Zarządzenie Nr 45/2016
Wójta Gminy Dobre
z dnia 08 lipca 2016 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Dobre,
położonych przy ulicy Szkolnej, przeznaczonych do oddania w najem (lokal mieszkalny) na czas nieokreślony.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z. 2015r. poz.1515 ze zm.) i art. 13 ust. 1 oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r. poz. 1774 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1
Przeznacza się do najmu nieruchomość wymienioną w wykazie, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Informację o wykazie, o którym mowa w § 1, stanowiącą załącznik nr 2, podać do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrem, ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Gminy Dobre.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi Urzędu Gminy – Agnieszce Roguskiej.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Dobre
Nr 45/2016z dnia 08 lipca 2016 roku

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY DOBRE
PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

1

Opis nieruchomości wg kw oraz katastru nieruchomości

KW SI1M/00039815/3

obręb DOBRE ul. Szkolna 3

działka 886/2

2

Powierzchnia nieruchomości

Powierzchnia przewidziana do najmu 66,50m2

3

Opis nieruchomości

Przedmiotowa nieruchomość stanowi lokal mieszkalny, usytuowany na poddaszu Szkoły Podstawowej ulicy Szkolna 3 w Dobrem. W skład lokalu wchodzą kuchnia, dwa pokoje, łazienka , przedpokój).

Lokal wyposażony jest w instalację c.o., elektryczną oraz wodociągowo-kanalizacyjną.

4

Przeznaczenie nieruchomości sposób jej zagospodarowania

Lokal mieszkalny

Dla terenu, na którym położona jest nieruchomość obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami planu nieruchomość znajduje się w terenach usług publicznych – oświata. Dodatkowo teren nieruchomości objęty jest strefą ochrony konserwatorskiej „B”

5

Termin i forma zagospodarowania nieruchomości

Najem na czas nieokreślony

6

Forma objęcia nieruchomości

Umowa najmu

7

Wysokość opłat z tytułu najmu nieruchomości i ich aktualizacja

Wysokość czynszu (łącznie z opłatami dodatkowymi) z tytułu najmu wynosić będzie 558,60zł.

Zmiana czynszu następować będzie wg zapisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014r., poz. 150)

8

Termin wnoszenia opłat

Czynsz płatny w terminie do 10-ego każdego miesiąca.

9

Informacja o przeznaczeniu nieruchomości do najmu

Uchwała Nr VI/35/15 Rady Gminy Dobre z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dobre na lata 2015-2020 oraz Uchwała Nr VII/44/15 Rady Gminy Dobre z dnia 15 lipca 2015 roku .

Uwaga:
Wykaz zostaje wywieszony zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r., poz.1774 ze zm. ) na okres 21 dni tj. od dnia 20 lipca 2016 roku

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 45/2016
Wójta Gminy Dobre
z dnia 08 lipca 2016 roku

INFORMACJA

Zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r., poz.1774) Wójt Gminy Dobre informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobre oraz na stronie internetowej www.gminadobre.pl dostępny jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Dobre, pokój nr 8 lub telefonicznie 25 7571190 w.27, w godzinach pracy Urzędu.

Załączniki:
scan wykazu (390.5kB) 
scan zarządzenia (2) (84.2kB)

Accessibility