forest-trees-ecology-environment-60062

Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim informuję, iż w ślad za pismem Wojewody Mazowieckiego z dnia 02.09.2022 r. znak WI-IV.3146.14.2022.ACH istnieje możliwości wystąpienia właścicieli lasów z wnioskiem do Starosty Mińskiego o dotację przeznaczoną na pokrycie kosztów kwalifikowanych w ramach realizacji zadań w 2023 r. związanych z odnowieniem powierzchni leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych, wynikających z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2022 r., poz. 672 ze zm.).

Zgodnie z ww. artykułem, w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy szkody w lasach, powstałej w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych, oraz w przypadku pożarów lub innych klęsk żywiołowych spowodowanych czynnikami biotycznymi albo abiotycznymi, zagrażających trwałości lasów, koszty zagospodarowania i ochrony związane z odnowieniem lub przebudową drzewostanu finansowane są z budżetu państwa.

Decyzje w sprawie przyznania środków na pokrycie ww. kosztów wydaje starosta, na wniosek właściciela lasu, po zaopiniowaniu przez nadleśniczego, w odniesieniu do lasów innych niż w zarządzie Lasów Państwowych.

W związku z możliwością składania przez Starostów wniosków do Wojewody Mazowieckiego na powyższy cel, w załączeniu przesyłam druk wniosku dla właścicieli lasów. Proszę o rozpowszechnienie powyższej informacji w Państwa gminie.

Wnioski do Starosty Mińskiego należy składać w terminie do 30 września 2022 r.

Accessibility