WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiącej własność Gminy Dobre:

Adres nieruchomości  Poręby Stare  gmina Dobre
Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów KW SI1M/ 00036755/3

Obręb: 0034 Poręby Stare

Działka nr ew.  342

Powierzchnia nieruchomości Działka 342    – 0,3000 ha
Cena nieruchomości 135.000,00 złotych
Opis nieruchomości Działka nr 342 o powierzchni 0,3000ha ( grunt orny RVI- 0,2800 ha, łąka trwała ŁV– 0,0200ha) położona w miejscowości Poręby Stare posiada kształt prostokąta, położona pomiędzy drogą asfaltową

a ciekiem wodnym w sąsiedztwie zabudowy zagrodowej, jednorodzinnej, terenów niezabudowanych.

Teren przyległy uzbrojony  w sieć elektryczną i sieć wodociągową.

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego i sposób jej zagospodarowania Dla przedmiotowej działki gmina nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Rada Gminy nie podjęła uchwały
w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Dobre obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji oraz uchwały w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonego Uchwała nr XXXV/268/23 Rady Gminy Dobre z dnia
22 czerwca 2023 roku działka nr 342 przeznaczona jest pod tereny rolne.
Zapłata ceny nieruchomości Opłata jednorazowa, nie później niż 2 dni przed terminem  zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.
Forma sprzedaży Przetarg ustny nieograniczony
Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży Uchwała Rady Gminy Dobre Nr XXXVII/384/23 z dnia 27 września 2023 roku.

 

Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Dobre, ul. Kościuszki 1, 05-307 Dobre oraz w miejscowości w której położona jest w/w nieruchomość, jak również na stronie internetowej pod adresem: www.gminadobre.pl na okres 21 dni, od dnia 27 czerwca 2024 roku.

Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U. z 2023 r.  poz. 344 ze zm.) termin złożenia wniosków przez osoby którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabywaniu nieruchomości na podstawie art. 34 cytowanej powyżej ustawy, nie może być krótszy niż 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu i upływa w dniu 09 sierpnia 2024 roku.

Po tym terminie zostanie ogłoszony przetarg na zbycie nieruchomości.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Dobre, pokój nr 7 lub pod nr 25 7571190 wew. 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodać alternatywne teksty:

GŁÓWNY:
{Alternatywny tekst – Obrazek główny:66}

DODAJ ZAŁĄCZNIKI

Załączniki

Accessibility