Wójt Gminy Dobre wraz z Zespołem do realizacji projektu pn. „Program Rewitalizacji dla Gminy Dobre  na lata 2016-2023” zorganizowali spotkanie z przedstawicielami sołectw- Gminy Dobre w dniu 20 lutego 2017 roku o godz. 10:00 w lokalu przy ul Rynek 21 w Dobrem. Udział w spotkaniu wzięło 29 osób.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Rad Pomocniczych Rady Gminy Dobre, Przewodniczący Rady oraz zespół do realizacji Projektu Rewitalizacji Gminy Dobre

Na początku spotkania Pan Wójt podziękował sołtysom za pracę jaką wkładają na rzecz swoich mieszkańców, wręczył dyplomy i podziękowania. W następnej części spotkania przedstawione zostały cele i zadania jakie stoją przed wszystkimi mieszkańcami i władzami Gminy w celu ożywienia gospodarczego w związku z przygotowywanym programem rewitalizacji oraz włączenie się aktywnie mieszkańców w opracowywanie w/w programu,

Podczas spotkania Pani Iwona Księżopolska omówiła programy jakie będą ogłaszane  w ramach PROW i RPO 2014-2020 w 2017 r. oraz te programy w których  warunkiem ubiegania się o środki jest opracowany i przyjęty  program rewitalizacji. Następnie  Pan Piotr Chmielewski zapoznał sołtysów z programem rewitalizacji, jaki jest cel opracowania programu i jakie korzyści osiągnie Gmina i jej mieszkańcy z opracowania i przyjęcia programu rewitalizacji. Pan wójt Tadeusz Gałązka zapoznał zebranych z planami i projektami jakie  zamierza zrealizować na terenie objętym rewitalizacją.. Po dyskusji przybyłych na spotkanie zaproszono na poczęstunek.