Gmina  Dobre przystąpiła do opracowania Programu Rewitalizacji na lata 2017-2023 Dokument ten odgrywać będzie szczególną rolę w rozpoczętym okresie programowania UE. Pozwoli bowiem określić priorytetowe działania zmierzające do poprawy jakości życia na terenach wymagających szczególnego wsparcia.

Jednym z podstawowych elementów Programu jest określenie potrzeb rewitalizacyjnych poprzez konkretne przedsięwzięcia. Zgodnie z nowym podejściem do rewitalizacji, w ramach funduszy UE szczególny nacisk będzie zostanie położony na działania ukierunkowane bezpośrednio na kwestie społeczne, natomiast w mniejszym na kwestie infrastrukturalne. Propozycje projektów powinny:

  •  przyczyniać się do rozwiązania problemów obszaru zdegradowanego,
  •  być realizowane na obszarze wskazanym do rewitalizacji (poza obszarem mogą być realizowane projekty, jeżeli wynika to z ich specyfiki, np. inicjatywy społeczne skierowane na aktywizację zawodową mieszkańców obszaru rewitalizacji). Obszar ten obejmuje miejscowości Rudzienko, Poręby Nowe, Brzozowica, Mlęcin , Drop, Pokrzywnik, Osęczyzna.

W związku z faktem, że ujęcie przedsięwzięcia w Programie Rewitalizacji jest warunkiem umożliwiającym aplikowanie o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Mazowieckiego, zapraszamy Państwa do zgłaszania swoich propozycji projektowych.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, projekty zawarte
w Programie Rewitalizacji powinny realizować następujące cele:

1)  Eliminacja lub ograniczenie występowania negatywnych zjawisk społecznych,

w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji, niskiego poziomu kapitału społecznego, niskiego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym;

2)  Poprawa lokalnej gospodarki, w tym poprawa kondycji lokalnych przedsiębiorstw;

3)  Poprawa jakości środowiska – zmniejszenia hałasu, zanieczyszczenia powietrza, powstania nowych lub rewaloryzacja istniejących terenów zielonych;

4)  Poprawa poziomu obsługi komunikacyjnej;

5)  Podniesienie jakości i warunków życia mieszkańców poprzez poprawę stanu technicznego budynków położonych na obszarze rewitalizacji, wyposażenie mieszkań w kompletne węzły sanitarne, likwidacja indywidualnych źródeł ogrzewania;

6)  Zwiększenie efektywności z korzystania z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska;

7)  Podniesienie funkcjonalności i dostępności usług i przestrzeni publicznych.

Aby zgłosić swój pomysł, należy wypełnić  formularz zgłoszenia przedsięwzięcia rewitalizacyjnego wysyłając fiszkę w wersji word na adres mailowy  pchmielewski@gminadobre.pl Jeżeli brakuje Państwu danych do wypełnienia formularza, prosimy o przesłanie nawet częściowo wypełnionej fiszki z danymi kontaktowymi – wówczas wspólnie postaramy się dopracować projekt.

Fiszki Projektowe można składać do dnia 20.07.2017r.

Załącznik:

FISZKA PROJEKTOWA