29 maja 2017 roku Prezydent podpisał znowelizowaną ustawę o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017r, poz.1074.) Obowiązywać będzie od 17 czerwca.

Osoba fizyczna, która planuje usunięcie drzew lub krzewów, rosnących na należącej do niej nieruchomości na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej będzie musiała dokonać zgłoszenia planowanej wycinki w Urzędzie Gminy.

Zgłoszenia wymagać będzie jedynie wycinka drzew, których obwód pnia, mierzony na wysokości 5 cm przekracza:

  1. 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego
  2. 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego
  3. 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Drzewa o mniejszych niż podane powyżej obwodach będzie można w dalszym ciągu wycinać z prywatnych nieruchomości bez konieczności dokonywania zgłoszenia.

W zgłoszeniu trzeba będzie podać wyłącznie: imię i nazwisko wnioskodawcy (właściciela nieruchomości), oznaczenie nieruchomości, z której drzewo na zostać usunięte (np. poprzez podanie jej adresu i nr działki) oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości (rysunek może mieć przy tym charakter uproszczony).

W terminie 21 dni od wpłynięcia zgłoszenia pracownik Urzędu musi dokonać oględzin i sporządzić protokół. Jeżeli w ciągu czternastu dni od przeprowadzonych oględzin organ nie wniesie sprzeciwu drzewo można usunąć. Wójt może również wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu przeciw wycince przed upływem 14-dniowego terminu.

Nowy projekt zmian w ustawie o ochronie przyrody przewiduje, że jeżeli w ciągu 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, a budowa ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ nałoży na właściciela nieruchomości w drodze decyzji administracyjnej obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

Wniosek zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew

Zdjęcie: pexels.com