logo mazowsze i napis 25 lat

INWENTARYZACJA  INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Zadanie pn. „Inwentaryzacja źródeł niskiej emisji na terenie Gminy Dobre” zrealizowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”.

Zadanie polegało na wykonaniu inwentaryzacji wszystkich urządzeń grzewczych eksploatowanych w każdym lokalu lub budynku położonym na terenie gminy Dobre ogrzewanym indywidualnie, w tym w szczególności: mieszkalnym, handlowym, usługowym i użyteczności publicznej, w których wytwarza się ciepło wykorzystywane do celów grzewczych i przygotowania ciepłej wody użytkowej, za pośrednictwem kominów niższych niż 40 m. Na terenie gminy znajduje się około 2000 nieruchomości, jest to najczęściej budowa  zagrodowa jednorodzinna. Nie ma sieci ciepłowniczej, przez teren gminy biegnie sieć gazowa na odcinku ok. 5 km z nielicznymi przyłączami. Inwentaryzacja została wykonana w zakresie zgodnym z Regulaminem udzielania i przekazywania pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu MIWOP MAZOWSZE 2020. Inwentaryzacja została przeprowadzona przy pomocy firmy zewnętrznej. Zawiera: utworzenie bazy danych, aplikację obsługującą bazę danych, raport końcowy z wynikami inwentaryzacji.

Inwentaryzacja będzie stanowiła podstawę opracowania szczegółowego harmonogramu ograniczenia emisji substancji z procesu wytwarzania energii cieplnej. Głównym celem realizowanego projektu jest likwidacja źródeł ciepła odpowiedzialnych za przekroczenia norm jakości powietrza.

Accessibility