 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. /Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 01 grudnia 2022 r. poz.12373.
  4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych
    (Dz. U. z 2018 r. Nr 2436) .

Inne informacje

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.
Obowiązek podatkowy powstaje także od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.
W przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.
Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu, lub z końcem miesiąca, w którym upłynął czas, na który pojazd powierzono.
Podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:

1) po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:

a) w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – I rata,
b) do dnia 15 września danego roku – II rata,

2) od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

Na podstawie art.63 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa ( j. t. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm. ) kwoty podatków zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

Załączniki