Dobre, dn. 02.12.2016

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), informuję o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pt. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Dobre do roku 2020” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, która jest do wglądu w Urzędzie Gminy Dobre oraz na stronie internetowej: www.gminadobre.bip.net.pl.
Każdy ma prawo składania uwag i wniosków do ww. projektu.

Wnioski i uwagi można składać pisemnie na adres Urzędu Gminy w Dobrem, ul. T. Kościuszki 1, 05– 307 Dobre, ustnie do protokołu w siedzibie Gminy oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: urzad@gminadobre.pl, w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Dobre.

Obwieszczenie umieszczono na:
1. tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobre
2. stronie internetowej: www.gminadobre.bip.net.pl.
3. a/a

Załączniki:
Obwieszczenie POŚ
Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dobre do roku 2020
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Dobre do roku 2020