Dobre, 09.11.2016r.

GKI.6131.122.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Zamawiający

Gmina Dobre, 05-307 Dobre. ul. T. Kościuszki 1

tel. / fax 0-25 7571190 Regon 711582658 NIP 822-21 – 46 – 613,

zwany dalej Zamawiającym.

II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zapytania jest sprzedaż drzew rosnących na działkach nr 886/2, 885 i 884 w miejscowości Dobre, będącej własnością gminy Dobre w ilości około 35 m3, gatunku: jesion, olcha, topola, osika, lipa, świerk, dąb. Wykonawca jest zobowiązany do samodzielnej wycinki drzew, ich załadunku i transportu, a także uprzątnięcia terenu (gałęzie, liście, bez wyrywania karp). Gmina Dobre posiada zezwolenie Starosty Mińskiego na ich usunięcie. Przed złożeniem oferty należy samodzielnie oszacować ilość i jakość drewna, celem prawidłowej wyceny.

III. Warunki i zakres realizacji zamówienia

  1. Cenę za drewno należy podać w „Formularzu ofertowym”. Wykonawca określi cenę brutto za kompleksową usługę (wycinka drzew, ich załadunek i transport, uprzątnięcie terenu, bez wyrywania karp);

  2. Zamawiający wybierze wykonawcę, który zaoferuje najwyższą cenę ofertową;

  3. Wystawione na sprzedaż drzewa można obejrzeć, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. W tej sprawie należy dzwonić pod nr tel. 25 757 11 90 wew. 27;

  4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 listopada 2016 roku o godz. 10.00 w pokoju nr 1 Urzędu Gminy Dobre;

  5. Termin realizacji: 14 dni od podpisania umowy.

IV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Dobre pok. nr 2, Dobre ul. T. Kościuszki 1, do dnia 18.11.2016 r., do godz. 09.30.

2. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania.

3. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresemwww.gminadobre.pl w zakładce BIP.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

VII. Informacje dodatkowe.

Dodatkowych informacji udziela p. Renata Miąskiewicz tel. 25 7571190 wew. 27

Załącznik

Zapytanie-ofertowe

Accessibility