Załącznik do Uchwały
Nr.IV/31/02 Rady Gminy w Dobrem
z dnia 30 grudnia 2002 roku

S T A T U T    G M I N Y

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Gmina Dobre ,zwana dalej ,,Gminą” , jest wspólnotą samorządową obejmującą wszystkich jej mieszkańców.

§ 2

1.Gmina Dobre położona jest w powiecie mińskim,województwie mazowieckim i obejmuje obszar 125 km2.
2.Siedzibą organów gminy jest miejscowość Dobre.
3.Granice terytorialne gminy określa mapa stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.

§ 3

1.Gmina posiada osobowość prawną.
2.Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.
3.Samodzielność gminy podlega ochronie sądowej.

§ 4

Pieczęcią urzędową gminy jest pieczęć okrągła z godłem Rzeczypospolitej Polskiej w środku i napisem w otoku ,,Urząd Gminy Dobre”.

§ 5

1.Herbem Gminy jest na tarczy przednia połowa dzika czarnego w polu białym/srebrnym/.

2.Wzór herbu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Statutu.

§ 6

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa , o:

1/ gminie – należy przez to rozumieć wspólnotę samorządową oraz terytorium gminy Dobre,
2/ radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Dobre,
3/komisji – należy przez to rozumieć komisje Rady Gminy Dobre,
4/przewodniczącym rady – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Gminy Dobre,
5/sekretarza – należy przez to rozumieć Sekretarza Gminy Dobre,
6/skarbnika – należy przez to rozumieć Skarbnika Gminy Dobre,
7/biurze rady – należy przez to rozumieć pracownika obsługującego radę,
8/urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy Dobre,
9/ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

Rozdział II

Jednostki pomocnicze gminy

§ 7

Jednostkami pomocniczymi gminy są sołectwa.

§ 8

1.Rada Gminy tworzy,łączy,znosi i dzieli sołectwo w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.
2.Konsultacje, o których mowa w ust.1 są prowadzone poprzez opinie zebrań wiejskich wyrażone w formie uchwały. Zebranie wiejskie zwoływane jest na zasadach określonych w statucie sołectwa.
3.Za inicjatywą podjęcia uchwały, o której mowa w ust.1 może wystąpić grupa co najmniej 1/4 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania albo organ Gminy.
4.Wniosek, o którym mowa w ust.3 podlega konsultacji na zasadach określonych w ust.2. Uchwała w tej sprawie podejmowana jest zwykłą większością głosów obecnych na prawomocnie zwołanym zebraniu.
5.Wniosek mieszkańców, o którym mowa w ust.4 wraz z uchwałą zebrania wiejskiego rozpatrywany jest na najbliższej sesji Rady.

§ 9

W gminie utworzone są następujące sołectwa Adamów, Antonina, Brzozowica, Czarnocin, Czarnogłów, Dobre I, Dobre II, Duchów, Drop, Gęsianka, Głęboczyca, Grabniak , Jaczewek, Joanin, Kąty Borucza, Kobylanka, Makówiec Duży, Makówiec Mały, Marcelin, Modecin, Mlęcin, Nowa Wieś, Osęczyzna, Pokrzywnik, Poręby Nowe, Poręby Stare, Radoszyna, Rakówiec, Rąbierz Kolonia, Ruda- Pniewnik, Rudno, Rudzienko, Rynia, Sołki, Sąchocin, Świdrów, Walentów, Wólka Czarnogłowska, Wólka Kobylańska, Wólka Kokosia, Wólka Mlęcka.

§ 10

Przy tworzeniu,łączeniu,podziale i znoszeniu sołectw rada gminy uwzględnia , aby sołectwo obejmowało obszar możliwie jednorodny ze względu układ osadniczy, przestrzenny i komunikacyjny oraz więzi społeczne i gospodarcze zapewniające sołectwu zdolność wykonywania zadań publicznych.

§ 11

Gospodarka finansowa sołectwa jest prowadzona w ramach budżetu gminy na zasadach określonych w statucie przyjętym przez Radę.

§ 12

1.Sołtysi mogą uczestniczyć w pracach rady, zgłaszać wnioski,zadawać pytania bez prawa udziału w głosowaniu.
2.W przypadku uzasadnionej potrzeby przewodniczący rady lub komisji może zaprosić sołtysa do udziału w posiedzeniach bez prawa udziału w głosowaniu.

§ 13

1.Rada Gminy nie może uszczuplić dotychczasowych praw sołectwa do korzystania z mienia bez zgody zebrania wiejskiego.
2.Wszystkie przysługujące dotychczas mieszkańcom wsi prawa własności,użytkowania lub inne prawa rzeczowe i majątkowe zwane mieniem gminnym , pozostają nienaruszone.

§ 14

Nadzór nad działalnością sołectw sprawuje Rada Gminy przy pomocy Wójta Gminy.

Rozdział III

Zakres działania i zadania gminy.

§ 15

1.Zakres działania gminy określają:

1/ustawy i akty wydane na ich podstawie
2/porozumienia zawarte z innymi samorządami i organami administracji rządowej w drodze porozumienia po zapewnieniu środków na realizację porozumienia,
3/uchwały podjęte przez radę,
4/wyniki referendum gminnego.

§ 16

Do zadań własnych gminy należą sprawy określone w art.7 ustawy.

§ 17

Tryb przygotowania sesji,organizację wewnętrzną oraz zasady pracy Rady zawiera Regulamin Rady stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego Statutu.

§ 18

1.W celu wykonywania zadań Gmina może tworzyć jednostki organizacyjne a także zawierać umowy z innymi podmiotami w tym organizacjami pozarządowymi.
2.Gmina może tworzyć lub być członkiem stowarzyszenia gmin.W tym przypadku stosuje się przepisy prawa o stowarzyszeniach.
3.Jednostki organizacyjne tworzy rada na wniosek wójta , z wyłączeniem gospodarstw pomocniczych.
4.Do jednostek wchodzących w skład struktury organizacyjnej gminy należą:

1/Przedszkole w Dobrem
2/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrem
3/Gminny Zespół Administracyjny Szkół w Dobrem
4/Szkoła Podstawowa im.Konstantego Laszczki w Dobrem
5/Szkoła Podstawowa im.Piotra Wysockiego w Dropiu
6/Szkoła Podstawowa im.Marii Kownackiej w Mlęcinie
7/Gimnazjum w Dobrem.

5.Do jednostek prawnie wyodrębnionych należą:

1/Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dobrem
2/Gminny Ośrodek Kultury w Dobrem .

6.Jednostki organizacyjne działają w oparciu o statut nadany im przez Radę oraz regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Wójta Gminy.
7.Statut jednostki organizacyjnej określa m.in.nazwę,zakres działania,siedzibę,zakres wyposażenia jej w majątek trwały oraz zakres i zasady zarządu tym majątkiem.
8.Zatrudnianie i zwalnianie kierowników tych jednostek należy do Wójta Gminy.

§ 19

1.Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej, wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie.
2.Formy prowadzenia gospodarki gminnej , w tym wykonywanie przez gminę zadań o charakterze użyteczności publicznej, określa odrębna ustawa.

Rozdział IV

Władze gminy.

§ 20

1.Władza w gminie należy do mieszkańców, którzy podejmują rozstrzygnięcia bezpośrednio w głosowaniu powszechnym lub za pośrednictwem organów gminy.
2.Rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym podejmowane są poprzez wybranych radnych oraz referendum, w którym mieszkańcy gminy jako członkowie wspólnoty samorządowej wyrażają swoją wolę , co do sposobu rozstrzygania sprawy dotyczącej tej wspólnoty,mieszczącej się w zakresie zadań i kompetencji organów danej jednostki lub w sprawie odwołania organu stanowiącego.
3.Zasady wyboru do Rady Gminy określa ustawa z dnia 16 lipca 1998 roku-Ordynacja wyborcza do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw/Dz.U.Nr 95 poz.602 z późn.zm./.
4.Zasady i tryb prowadzenia referendum określa ustawa z dnia 15 września 2000 roku o referendum lokalnym/Dz.U.Nr 88 poz.985/.

§ 21

1.Gmina działa za pośrednictwem swoich organów.
2.Organami Gminy są:Rada Gminy i Wójt Gminy.

§ 22

1.Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym Gminy, z wyłączeniem spraw rozstrzyganych przez mieszkańców w drodze referendum.
2.Organem wykonawczym Gminy jest Wójt .

§ 23

1.Działalność organów Gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.
2.Jawność działania organów Gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji,wstępu na sesje Rady Gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych.
3.Obywatelom udostępnia się dokumenty określone w ustawach a zwłaszcza określone w art.6 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie informacji publicznej /Dz.U.112 poz.1198/.

§ 24

1.Dokumenty wynikające z wykonywania zadań publicznych są udostępniane obywatelom w siedzibie Urzędu Gminy przez pracownika odpowiedzialnego za ich właściwe przechowywanie i zabezpieczenie w godzinach pracy Urzędu .
2.Przeglądanie dokumentów przez zainteresowanych odbywa się w obecności pracownika Urzędu Gminy .
3.Zasady udostępniania dokumentów określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy.

§ 25

1.Infromacji udziela się na wniosek złożony ustnie lub pisemnie .
2.Jeżeli obywatel żąda potwierdzenia dokumentów wymagany jest wniosek pisemny. W pozostałych sytuacjach dokumenty udostępnia się na wniosek ustny.
3.Ządany dokument zainteresowanemu udziela się bezzwłocznie.Jeżeli jednak ze względów organizacyjnych nie jest to możliwe, dokument należy udostępnić w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia złożenia wniosku.

§ 26

1.Z dokumentów wymienionych w § 25 ust.3 Obywatele mogą sporządzać notatki, odpisy i wyciągi,fotografować je lub kopiować.
2.Obywatele mogą żądać uwierzytelnienia sporządzonych notatek z dokumentów , o których mowa w ust.1.
3.Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny z zastrzeżeniem art.15 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

§ 27

1.Uchwały organów Gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu organu w głosowaniu jawnym,chyba,że ustawa stanowi inaczej.
2.Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje Wójtowi Gminy,Komisjom Rady, Przewodniczącemu Rady Gminy oraz grupie radnych /minimum 4-ro osobowej/.

§ 28

Rada obraduje i podejmuje uchwały na sesjach zwołanych przez Przewodniczącego Rady Gminy lub Wiceprzewodniczącego /w razie nieobecności Przewodniczącego/, w miarę potrzeb,nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

§ 29

1.Rada składa się z 15 radnych wybranych przez mieszkańców gminy w głosowaniu powszechnych.
2.Kadencja Rady trwa 4 lata licząc od dnia wyborów.

§ 30

1.Do właściwości Rady należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.
2.Do wyłącznej właściwości Rady należą sprawy określone w art.18 ust.2 ustawy.

§ 31

Wewnętrznymi kolegialnymi organami Rady są Komisje Rady.

§ 32

1.Rada Gminy powołuje następujące stałe Komisje:

1/Rewizyjna
2/Budżetu,Finansów,Planowania i Przemysłu
3/Rolnictwa,Ochrony Środowiska,Ochrony Przeciwpożarowej i Bezpieczeństwa Publicznego
4/Zdrowia,Oświaty,Kultury i Spraw Socjalnych.

2.W czasie trwania kadencji Rada ze swego grona może powoływać doraźne komisje do wykonywania określonych zadań, określające ich skład i zakres działania .
3.Radny może być członkiem nie więcej niż 2 Komisji stałych a Przewodniczącym tylko jednej.
4.W trakcie trwania kadencji Rada może dokonywać zmian w składach osobowych, w tym przewodniczącego Komisji.
5.Komisja stała działa zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez Rade w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.Rada może dokonywać zmian w zatwierdzonym
planie pracy.
6.Rada może w każdym czasie zlecić zwołanie posiedzenia Komisji i rozpatrzenie przez nią określonych spraw.W sprawie ważnej dla Gminy uprawnienia takie przysługują także Przewodniczącemu Rady w czasie między sesjami.
7.Komisje obradują na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Komisji a w razie jego nieobecności przez Z-cę Przewodniczącego,zgodnie z przyjętym planem pracy, na polecenie Rady lub Przewodniczącego Rady.
8.Komisja jest obowiązana składać Radzie sprawozdania ze swej działalności, co najmniej jeden raz w roku oraz w każdym czasie na żądanie rady.
9.W posiedzeniach Komisji mogą uczestniczyć radni nie będący jej członkami. Mogą oni zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu i diety.
10.Na posiedzenia Komisji mają prawo wstępu zainteresowani obywatele.
11.Opinie i wnioski Komisji przyjmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Komisji.
12.Opinie i wnioski Komisji przekazywane są Radzie za pośrednictwem Przewodniczącego Rady.
13.Komisje z wyjątkiem Rewizyjnej pracują według zasad ustalonych odrębną uchwałą.
14.Szczegółowy zakres organizacji i funkcjonowania Komisji Rewizyjnej określa załącznik nr 4 do niniejszego statutu, zwany ,,Regulaminem Komisji Rewizyjnej”.

§ 33

Organem wykonawczym Gminy jest Wójt Gminy.

§ 34

1.Wójt wykonuje:

1/uchwały Rady,
2/ przypisane mu zadania i kompetencje,
3/zadania powierzone , o ile wykonanie na mocy przepisów obowiązującego prawa należy do niego,
4/inne zadania określone przepisami prawa i niniejszym statutem.

2.Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 35

1.Wójt uczestniczy w sesjach Rady.
2.Komisje Rady mogą żądać przybycia Wójta na ich posiedzenie.

` § 36

Wójt powołuje zastępcę i powierza mu prowadzenie spraw w swoim imieniu na podstawie pisemnego upoważnienia.

§ 37

1.Decyzje w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej wydaje Wójt.
2.W czasie nieobecności Wójta w Urzędzie , w sprawach administracyjnych Urzędu zastępuje go Sekretarz Gminy na podstawie pisemnego upoważnienia udzielonego przez Wójta.
3.Wójt może upoważnić pracowników Urzędu Gminy do wydawania decyzji administracyjnych w jego imieniu.

§ 38

1.Wójt obowiązany jest do przedłożenia Wojewodzie Mazowieckiemu uchwał Rady w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia.Uchwały w sprawie przepisów porządkowych Wójt przekazuje w ciągu dwóch dni od ich podjęcia.
2.Wójt przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej na zasadach określonych w ust.1 uchwałę budżetową,uchwałę w sprawie absolutorium dla Wójta oraz inne uchwały
objęte zakresem nadzoru izby.

§ 39

Wójt wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Gminy.

§ 40

Organizacje i zasady funkcjonowania Urzędu określa regulamin Organizacyjny ustalony Zarządzeniem Wójta.

§ 41

1.Wójt jest kierownikiem Urzędu Gminy.
2.Wójt, jako kierownik Urzędu Gminy wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
3.Wójt, jako kierownik może wydawać zarządzenia wewnętrzne związane z kierowanym przez niego Urzędem i jednostek jemu podległych.

§ 42

1.Pracownikami samorządowymi w Urzędzie Gminy są osoby zatrudnione w ramach stosunku pracy na podstawie:

1/wyboru – Wójt- w wyborach bezpośrednich lub przez Radę Gminy,
2/powołania – Sekretarz i Skarbnik Gminy – przez Radę Gminy na wniosek Wójta,
3/umowy o prace – pozostali pracownicy .

2.Wójt ustala wynagrodzenie ,zawiera i rozwiązuje umowę o pracę z pracownikami samorządowymi zatrudnionymi w Urzędzie Gminy oraz ustala wynagrodzenie dla kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 43

Zasady wyboru Wójta określa ustawa.

§ 44

Status prawny pracowników samorządowych reguluje ustawa z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych/Dz.U.z 2001r Nr 142 poz.1593/.

Rozdział V

Gospodarka finansowa Gminy.

§ 45

1.Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu gminy uchwalonego przez Radę w formie uchwały budżetowej.
2.Projekt budżetu przygotowuje Wójt w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych oraz stanowisku Rady i wraz z informacja o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami przedkłada Radzie najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy i przesyła projekt budżetu do Regionalnej Izby Obrachunkowej celem zaopiniowania.
3.Budżet jest uchwalany na rok kalendarzowy w terminie do końca roku poprzedzającego rok budżetowy .
4.W przypadku nie uchwalenia budżetu do końca roku poprzedzającego rok budżetowy, Rada uchwala budżet nie później niż do 31 marca roku budżetowego, a podstawą gospodarki budżetowej do tego czasu jest projekt budżetu przedłożony radzie.

§ 46

Procedurę uchwalania budżetu określa odrębna uchwała Rady.

§ 47

Jednostki pomocnicze – sołectwa nie tworzą własnych budżetów. Gospodarka finansowa tych jednostek jest prowadzona w ramach budżetu Gminy.

§ 48

1.Za prawidłową gospodarkę finansową Gminy odpowiada Wójt Gminy.
2.Zadania związane z gospodarką finansową i wykonaniem budżetu Gminy realizuje bezpośrednio Skarbnik Gminy.
3.Szczegółowe zadania oraz kompetencje Skarbnika Gminy określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy.

.c-alert-message.ogloszenie-biale.m-success { background-color: #fff; }