ZARZĄDZENIE Nr 78/2016

WÓJTA GMINY DOBRE

z dnia 25 listopada 2016 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego

Ośrodka Kultury w Dobrem.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/j.t.Dz.U. z 2016r poz.446/ , art.16 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /j.t.Dz.U. z 2012r poz.406 z późń.zm./ oraz rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004r w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury/Dz.U.z 2004r Nr 154 poz. 1629/, zarządzam, co następuje :

§ 1.

Ogłaszam konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrem 05-307 Dobre ul.J.Kilińskiego 1.

§ 2.

Treść ogłoszenia o konkursie określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia .

§ 3.

1.Kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrem wyłoni komisja konkursowa powołana odrębnym zarządzeniem .

2.Regulamin pracy komisji konkursowej określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Ogłoszenie o ko kursie na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrem zostanie umieszczone :

1/w Biuletynie informacji Publicznej Gminy Dobre

2/na tablicy ogłoszeń przy Urzędzie Gminy Dobre oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrem

3/w dwóch tygodnikach prasy regionalnej.

§ 5.

Warunki przystąpienia do konkursu oraz wymagania , jakie muszą spełnić kandydaci na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrem określa ogłoszenie o konkursie stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 6.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy Dobre.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Tadeusz Gałązka

Załącznik:

ogl-dyr_-gok_

Accessibility