Rekrutacja do Samorządowego Przedszkola w Dobrem

Zespól Szkolno-Przedszkolny Samorządowe Przedszkole w Dobrem
ul. Rynek 3, 05-307 Dobre

Rekrutacja do Samorządowego Przedszkola w Dobrem
Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrem informuje, że w okresie od 7 marca 2015r. do 31 marca 2015r. do godz. 15:00
prowadzona będzie rekrutacja do Samorządowego Przedszkola w Dobrem.

Wnioski do Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrem o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2015/2016 należy składać do 31 marca 2015r. do godz. 1500 w sekretariacie Zespołu w Dobrem przy ul. Szkolnej 3, pokój 12.

Wnioski dostępne będą od 2 marca 2015r. w przedszkolu — Dobre, ul. Rynek 3 i sekretariacie zespołu – Dobre, ul. Szkolna 3, pok. 12.

Wyniki rekrutacji ogłoszone zostaną do 25 kwietnia 2015r.

Dzień otwarty w Urzędzie Skarbowym w Mińsk Mazowieckim

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY DNIA OTWARTEGO

7 marca 2015 r. – Dzień Otwarty w Urzędzie Skarbowym w Mińsku Mazowieckim.

Serdecznie zapraszamy na „Dzień Otwarty”, który odbędzie się w sobotę, 7 marca 2015 r. w godzinach 9:00 – 13:00 w siedzibie Urzędu Skarbowego przy ul. Szczecińskiej 2.

W tym dniu będą Państwo mieli możliwość osobistego złożenia zeznań podatkowych z możliwością wysłania swojego zeznania za pośrednictwem Internetu. Przy specjalnie przygotowanych e-Stanowiskach pracownicy Urzędu Skarbowego pomogą Państwu poprawnie wypełnić i wysłać interaktywny formularz PIT.

W Dniu Otwartym uczestniczyć będą przedstawiciele lokalnych organizacji pożytku publicznego, którzy pomogą Państwu w podjęciu decyzji, na którą organizację przekazać 1% podatku należnego.

Przybyłe z Państwem dzieci na pewno nie będą się nudzić i miło spędzą czas w znajdującym się na Sali Obsługi „kąciku zabaw dla dzieci” oraz biorąc udział w przygotowanych specjalnie dla najmłodszych „Podatkowych malowankach” z niespodzianką.

Życząc Państwu pozytywnych wrażeń ze złożonej w tym dniu wizyty w naszym Urzędzie jeszcze raz serdecznie zapraszamy!

Nabór kandydatów na opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrem ogłasza nabór kandydatów na opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej

Zakres podstawowych zadań:
sprawowanie opieki nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego oraz reprezentowanie w dokonywaniu czynności prawnych i składaniu oświadczeń woli.

Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:
– posiadanie obywatelstwa polskiego,
– pełna zdolność do czynności prawnych,
– korzystanie z pełni praw publicznych,
– nieposzlakowana opinia,
– niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
– stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji określonej w ogłoszeniu,
– wyrażanie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Wymagane dokumenty:
– oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie wybranej funkcji,
– oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
– oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw obywatelskich,
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Zgodnie z art. 53a Ustawy o pomocy społecznej(j. t. Dz. U. z 2015 r. poz.163 z późn. zm.) wynagrodzenie za sprawowanie opieki wypłaca sie w wysokości ustalonej przez sąd. Wynagrodzenie to obliczone w stosunku miesięcznym nie może przekraczać 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w kopercie opatrzonej dopiskiem” Kandydat na opiekuna prawnego” w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem przy ulicy T. Kościuszki 1, do dnia 11.03.2015 r. do godziny 17:00.

Załączniki:

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o niekaralności
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Zgoda na pełnienie funkcji opiekuna prawnego
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Szkolenia dla rolników na terenie gminy Dobre – Marzec 2015

MODR WARSZAWA O/Siedlce
TERENOWY ZESPÓŁ DORADCZY
w Mińsku Mazowieckim ul. J. Huberta 37
informuje o organizowanych bezpłatnych szkoleniach dla rolników i mieszkańców wsi w następujących terminach :

LP Temat szkolenia Termin szkolenia Godzina rozpoczęcia szkolenia Miejsce szkolenia
1 Olimpiada wiedzy o wiejskim gospodarstwie domowym i przedsiębiorczości- dla kobiet 03-03-2015 r

Konieczność zapisu

1030 Urząd Gminy Dobre ul. T. Kościuszki 1
2 Kurs : Stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy – uzupełniający 10-03-2015 r

Konieczność zapisu

900 Urząd Gminy Dobre ul. T. Kościuszki 1
3 Zasady udzielania płatności bezpośrednich w 2015 roku 18-03-2015 r 17 00 OSP w Czarnogłowiu
4 Zasady udzielania płatności bezpośrednich w 2015 roku 20-03-2015 16 00 OSP w Brzozowicy
5 Program rolnośrodowiskowo-klimatyczny 2014 -2020 – dodatkowe płatności dla

rolników

27.03.2015 r 10 00 Urząd Gminy Dobre ul. T. Kościuszki 1

ZAPRASZAMY do udziału w szkoleniach !

Zapisy prowadzi i informacji udziela doradca Zofia Tafil – tel. 501 030 189

Seminarium dot. kampanii informacyjno-edukacyjnej pt. „Biogazownia w twojej gminie”

ZAPROSZENIE

Mazowiecka Agencja Energetyczna serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym seminarium warsztatowym dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i rolników realizowanym w ramach ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej pt. „Biogazownia w twojej gminie”.

Seminarium odbędzie się w dniu 11 marca tj. środa od godz. 10 00 w Mińsku Mazowieckim w siedzibie Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14 w sali konferencyjnej na I piętrze.

Cykl powyższych spotkań współfinansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Celem seminarium jest zwiększenie świadomości i uzyskanie społecznej akceptacji na budowę biogazowni oraz spowodowanie zmiany podejścia mieszkańców Polski w tym zakresie. Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie prezentacji multimedialnej, której będzie towarzyszyła późniejsza dyskusja z uczestnikami. Przewidywany czas trwania seminarium to 1,5 godziny.

Po zakończeniu uczestnicy otrzymają materiały informacyjno-pomocuje, formularz o pomocy publicznej oraz zostaną poproszeni o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej.

Program warsztatów: „Zamień odpady na zysk – Biogazownia w twojej gminie” obejmuje 5 podstawowych zagadnień:

1. Biogaz z lokalnych zasobów (Skąd się bierze biogaz – rodzaje substratów. Jak powstaje biogaz i biom etan. Jak działa biogazownia ( schemat działania, łańcuch produkcji biogazu),

2. Wykorzystanie biogazu i biometanu (Wykorzystania biogazu do produkcji energii cieplnej i elektrycznej a także wtłaczania biometanu i wykorzystanie jako paliwo w transporcie),

3. Korzyści z biogazowni – obalanie „mitów”,

4. Dobre przykłady w Polsce,

5. Proces negocjacji i mediacji w celu rozwiązywania powstających konfliktów.

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W SEMINARIUM

Komunikat dla producentów owoców i warzyw

UWAGA, PRODUCENCI OWOCÓW I WARZYW !!!

KOMUNIKAT

Agencja Rynku Rolnego informuje, iż na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2015 r. uruchamia kolejną II turę mechanizmu WPR „Dalszego tymczasowego wsparcia producentów owoców i warzyw – (Dow II)”.

Jest to już III transza wypłat dla producentów owoców i warzyw poszkodowanych przez embargo rosyjskie. Od dnia 16 lutego 2015 r. producenci zainteresowani wsparciem mogą składać, do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego, powiadomienie – na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego: www.arr.qov.pl

„Powiadomienie dot. RDK_1031/2014 bezpłatna dystrybucja / inne przeznaczenie Dow II ”.

Czynności wycofania produktów realizowane w ramach tego mechanizmu muszą zostać zrealizowane do dnia 30 czerwca 2015 r.

Więcej informacji w „Warunkach uczestnictwa w mechanizmie dalsze tymczasowe wsparcie producentów owoców i warzyw (operacje przeprowadzone w okresie od 16 lutego 2015 r. do 30 czerwca 2015 r.)”

Jednocześnie prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi na stronach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dotyczącymi możliwości uzyskania wsparcia w trzeciej transzy nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw:

„(…) MOŻLIWOŚĆ WSPARCIA DE MINIMIS DLA PRODUCENTÓW JABŁEK

Jednocześnie informujemy, ze producenci jabłek, którzy skorzystali juz z pomocy de minimis będą mogli uczestniczyć w trzeciej transzy mechanizmu. To efekt wielu wystąpień do Komisji Europejskiej oraz dwustronnego spotkania ministra Marka Sawickiego z Philem Hoganem, Komisarzem ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w dniu 26 stycznia br. W tej sprawie Komisja Europejska skierowała do MRiRW stosowane pismo, które umożliwia takie podejście. ”

„(…) Pomoc finansowa będzie mogła zostać przyznana w odniesieniu do tych powierzchni upraw, które nie zostały objęte poprzednimi transzami mechanizmu nadzwyczajnego wsparcia uruchomionymi przez Komisję Europejską na podstawie rozporządzenia delegowanego Komisji nr 932 /2014 oraz 1031/2014(…)”

Warszawa, dn. 12 lutego 2015 r.

Wybory do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej

MAZOWIECKA IZBA ROLNICZA

Wybory do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej 31 maja 2015 roku

Zasady wyborów:

1. Członkami samorządu rolniczego są osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku rolnego, podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie RSP posiadający w nich wkłady gruntowe. Przysługuje im prawo kandydowania do Rad Powiatowych I Mazowieckiej Izby Rolniczej i uczestniczenia w ich wybieraniu.

2. W gminie, w której powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 4 tys. ha (okręg jednomandatowy) do Rady Powiatowej MIR wybiera się jednego członka, a gdy przekracza 4 tys. ha (okręg dwumandatowy) wybiera się dwóch członków. W okręgu wyborczym stanowiącym I obszar miasta na prawach powiatu, wybiera się tylko – jednego przedstawiciela.

3. W każdym powiecie ziemskim zostanie wybrana Rada Powiatowa Mazowieckiej Izby Rolniczej, jej skład wejdą rolnicy, którzy w wyborach do tego organu, otrzymają największą ilość ważnie oddanych głosów. Rada Powiatowa MIR wybiera, ze swego składu Przewodniczącego Rady Powiatowej i delegata do Walnego Zgromadzenia Mazowieckiej Izby Rolniczej.

4. Rolnik, ubiegający się o mandat członka Rady Powiatowej MIR musi wypełnić i złożyć następujące dokumenty: zgłoszenie kandydata, oświadczenie o zgodzie na kandydowanie oraz listę członków zawierającą co najmniej 50 podpisów poparcia. Druki te można otrzymać w Oddziałach Biura Mazowieckiej Izby Rolniczej lub pobrać ze strony internetowej www.mir.pl. Czytelnie wypełnione dokumenty należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.05.2015 roku (decyduje data wpływu) na adres właściwego Oddziału Biura MIR (adresy poniżej) lub złożyć w dniu 11.05.2015 r., do godz. 15:00 do Okręgowej Komisji Wyborczej w siedzibie Gminy.

5. Spis członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania, zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie urzędu gminy/miasta najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów, tj. 17.05.2015 r. Każdy rolnik, może sprawdzić czy został w nim ujęty i wnieść w tej sprawie zażalenie.

Szczegółowe informacje o zasadach wyborów do Mazowieckiej Izby Rolniczej można uzyskać w Oddziale Biura MIR.

SIEDLCE
ul. Gen. J. Bema 19 08-110 Siedlce
tel. 25 644 94 97 fax. 25 633 03 69
sied@mir.nl

[icon name=”icon-download”] Pobierz załączniki

Dyżur Radcy Prawnego

W dniu 23 marca 2015 r. (poniedziałek) w godzinach 8:00 – 10:00
w Urzędzie Gminy Dobre , będzie przyjmował interesantów w sprawach administracyjnych Radca Prawny.
Usługa jest nieodpłatna.

Szkolenie dla rolników poświęcone zasadom przyznawania płatności bezpośrednich

W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem przyjmowania wniosków o przyznanie płatności obszarowych na rok 2015 oraz w związku z nowymi zasadami przyznawania płatności na lata 2015-2020, ARiMR prowadzi kampanią informacyjną, dotyczącą możliwości uzyskania przez rolników wsparcia finansowego z funduszy Unii Europejskiej w zakresie:

1. Zasady przyznawania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych na lata 2014-2020.

2. Płatności za zazielenienie.

3. Zasady wypełniania wniosków o przyznanie płatności na rok 2015.

4. PROW 2014-2020 – Działania powiązane z powierzchnią.

Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Mińsku Mazowieckim zaprasza Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu.

Szkolenie odbędzie się w dniu 25.02.2015 (środa) godz. 10:00

Rejestracja jako płatnik VAT od 1 stycznia jest bezpłatna

Informujemy, że od 1 stycznia 2015 r. rejestracja przedsiębiorcy dla celów VAT jest bezpłatna. Obowiązek uzyskiwania potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego został zniesiony. Przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie potwierdzenia rejestracji i w takim przypadku jest zobowiązany wnieść opłatę skarbową w wysokości 170 zł.

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikami:

Interaktywny poradnik ePK – Rejestracja jako płatnik podatku VAT

Poradnik początkującego przedsiębiorcy

Konsultacje dotyczące bezdomnych zwierząt

Dobre, 04.02.2015r.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Dobre ogłasza przeprowadzenie konsultacji co do „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobre” zwanego dalej Programem.

Konsultacje odbędą się w okresie od 05 lutego 2015 roku do 19 lutego 2015 roku w formie zgłaszania uwag i propozycji na piśmie, na formularzu konsultacji, który jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy Dobre pod adresem www.gminadobre.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy Dobre ul. Kościuszki 1, 05-307 Dobre, pokój nr 8.

Wypełniony formularz w nieprzekraczalnym terminie (liczy sie data wpływu do Urzędu) można przekazać :
– drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Dobre, 05-307 Dobre, ul. Kościuszki 1
– faxem nr 25 757-11-90 w. 40
– drogą elektroniczną na adres : urzad@gminadobre.pl
– osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Dobre przy ulicy Kościuszki 1, 05-307 Dobre

W przypadku pytań można kontaktować się osobiście z pracownikiem Urzędu Gminy Dobre -Agnieszką Roguską, pokój nr 8, poniedziałek, wtorek, piątek w godz. 8.00-16.00, środy 8.00-18.00, czwartki 8.00-14.00 , bądź telefonicznie 25 757-11-90 w.27

Uwagi i propozycje zgłoszone do programu po 19 lutego 2015 roku nie będą rozpatrywane.

Wójt Gminy Dobre
Tadeusz Gałązka

Formularz konsultacji
Załącznik nr 1

UROCZYSTE OBCHODY ROCZNICY BITWY POD DOBREM

Gminny Ośrodek Kultury w Dobrem
i Szkoła Podstawowa im. Piotra Wysockiego w Dropiu

ZAPRASZA NA

UROCZYSTE OBCHODY
ROCZNICY BITWY POD DOBREM

DNIA 13.02.2015

PROGRAM

11.00 – Zbiórka przed budynkiem OSP
11.05 – Wyjazd do Makówca
11.20 – Złożenie wieńca pod pomnikiem Bohaterów Bitwy pod Dobrem
11.30 – Rys historyczny przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Piotra Wysockiego w Dropiu

.c-alert-message.ogloszenie-biale.m-success { background-color: #fff; }