Zarządzenie Nr 6 /2016
Wójta Gminy Dobre
z dnia 11 stycznia 2016 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność gminy Dobre, położonej przy ulicy Rynek 24 przeznaczonej do oddania w najem na czas nieokreślony.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 13 ust. 1 oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r., poz. 1774 ze zm.)
zarządzam, co następuje:

§ 1
Podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Informację o wykazie, o którym mowa w § 1, stanowiącą załącznik nr 2, podać do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrem, ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Gminy Dobre.

§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się pracownikowi Urzędu Gminy – Agnieszce Roguskiej.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 6/2016
Wójta Gminy Dobre
z dnia 11 stycznia 2016 roku

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY DOBRE
PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

1
Opis nieruchomości wg kw oraz katastru nieruchomości
KW SI1M/00084853/1
obręb DOBRE ul. Rynek 24
działka 889/1
2
Powierzchnia nieruchomości
Powierzchnia przewidziana do najmu 45,00m2
3
Opis nieruchomości
Przedmiotowa nieruchomość stanowi lokal użytkowy, usytuowany na parterze budynku przy ulicy Rynek 24 w Dobrem. Lokal składa się z dwóch pomieszczeń (część użytkowa i część sanitarna)
Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną oraz wodociągowo-kanalizacyjną
4
Przeznaczenie nieruchomości sposób jej zagospodarowania
Lokal użytkowy
Dla terenu, na którym położona jest nieruchomość obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami planu nieruchomość znajduje się w terenach usług. Podstawowe przeznaczenie terenów pod usługi nauki,oświaty,kultury, zdrowia,opieki społecznej, handlu, gastronomii,turystyki,obiekty administracji publicznej. Dozwolona jest lokalizacja usług komercyjnych i mieszkań jako uzupełnienia przeznaczenia podstawowego. Dozwolona jest lokalizacja urządzeń lokalnej i ponadlokalnej infrastruktury technicznej. Dodatkowo teren nieruchomości objęty jest strefą ochrony konserwatorskiej „A”
5
Termin i forma zagospodarowania nieruchomości
Najem na czas nieokreślony
6
Forma objęcia nieruchomości
Przetarg ustny nieograniczony
7
Wysokość opłat z tytułu najmu nieruchomości i ich aktualizacja
Wysokość czynszu z tytułu najmu zostanie ustalona w drodze przetargu. Cena wywoławcza 1.218,50 zł brutto miesięcznie. Zmiana stawki następowała będzie zgodnie z zapisami zawartymi w umowie najmu. Czynsz waloryzowany corocznie o wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych
8
Termin wnoszenia opłat
Czynsz płatny w terminie do 10-ego każdego miesiąca.
9
Informacja o przeznaczeniu nieruchomości do najmu
Uchwała Nr XII/92/15 Rady Gminy Dobre z dnia 29 grudnia 2015 roku.

Uwaga:
Wykaz zostaje wywieszony zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r., poz.1774 ze zm.) na okres 21 dni tj. od dnia 13 stycznia 2016 roku

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 6/2016
Wójta Gminy Dobre
z dnia 11 stycznia 2016 roku

INFORMACJA

Zgodnie z art.35 ustawy z dnia21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r., poz.1774 ze zm.) Wójt Gminy Dobre informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobre oraz na stronie internetowej www.gminadobre.pl dostępny jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Dobre, pokój nr 8 lub telefonicznie 25 7571190 w.27, w godzinach pracy Urzędu.

Załącznik

Skan zarządzenia

Accessibility