Dobre, dnia 07. 08. 2018r.

OGŁOSZENIE

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zgoda” ogłasza przetarg na zakup i sukcesywną dostawę opału – węgla typ 31 lub 32,1 polskiego pochodzenia dla potrzeb kotłowni osiedlowej SM do spalania w piecach z podajnikiem tłokowym typu KTM.

 

Do dostarczenia około 270 ton  miału węglowego w okresie sierpień 2018r. – czerwiec 2019 r. o następujących parametrach w stanie roboczym:

– wartość opałowa 22 MJ/kg – 25MJ/kg

– popiół max 15%,

– siarka max 1,0%

– wilgoć max 16%

– uziarnienie 0-31,5 mm

– spiekalność max 20 (preferowana do 10)

Do każdej dostawy należy dostarczyć certyfikat jakości wystawiony przez producenta oraz każdorazowo będą pobierane próby jakości dostarczanego opału.

Specyfikacja ilościowa została wykazana w formularzu ofertowym.

Oferenci zobowiązani są do złożenia oświadczenia zgodnie z art. 22 ustawy o zamówieniach publicznych.

Ofertę cenową należy złożyć na formularzu podanym przez Spółdzielnię.

Formularz ofertowy dostępny w biurze Spółdzielni.

Oferty można składać w siedzibie – biurze spółdzielni: 05-307 Dobre, ul. Kilińskiego 10 B do dnia 23.08.2018r. (czwartek) do godziny 12.00.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zgoda” zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu oraz swobodnego wyboru oferty.

Przy wyborze kierować się będzie ceną wykonania usługi.

Informacji dotyczących przetargu udziela  Dorota Pazio.

Nr. tel. (0 25) 757 11 96, 517 460 232