Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych biuro w Krasnymstawie ul. Podwale 6/107,  22-300 Krasnystaw organizuje zimowisko w Ośrodku Wypoczynkowy „REVITA” w Szklarskiej Porębie.

W założeniu pobytu na wypoczynku zimowym: wycieczki, ogniska, dyskoteki, wiele atrakcji dla dzieci.
Profesjonalna kadra opiekunów i animatorów zabaw, która będzie czuwać nad bezpieczeństwem dla dzieci.

Termin wypoczynku zimowego 28.01.2019 r. – 06.02.2019 r.

Ferie zimowe organizowane są dla dzieci i młodzieży w wieku do 16 roku życia- urodzonych po 1 stycznia 2003 r., których co najmniej jedno z rodziców/ prawnych opiekunów/ jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Proszę o dopilnowanie, aby zaświadczenia były wystawione na rodziców/ opiekunów prawnych (w przypadku rozbieżności nazwiska pomiędzy dzieckiem, a rodzicem, na które wystawione jest zaświadczenie KRUS należy dołączyć oświadczenie wyjaśniające sytuację). Rodzice/ opiekunowie prawni, którzy pobierają rentę bądź emeryturę, zobowiązani są o przedstawienie zaświadczeń z KRUS (odcinek o wysokości renty nie jest dokumentem). Zaświadczenie z KRUS musi zawierać datę od kiedy do kiedy rodzic/ opiekun prawny podlega ubezpieczeniu lub pobiera rentę, czy emeryturę.

Wszystkie dokumenty muszą być oryginalne, najlepiej podpisane niebieskim długopisem.

Uczestnicy zobowiązani są dostarczyć:

  1. Wypełnioną kartę kwalifikacyjną oraz oświadczenie rodzica/ opiekuna o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych- obowiązkowo (według formularzy załączonych do oferty).
  2. Oryginał zaświadczenia z KRUS zgodnie z wcześniej opisanymi wymogami.

Dopłata do ferii zimowych – 399 zł dopłata do turnusu+180 zł dopłata do transportu= 579zł

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej  w Dobrem ul. T. Kościuszki 1, 05-307 Dobre tel. (25) 757 11 23

Liczba miejsc ograniczona.

Zdjęcie: pexels.com