OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem ogłasza nabór na stanowisko pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrem

I. Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrem
Ul. T. Kościuszki 1, 05-307 Dobre.

II. Określenie stanowiska pracy:

Pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrem w wymiarze 1 etatu. Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na okres próbny z możliwością dalszego przedłużenia.

III. Wymagania niezbędne:

1. Obywatelstwo polskie.
2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw Publicznych.
3. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy.
5. Wykształcenie zgodne z art. 116 ust. 1 i ust 1a Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (j. t. Dz. U z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych (Dz.U. z 2008r. Nr 27, poz. 158) kandydat posiada:
– dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub
– dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub
– dyplom ukończenia do dnia 31 grudnia 2013 roku studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.
6. Znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o świadczeniach rodzinnych, Kodeks Postępowania Administracyjnego.
– Prawo jazdy kat. B.

IV. Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office i wykorzystania Internetu.
2. Umiejętność analizy dokumentów.
3. Bardzo dobra organizacja czasu pracy.
4. Systematyczność i terminowość.
5. Łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi.
6. Wysoka kultura osobista.
7. Odporność na stres.
8. Doświadczenie zawodowe będzie dodatkowym atutem.

V. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Praca socjalna.
2. Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń.?
3. Udzielanie informacji, wskazówek, poradnictwa i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań.
4. Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin.
5. Współpraca i współdziałanie z innymi instytucjami i specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa.
6. Inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową
7. Współuczestniczenie w inspirowaniu opracowaniu i wdrożeniu lokalnych programów pomocy społecznej.
8. Przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania osób ubiegających się o pomoc.
9. Kompletowanie dokumentów osób ubiegających się o umieszczenie w domu pomocy społecznej.
10. Organizowanie i zabezpieczanie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób wymagających usług opiekuńczych.
11. Sporządzenie decyzji administracyjnych w sprawach pomocy społecznej.
12. Realizacja ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.
13. Realizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z dnia 17 czerwca 1966 roku w zakresie dotyczącym świadczeń rodzinnych.
14. Przyjmowanie, ewidencjonowanie i rozpatrywanie wniosków dotyczących świadczeń rodzinnych.
15. Przygotowywanie decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych.
16. Sporządzanie comiesięcznych list wypłat i przelewów zasiłkowych.
17. Sporządzanie zapotrzebowania na środki finansowe.
18. Sporządzanie sprawozdań z zakresu świadczeń rodzinnych.
19. Prowadzenie obsługi administracyjnej związanej m. in. ze sporządzaniem zaświadczeń, prowadzeniem korespondencji z innymi instytucjami.
20. Informowanie przełożonego o stanie prowadzonych spraw i zaistniałych problemach.
21. Wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika GOPS.

VI. Wymagane dokumenty:
1. Życiorys/CV.
2. List motywacyjny.
3. Kwestionariusz osobowy kandydata.
4. Dokument potwierdzający wykształcenie.
5. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach.
6. Oświadczenie o niekaralności.
7. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku,.
8. Oświadczenie o wrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

W m-cu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w GOPS w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi „0”.

Miejsce i termin składania dokumentów:
Wymagane dokumenty rekrutacyjne należy składać w zamkniętych kopertach osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrem lub drogą pocztową na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrem, ul. T. Kościuszki 1, 05-307 Dobre do dnia 15.12.2016 r. do godz. 14.00 (liczy się data wpływu do ośrodka) Oferty, które wpłyną do GOPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy w Dobrem oraz na tablicy ogłoszeń urzędu.

Kandydat wyłoniony w drodze naboru będzie zobowiązany do dostarczenia oryginałów dokumentów przedstawionych w ofercie oraz zaświadczenia lekarza medycyny pracy i zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności. Dokumenty pozostałych kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone.

Zastrzega się prawo odwołania postępowania kwalifikacyjnego bez podania przyczyny.

Kierownik GOPS Dobre
Kowalczyk Magdalena

Accessibility