Stypendium szkolne dla uczniów

Udzielenie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Dobre, pochodzącym z rodzin,
w których dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 514 zł .Na dochód uprawniający do ubiegania się o o stypendium szkolne składają się poszczególne przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pochodzące z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o stypendium szkolne (do pobrania)
  1. dokumenty potwierdzające dochód rodziny:
   a) oświadczenie lub zaświadczenie:
   – o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych wypłacanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej, zawierającego kwotę dochodu stanowiącą
   podstawę przyznania świadczeń; lub
   – o wysokości dochodów z innych źródeł,
   b) dokumenty potwierdzające dochód w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej:
   – w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodu
   uzyskanego w roku poprzednim zawierającego informację o wysokości: przychodu; kosztów uzyskania przychodu; różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania;
   dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza w przypadkach, gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem; odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne;
   należnego podatku; odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej;
   – w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym
   podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne do wniosku należy dołączyć oświadczenie zawierające zadeklarowaną kwotę będącą dochodem.
   -zaświadczenie lub aktualna decyzja o wymiarze podatku zawierające ilość hektarów przeliczeniowych.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można składać do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do 15 października . Złożenie wniosku po tych terminach wymaga wyjaśnienia przyczyn tej sytuacji.

– Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty zasiłku rodzinnego i nie może przekraczać 200% tej kwoty.

– Na wysokość stypendium szkolnego wpływa:

1) wysokość dochodu na osobę w rodzinie,
2) warunki i okoliczności rodzinne:

a)bezrobocie,
b)niepełnosprawność,
c)ciężka lub długotrwała choroba,
d)wielodzietność,
e)brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
f)alkoholizm lub narkomania,
g)rodzina jest niepełna,
h)wystąpiło zdarzenie losowe.

W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryteria jest większa niż liczba stypendium do rozdysponowania (z uwagi na posiadane środki finansowe) pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają uczniowie
o najniższych dochodach oraz u których występuje łącznie kilka czynników,które wymienione zostały powyżej.

Osoba do kontaktu:

Maria Śledziewska Inspektor
pokój nr 11 tel.25 7571190 w 38

Zdjęcie: freepik.com