Dobre, dnia 27.02.2018r.

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zgoda” z Dobrego zaprasza do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wewnętrznych instalacji i kotłowni gazowych w budynkach wielorodzinnych Spółdzielni.
Do wykonania 4 projekty kompletne z punktu widzenia realizacji i celowi, któremu mają służyć. Dokumentacja ma być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami wraz z uzyskaniem stosownych decyzji administracyjnych.

Oferenci zobowiązani są do złożenia oświadczenia zgodnie z art. 22 ustawy o zamówieniach publicznych.
W ofercie należy podać cenę wykonania w/w usługi, termin wykonania oraz wykaz przewidzianej dokumentacji.
W ofercie można złożyć dodatkowo inne dane wpływające na wiarygodność i profesjonalizm oferenta.

Oferty można składać w siedzibie – biurze spółdzielni:
05-307 Dobre, ul. Kilińskiego 10 B
do dnia 14.03.2018r. (środa) do godziny 12.00.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zgoda” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty. Przy wyborze kierować się będzie ceną wykonania usługi.
Szczegółowych informacji w sprawie udziela Dorota Pazio.
Nr tel. 25 757 11 96, 516 697 066, 517 460 232 (aktualizacja 02.03.2018r.)

.c-alert-message.ogloszenie-biale.m-success { background-color: #fff; }