Regulamin Korzystania z Otwartej Sieci w Urzędzie Gminy

 1. Wstęp

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z otwartej sieci bezprzewodowej udostępnianej przez Urząd Miasta i Gminy Dobre (dalej jako “Sieć”). Korzystanie z Sieci oznacza akceptację niniejszego Regulaminu przez użytkownika.

 1. Definicje
 • Urząd Miasta i Gminy Dobre: jednostka administracyjna odpowiedzialna za zarządzanie gminą i udostępnianie Sieci.
 • Sieć: otwarta sieć bezprzewodowa udostępniana przez Urząd Miasta i Gminy Dobre.
 • Użytkownik: każda osoba fizyczna korzystająca z Sieci.
 1. Warunki Korzystania
 1. Sieć jest udostępniana bezpłatnie.
 2. Korzystanie z Sieci jest możliwe wyłącznie na własne ryzyko użytkownika.
 3. Urząd Miasta i Gminy Dobre nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania z Sieci, w tym za utratę danych lub uszkodzenie urządzeń użytkownika.
 1. Bezpieczeństwo
 1. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności podczas korzystania z Sieci, w szczególności do unikania przesyłania poufnych informacji.
 2. Urząd Miasta i Gminy Dobre nie gwarantuje bezpieczeństwa transmisji danych w Sieci.
 1. Odpowiedzialność Użytkownika
 1. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań niezgodnych z prawem podczas korzystania z Sieci.
 2. Zabrania się wykorzystywania Sieci do działań naruszających prawa innych osób, w tym przesyłania treści nielegalnych, obraźliwych lub naruszających prawa autorskie.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zasad netykiety oraz poszanowania innych użytkowników Sieci.
 1. Monitorowanie i Rejestracja Działalności
 1. Urząd Miasta i Gminy Dobre zastrzega sobie prawo do monitorowania aktywności użytkowników w Sieci w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania oraz zgodności z regulaminem.
 2. Dane dotyczące korzystania z Sieci mogą być rejestrowane i przechowywane przez Urząd Miasta i Gminy Dobre zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 1. Ograniczenie Dostępu

Urząd Miasta i Gminy Dobre zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub zablokowania dostępu do Sieci użytkownikom, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.

 1. Zmiany Regulaminu

Urząd Miasta i Gminy Dobre zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmieniony Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Dobre oraz w miejscach publicznych w budynkach Urzędu.

 1. Postanowienia Końcowe
 1. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem podlegają przepisom prawa polskiego.
 2. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z obowiązującymi przepisami prawa, stosuje się te przepisy.

Korzystanie z Sieci oznacza akceptację powyższego Regulaminu przez użytkownika.

Accessibility