załącznik nr 1

do zarządzenia

Wójta Gminy Dobre

Nr  74/2023 z dnia

28 listopada 2023 roku

 

 

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiącej własność Gminy Dobre:

 

Adres nieruchomości  Rakówiec,  gmina Dobre
Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Obręb: 0026 Rakówiec

Działka nr ew.  784/2

Powierzchnia nieruchomości Działka 784/2    – 0,1273 ha
Cena nieruchomości 31.825,00zł

Sprzedaż korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2024 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1570 ze zm.)

Opis nieruchomości Działka nr 784/2 o powierzchni 0,1273ha ( grunt orny – RVIz) położona w miejscowości  Rakówiec, w południowo-wschodniej części działkę przecina linia energetyczna. Działka posiada kształt nieregularny. Znajduje się pomiędzy droga asfaltową a ciekiem wodnym, częściowo zakrzaczona.

Działka obciążona jest służebnością przejazdu i przechodu.

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego i sposób jej zagospodarowania Dla przedmiotowej działki gmina nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Rada Gminy nie podjęła uchwały w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Dobre obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji oraz uchwały w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonego Uchwała nr XXXV/268/23 Rady Gminy Dobre z dnia 22 czerwca 2023 roku działka nr 784/2 przeznaczona jest pod tereny rolne. W południowo-wschodniej części działkę przecina linia energetyczna  220kV wraz z pasem technologicznym.
Zapłata ceny nieruchomości Opłata jednorazowa, nie później niż 2 dni przed terminem  zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.
Forma sprzedaży Przetarg ustny nieograniczony
Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży Uchwała Rady Gminy Dobre XVII/199/21  z dnia  19 maja 2021 roku.

 

 

Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dobre, ul. Kościuszki 1, 05-307 Dobre oraz w miejscowości w której położona jest w/w nieruchomość, jak również na stronie internetowej pod adresem: www.gminadobre.pl na okres 21 dni, od dnia 01 grudnia 2023 roku.

Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r.  poz. 344 ze zm..) termin złożenia wniosków przez osoby którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabywaniu nieruchomości na podstawie art. 34 cytowanej powyżej ustawy, nie może być krótszy niż 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu i upływa w dniu 12 stycznia 2024 roku.

Po tym terminie zostanie ogłoszony przetarg na zbycie nieruchomości.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Dobre, pokój nr 7 lub pod nr 25 7571190 w. 27

 

 

załącznik nr 2

do zarządzenia

Wójta Gminy Dobre

Nr 74 /2023 z dnia

28 listopada 2023 roku

 

 

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiącej własność Gminy Dobre:

 

 

Adres nieruchomości  Rakówiec,  gmina Dobre
Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów KW SI1M/ 00037936/3

Obręb: 0026 Rakówiec

Działka nr ew.  785/1

Powierzchnia nieruchomości Działka 785/1    – 0,0737 ha
Cena nieruchomości 22.110,00 zł

Sprzedaż korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2024 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1570 ze zm.)

Opis nieruchomości Działka nr 785/1 o powierzchni 0,0737ha (rolny grunt zadrzewiony i zakrzaczony Lzr-RVI 0,0180ha; nieużytek N 0,0557ha) położona w miejscowości  Rakówiec, Działka posiada kształt nieregularny. Położona przy cieku wodnym, niezabudowana, częściowo zakrzaczona.

Działka obciążona jest służebnością przejazdu i przechodu.

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego i sposób jej zagospodarowania Dla przedmiotowej działki gmina nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Rada Gminy nie podjęła uchwały w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Dobre obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji oraz uchwały w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonego Uchwała nr XXXV/268/23 Rady Gminy Dobre z dnia 22 czerwca 2023 roku działka nr  785/1 przeznaczona jest pod tereny lasów oraz tereny rolne. W północno-zachodniej części działkę przecina linia energetyczna  220kV wraz z pasem technologicznym.
Zapłata ceny nieruchomości Opłata jednorazowa, nie później niż 2 dni przed terminem  zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.
Forma sprzedaży Przetarg ustny nieograniczony
Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży Uchwała Rady Gminy Dobre XVII/199/21  z dnia  19 maja 2021 roku.

 

 

Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dobre, ul. Kościuszki 1, 05-307 Dobre oraz w miejscowości w której położona jest w/w nieruchomość, jak również na stronie internetowej pod adresem: www.gminadobre.pl na okres 21 dni, od dnia 01 grudnia 2023 roku.

Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U. z 2023 r.  poz. 344 ze zm..) termin złożenia wniosków przez osoby którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabywaniu nieruchomości na podstawie art. 34 cytowanej powyżej ustawy, nie może być krótszy niż 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu i upływa w dniu 12 stycznia 2024 roku.

Po tym terminie zostanie ogłoszony przetarg na zbycie nieruchomości.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Dobre, pokój nr 7 lub pod nr 25 7571190 w. 27

 

 

załącznik nr 3

do zarządzenia

Wójta Gminy Dobre

Nr  /2023 z dnia

24 listopada 2023 roku

 

 

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiącej własność Gminy Dobre:

 

 

Adres nieruchomości  Rakówiec,  gmina Dobre
Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów KW SI1M/ 00037936/3

Obręb: 0026 Rakówiec

Działka nr ew.  948

Powierzchnia nieruchomości Działka 948    – 0,1171 ha
Cena nieruchomości 35.130,00 złotych

Sprzedaż korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2024 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1570 ze zm.)

Opis nieruchomości Działka nr 948 o powierzchni 0,1171ha ( grunt orny RVI -0,0292ha, grunt orny RVIz – 0,0516ha, rolny grunt zadrzewiony i zakrzaczony Lzr-RVI 0,0363ha) położona w miejscowości  Rakówiec, Działka posiada kształt nieregularny, niezabudowana, częściowo zakrzaczona.
Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego i sposób jej zagospodarowania Dla przedmiotowej działki gmina nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Rada Gminy nie podjęła uchwały w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Dobre obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji oraz uchwały w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonego Uchwała nr XXXV/268/23 Rady Gminy Dobre z dnia 22 czerwca 2023 roku działka nr  948 przeznaczona jest pod tereny zabudowy rekreacyjnej.
Zapłata ceny nieruchomości Opłata jednorazowa, nie później niż 2 dni przed terminem  zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.
Forma sprzedaży Przetarg ustny nieograniczony
Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży Uchwała Rady Gminy Dobre XVII/199/21  z dnia  19 maja 2021 roku.

 

 

Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dobre, ul. Kościuszki 1, 05-307 Dobre oraz w miejscowości w której położona jest w/w nieruchomość, jak również na stronie internetowej pod adresem: www.gminadobre.pl na okres 21 dni, od dnia 01 grudnia 2023 roku.

Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U. z 2023 r.  poz. 344 ze zm..) termin złożenia wniosków przez osoby którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabywaniu nieruchomości na podstawie art. 34 cytowanej powyżej ustawy, nie może być krótszy niż 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu i upływa w dniu 12 stycznia 2024 roku.

Po tym terminie zostanie ogłoszony przetarg na zbycie nieruchomości.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Dobre, pokój nr 7 lub pod nr 25 7571190 w. 27

 

 

 

 

Accessibility